Vil nå flere brukere gjennom ny geoportal

Vil nå flere brukere gjennom ny geoportal

Geografisk informasjon blir stadig viktigere. Ikke bare innenfor offentlig forvaltning, men også når det gjelder utvikling av nye kommersielle produkter. Nå skal tilgangen til den geografiske informasjonen bli enklere både for profesjonelle brukere og for publikum for øvrig.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det skjer gjennom utviklingen av en ny geoportal.

Fra før av er over 600 statlige etater, kommuner og fylkeskommuner samt noen andre aktører involvert i samarbeidet Norge digitalt, med utveksling av geografisk informasjon på geonorge.no som en viktig oppgave.

Nå er Norge digitalt sitt arbeid med en ny, utvidet og forbedret geoportal godt i gang, under ledelse av Kartverket. Parallelt med dette jobber Samordningsgruppen for geografisk informasjon, som er det utøvende organet og beslutningsmyndighet for partene i Norge digitalt-samarbeidet, med en Nasjonal geodatastrategi. Et utkast til strategien ble lagt ut på høring av Nasjonalt geodataråd i midten av august, med frist 1. oktober. Strategien skal beskrive viktige mål for arbeidet med infrastruktur for geografisk informasjon, og har en tidshorisont frem til 2025. Med strategien skal det følge en handlingsplan med konkrete tiltak som skal ferdigstilles våren 2017. I forbindelse med dette er det også lagt ut en spørreundersøkelse på Geonorges strategisider.

Plass til flere tilbydere og brukere

Kåre Kyrkjeeide, avdelingsleder for infrastrukturavdelingen i Kartverket, sier at Norge digitalt har sitt opphav i en Stortingsmelding fra 2003.

– Men vi mangler en felles strategi, og det er på tide å løfte blikket, og si at «dit vil vi», sier han.
Han mener arbeidet er viktig både for å sette retningen for den offentlige forvaltningen og med tanke på de i privat sektor som skal utvikle og levere løsninger. Kyrkjeeide opplever at dagens samarbeid ikke når ut til alle relevante aktører og at man ikke utnytter gevinstpotensialet fullt ut.

– Vi ønsker å lage litt støy rundt dette, sånn at flere blir obs på at her er det en infrastruktur som flere kan koble seg på. Det er et godt utvalg av brukere i dag, men det er flere aktører som er aktuelle både som tilbydere og brukere, sier han.

[img id="1"]

Den nye portalen er en videreutviklet plattform for tilgang til geografisk informasjon basert på eksisterende www.geonorge.no, og vil ha det samme domenet. Kystverket er medlem i Samarbeidsgruppen for geografisk informasjon, og står også sentralt i utviklingen av den nye geoportalen.

– Det er en naturlig videreutvikling av Geonorge; en ny generasjon med bedre løsninger. Prosjektet nå går ut året, og da vil portalen gå over fra utvikling til drift. Men det vil stadig komme opp ting som krever videreutvikling, sier Simen Slotta, seniorrådgiver i Kystverket.

Slotta er enig i at flere kan dra nytte av en mer tilgjengelig geoportal.

– Vi som jobber med dette, mener at det med geografisk informasjon og bruk av geodata er for dårlig kjent i samfunnet generelt. Nå ser en at teknologiutviklingen gjør at vi får en mer teknologi- og datadreven utvikling i samfunnet, og det blir større behov for kvalitetssikret informasjon til støtte for mange viktige prosesser i samfunnet, sier han.

Kursing

Ifølge Kyrkjeeide vil mange av dataene på den nye geoportalen være tilgjengelig for og tilpasset til både offentlige brukere, private brukere og næringslivet. Portalen skal omfatte ulike typer data, tjenester, informasjon om bruksmåter og metadata. Mye av dataene vil være gratis og til fri bruk.

– Det er de ulike datatilbyderne som må etablere innhold, kvalitetssikre det og gjøre det tilgjengelig gjennom portalen. Fagmyndighetene skal tilby kunnskapsgrunnlag ut fra sine fagsystem. Vi i Kartverket gjør en liten innsats for å følge opp at innholdet blir levert og at tjenestene som leveres er i henhold til kravene og kan bli brukt videre. Vi følger også opp partene, og har veiledning og kursing. Blant annet kurser vi etatene i hvordan de skal registrere metadata, sier Kyrkjeeide.

Når det gjelder samferdselsprosjekter, gir ny teknologi stadig nye muligheter for bruk av geodata. Slotta nevner blant annet bruk av droner for scanning av byggeplasser.

– Man kan følge fremdrift ved uttak av masse og masseberegning før og etter sprenging av fjell. Når en tenker beredskap, er det nettopp besluttet etablering av en ny, nasjonal terrengmodell. Den vil ha en høy oppløsning og være egnet for avrenningsanalyser, flomanalyser og så videre som kan være nyttig blant annet for forsikringsselskaper. Det er mange muligheter som ligger der. Det brukes veldig mye geografisk informasjon i dag, men bruken har primært vært avgrenset til de mer «tradisjonelle bransjene» som kommunal og statlig sektor, samt tjenesteleverandører til disse. Men potensialet er mye større, mener Slotta. Ikke minst er det mange muligheter for næringslivsaktører som vil bruke informasjonen til utvikling av nye produkter.

– Kystverket holder på å digitalisere en forskrift om fartsgrenser på sjø, elv og innsjø. Vi har satt opp en kartløsning som visualiserer disse områdene, men vi vil også tilby dataene fritt ut, sier Slotta, som ser for seg at dataene for eksempel kan brukes av private aktører som datagrunnlag i app-utvikling for fritidsbåtførere.

– Dette er eksempel på noe som kan tas i bruk av private. Kystverket ønsker å dele dette gratis, og legge til rette for tjenesteutvikling og innovasjon.

JURIDISK/25. mars 2019

Kontraktene må forståes og utvikles

– I en bransje hvor beløpene veldig fort blir store, er kontraktene uten tvil avgjørende viktig. De er viktige i andre bransjer også, men kanskje spesielt viktige i bygge- og anleggsbransjen. Kontraktene må forståes, og kanskje til og med utvikles, slik at de passer til den jobben som skal gjøres. Les hele saken

ASFALT/25. mars 2019

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

– Veidekke hadde et felles prosjekt med Shell Bitumen som startet på slutten av 1990-tallet , der fokus var å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon av asfalt. I dette arbeidet ble WAM-Foam utviklet, hvor man oppnådd en  betydelig reduksjon i utslippet. Slik sett var Veidekke tidlig ute – og vi fortsetter vårt miljøfokus. Les hele saken

Til toppen