Vil bygge mer robust infrastruktur

Vil bygge mer robust infrastruktur

Det tverretatlige forskningsprosjektet NIFS (naturfare, infrastruktur, flom og skred) er et felles satsningsområde mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen. Prosjektet er nå inne i sluttfasen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Prosjektperioden er definert som 2012 – 2015 med et planlagt budsjett på 42 millioner i perioden. Vi har hatt stort fokus på intern kompetanse og faglig utvikling, og etatene bidrar i tillegg med anslagsvis 30 årsverk i samme periode, sier leder for prosjektet, Bjørn Kristoffer Dolva i Statens Vegvesen.

- Prosjektet er organisert med 7 delprosjekter og opp imot 100 medarbeidere i de tre etatene er involvert i større eller mindre grad. Hovedfokus er på arealbruk, beredskap, flom, krisehåndtering, kvikkleire, og naturfare generelt, sier han.

Samarbeider om farekartlegging

Overordnet mål for prosjektet er å tilrettelegge for et tryggere samfunn med mer robust infrastruktur, trygg bebyggelse, trygg samferdsel og god skred- og flomfarevarsling.

[img id="1"]

- Programmets hovedmål er å bygge og foreslå gode samarbeidsplattformer gjennom å koordinere og samkjøre etatenes aktiviteter for å redusere sårbarhet og forhindre ulykker og skader som følge av skred og flom, sier Dolva.

- For å få til dette må etatene utrustes med relevante verktøy og erverve nødvendig kunnskap for økt aktsomhet og tilpasset beredskap for situasjoner som gir uakseptabel risiko. Samarbeid om og samkjøring av blant annet databaser, farekartlegging, varsling og FoU vil også effektivisere bruk av statlige midler, sier han.

Fokus på klimaendringer

Programmet har til hensikt å ta høyde for både nåværende og framtidige klimautfordringer.

- Klimaendringene vil medføre økt sårbarhet for samfunnet som følge av endringer og økninger i flom- og skredfrekvens. Samarbeid om å redusere sårbarhet gjøres gjennom å tilpasse infrastruktur for konsekvenser av forventede klimaendringer, sier han.

- Gjennom effektmål beskriver vi ønsket fremtidig situasjon som prosjektet skal søke å oppnå. Kort oppsummert handler det om økt sikkerhet, større robusthet og bedret regularitet, forteller Dolva.

- Et effektivmål er bedre sikkerhet for innbyggerne gjennom å sørge for infrastruktur som er bedre rustet til å takle naturskadepåvirkning, både på nåværende nivå og i fremtiden med økt intensitet og frekvens som følge av klimaendringene, sier han.

- Vi ønsker også trinnvis beredskap for å være bedre forberedt på naturfaresituasjoner og bedre samarbeid mellom etatene i krisesituasjoner. Samtidig ønsker vi å oppnå best mulig bruk av økonomiske og faglige ressurser for å løse felles utfordringer knyttet til naturfarer, sier han.

Flere utfordringer

Partene i samarbeidet står overfor flere utfordringer når det gjelder beredskap mot naturskader.

[img id="2"]

- Vi har lenge hatt utfordringer forbundet med manglende, eller ikke tilstrekkelig, kapasitet, kompetanse, og erfaringer fra øvelser. Samtidig som vi tidligere både under planlegging og bygging av infrastruktur og andre konstruksjoner ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til klimaendringer og belastninger som følge av dette, sier han.

Høyt tempo

NIFS-prosjektet leverer fortløpende fagrapporter, foredrag, artikler, og nyhetssaker på prosjektets hjemmeside.

- Per i dag har vi levert mer enn 80 fagrapporter, bidratt til mer enn 30 master- og bachelor-oppgaver, deltatt med artikler på nasjonale og internasjonale konferanser, bidratt på og arrangert ulike kurs og seminarer både i regi av de tre etatene så vel som på eksterne fagarenaer, sier prosjektlederen.

- Det viktigste arbeidet vårt er knyttet til koordinering og samarbeid som gir samfunnet økt kompetanse og kvalitet for å håndtere naturfarer som flom og skred. Dette har ført til forbedrede retningslinjer og formalisert samarbeidet vårt ytterligere. Samtidig har vi klart å få til et bredt faglig samarbeid på mange områder med mange eksterne aktører, fortsetter han.

Prosjektet er nå inne i sin mest avgjørende fase hvor de samler trådene og fullfører påbegynte aktiviteter.

- Arbeidet med prosjektets sluttrapport og anbefalinger pågår og skal leveres innen utløpte av året. Vi ser for oss at prosjektet genererer ytterligere et 20-talls fagrapporter. Prosjektet vil også arrangere et åpent sluttseminar våren 2016, muligens i fellesskap med Forskningsrådets Klima 2050, avslutter han.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen