Vil prioritere Citylink på Østlandet

Vil prioritere Citylink på Østlandet

Investeringer i infrastruktur må komme der potensialet for vekst er størst. Derfor bør Citylink-strekningene på Østlandet nå prioriteres. Det mener Marianne Grimstad Hansen, ordfører i Sørum, samt 20 andre ordførere i Osloregionen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Utbygging av Intercitystrekningene til Hamar, Fredrikstad og Tønsberg er allerede vedtatt av Stortinget. Spørsmålet er hva som er de neste store investeringene – om det skal være forlengelsen av Intercity til Lillehammer, Halden, og Skien eller om det er på tide å ruste opp de mest trafikkerte jernbanestrekningene på Østlandet.

- Ønsket om å bygge ut hele IC-triangelet, handler om en målrettet utbygging fra Oslo og utover, slik at vi kan binde byer og tettsteder på Østlandet tettere sammen. Når dette er målet, er det snarere Citylink som bør prioriteres enn ytre Intercity. Samfunnsnytten er høyere enn for Intercity og det berører tusenvis av mennesker hver eneste dag, sier Grimstad Hansen som er talsperson for de 21 kommunene.

Analysebyrået Civitas AS har på vegne av Citylink-samarbeidet utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse, som viser at nytteverdien av å bygge ut de bynære strekningene på Østlandet er langt høyere enn ytre Intercity.

- Analysene viser at de beskjedne tiltakene som kreves langs Citylink-strekningene, til en kostnad som er en brøkdel av kostnadene til å bygge ut Ytre InterCity, vil kunne muliggjøre kortere reisetid og flere togavganger på Citylink-strekningene, med en samfunnsøkonomisk lønnsomhet som kan hevde seg med IC-utbyggingen, sier Grimstad Hansen.

Kortere reisetid og hyppigere avganger

Citylink-samarbeidet presenterer i dag sin rapport om samfunnsøkonomisk lønnsomhet for togstrekningene. En investering på ca. 25 mrd. kroner innen 2030 på de bynære jernbanestrekningene vil være tilstrekkelig for å oppnå vesentlig kortere reisetid til Oslo og 15 minutters og 30 minutters avganger hele driftsdøgnet. Til sammenligning er utbygging av Ytre IC og Ringeriksbanen av Jernbaneverket anslått til å koste ca. 80 mrd. kroner.

- Det er ingen tvil om at det er i Oslo og innenfor én times reisetid fra Oslo at det bor flest folk, er flest arbeidsplasser og at det er regionen som vil vokse sterkest i årene som kommer. Potensialet for boligbygging innenfor 1 km fra de samme stasjonene er tre ganger så stort langs Citylink-strekningene, og det er forventet en betydelig befolkningsvekst. Knapt noen storbyregion i Europa vokser mer enn Osloregionen. For å unngå trafikkaos må kollektivtrafikken rustes opp kraftig og vi mener at det er Citylink-strekningene som må prioriteres først, sier Grimstad Hansen.

Analysearbeidet viser at forventet befolkningsvekst langs Citylink-strekningene er langt høyere enn det er for Ytre IC-strekningene. De 21 kommuner ønsker derfor at det prioriteres dobbeltsporet jernbane på Gjøvikbanen, Hovedbanen, Sørlandsbanen til Kongsberg, Kongsvingerbanen og Spikkestadbanen før Ytre Intercity.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen