Verdien på Værnes satt til 256 millioner

Verdien på Værnes satt til 256 millioner

Både Forsvarsdepartementet og Avinor har akseptert skjønnet over det luftfartskritiske arealet på Værnes frå Inntrøndelag tingrett. Det inneber at prisen for flyplassen er rettskraftig fastsett.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Pris

Tingretten fastsette verdien til 256 millionar kroner ved sal, eventuelt 18 millionar kroner i årleg leigesum. Alle beløp er i 2010-kroner. Dette kjem av at det var då den nye avtalen mellom forsvarssektoren og Avinor tredde i kraft. Spørsmålet gjaldt verdien av rullebanen og ein del tilstøtande område på Værnes som i dag høyrer til forsvarssektoren. Til saman ca. 1 100 dekar.

Prinsipp

Fristen for å begjære overskjønn er nå passert og ingen av partane ønsket å starte prosessen på nytt.

– Forsvarssektoren har gjort ei heilhetleg vurdering etter at skjønnet ble avsagd. Det viktigaste har ikkje fyrst og fremst vore storleiken på beløpet, men at prinsippa som er lagd til grunn av tingretten er akseptable for begge partar. Det er til dels ganske kompliserte spørsmål som er vurdert av retten, seier prosjektleder Jan Pedersen i Forsvarsbygg.

Salg av Værnes flyplass?

Fastsetjinga av pris betyr ikkje automatisk at grunnen skal seljes.

– Me får no etablert ryddige tilhøve mellom oss og Avinor på Værnes. Det er ein viktig milestolpe og me vil raskt starte arbeidet fram mot ei tilråding om det bør bli sal eller leige på Værnes. Utgangspunktet vårt er at eigedomen vil bli seld viss det ikkje framkommer operative omstende som er til hinder for dette, seier Pedersen.

Flesland neste

Avtalen om å begjære skjønn for å fastsette prisen på Værnes blei gjort mellom Forsvarsbygg og Avinor i 2011. Det står ein tilsvarande prosess for tur på Flesland.

– Me har samstundes håp om at denne prosessen blir enklare då me har ein god erfaringsbank frå prosessen på Værnes, sluttar Jan Pedersen.

SELVKJØRENDE/21. september 2018

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie. Les hele saken

TRIKK/21. september 2018

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette. Les hele saken

SAMFERDSEL/20. september 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar. Les hele saken

Til toppen