Vil løse problemene med gamle vann og avløpssystemer

Vil løse problemene med gamle vann og avløpssystemer

En nasjonal dugnad er i gang for å løse de store utfordringene med gamle vann og avløpssystemer. Digital VA-forvaltning (DiVA) er et FoU-prosjekt som skal lage et digitalt verktøy for planlegging av strategisk og ressurseffektiv sanering av ledningsnett.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

DiVA er det største FoU-prosjektet for vann og avløp i Norge på mange år. Prosjektet startet i 2012 og er nå inne i en avsluttende fase, blant annet med oppstart av pilotprosjekter i flere kommuner. DIVA-guiden og medfølgende verktøykasse forventes å være klar i 2017.

Flere er med

Norconsult, SINTEF, Asplan Viak, NTNU, Norsk Vann, Breivoll Technologies, Rosim, Drammen kommune, Oslo kommune (VAV), Vestfold interkommunale vannverk, og en rekke kommuner og produsenter har gått sammen om å etablere prosjektet. Budsjettet er på vel 12 millioner kroner og det finansieres av medlemmene og midler fra Forskningsrådet.

Med Klima og miljødepartementets nært forestående introduksjon av nye forskrifter for blant annet drikkevann og overløpsvann, den grønne bølgen og RIFs «State of the nation 2015 om VA» ropes det varsku fra flere hold om store utfordringer innenfor en relativt kort tidshorisont for vann og avløpssystemene i mange av landets 428 kommuner.

En ny metodikk for infrastrukturforvaltning

DiVA introduserer en ny metodikk for infrastrukturforvaltning og kan blant annet benyttes til å lage strategiske (hovedplan), taktiske (saneringsplaner) og operative (årsplan) planer for vann og avløp, for kommuner og VA selskaper. DiVA-metoden vil velge ulike verktøy avhengig av data om tilstand til VA anleggene.

– Guiden er delt inn i tolv hovedområder og gir praktisk veiledning til hvordan problemstillinger innenfor de ulike områdene kan løses. Guiden bruker multikriterieanalyse som involverer økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter. Til guiden hører det med en verktøykasse med verktøy for de ulike trinnene i metodikken, sier seksjonsleder VA-prosess, Jonny Ødegård i Norconsult.

Mangel på dokumentasjon

Ifølge Ødegård avdekker arbeidet med DiVA store utfordringer knyttet til mangel på dokumentasjon om vann og avløpssystemenes tilstand. DiVA-metodikken er i tillegg til å være løsningsbasert også en metodikk som bidrar til å bygge opp dokumentasjon om VA anlegg.

DiVA-metodikken er basert på 10-15 års forskning i de fremste forskningsmiljøene i Tyskland, Spania og Portugal innenfor VA og er tilpasset norske forhold. DiVA bygger på infrastrukturforvaltnings metodikk fra AWARE-P, CARE-S og CARE-W, utviklet av SINTEF med flere.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen