Vekst i bruk av åpenBIM for infrastruktur

Vekst i bruk av åpenBIM for infrastruktur

Øyvind Rooth har vært sentral i etableringen av både buildingSMART Norge og buildingSMART International som vi kjenner det i dag. Han har sittet i styrene både nasjonalt og internasjonalt i flere perioder.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Rooth har i tillegg vært en sentral pådriver for å få ISO-standardisert buildingSMART standardene for IDM og IFC. Ikke overraskende gikk årets «buildingSMART-Pris» til Øyvind Rooth for hans innsats innen fagfeltet gjennom mange år.

Jobber for europeisk BIM-standard

Det finnes foreløpig ingen overordnet plan for europeisk BIM-standardisering. Det er derimot en sterkt økende interesse for BIM i Europa. På bakgrunn av denne interessen har Standard Norge i samarbeid med flere norske interessenter tatt initiativ for å etablere en komite for BIM i standardiseringsorganisasjonen CEN.

– Det er igangsatt en europeisk standardiseringskomite som skal fremme BIM-standardisering i Europa. Komiteen kalles CEN/TC 442 - Building Information Modelling. Jeg leder denne komiteen sammen med Lisbet Landfald fra Standard Norge. Denne komiteen har vedtatt en strategiplan og etablert noen arbeidsgrupper som starter sitt arbeid i løpet av høsten. Ting tar tid i standardisering, innleder Øyvind Rooth.

[img id="1"]

Store konsekvenser for byggenæringen

Standardisering er helt nødvendig for å få ned kostnadene og øke gevinsten for å ta i bruk digitale verktøy, mener Rooth.

– Konsekvensen vil bli at byggenæringen må endre sine prosesser og kontrakter. I den andre enden vil næringen bli mer industrialisert og lik andre industrier. Markedet vil bli utvidet, noe som betyr at norsk industri kan få bedre tilgang til det europeiske markedet. Det betyr også at europeisk industri, særlig innen byggevarer, vil bli en sterkere konkurrent på det norske markedet. Det er derfor viktig at norsk industri følger godt med i det som skjer slik at de kan innrette seg i tide. Enda bedre er det å delta aktiv i standardiseringsprosessen slik at “den norske” måten å jobbe på blir en del av den europeiske fremtiden. En slik tilnærming vil redusere omstillingskostnadene, fortsetter Rooth.

BIM for FDV

Det investeres ofte store summer i BIM-modellering i prosjekteringsfasen. Rooth mener det er et betydelig potensiale ved bruk av åpenBIM for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).

– Mitt inntrykk er at modellene i liten grad blir brukt til å hente ut gevinster i driftsfasen. På den annen side ser vi at byggeierne er i ferd med å våkne, sier han.

[img id="2"]

Økende bruk av åpenBIM innen infrastruktur

Tradisjonelt er det byggenæringen som har drevet frem standardiseringer innen bruk av BIM. Rooth mener at anleggsbransjen nå er på vei til å ta igjen byggenæringen i bruk av åpenBIM.

– Trenden er at samferdsel og infrastruktur beveger seg mot BIM på åpne standarder, og at utviklingen i anleggsbransjen går fortere enn innen bygg for tiden. Dette er en spennende utvikling som vil utfordre standardiseringsorganisasjonene. Det vil ikke overraske meg om samferdsel og infrastruktur tar igjen og passerer bygg i løpet av få år. Årsaken ligger i at det her er store enhetlige eiere, ofte statlige aktører, som har store gevinster å hente. De har også tilgjengelige midler og er mer lik tradisjonell industri, sier Rooth.

Besparelser

Rapporten “ByggNett – samfunnseffekter som følger av strategien” utgitt av Oslo Economics konkluderer med at gevinstene knytter seg særlig til effektivisering i form av mindre behov for saksbehandlere i kommunene. I tillegg kommer gevinster knyttet til lavere tidsbruk ved dokumentasjon av byggesøknad for tiltakshaver og søker, færre feil i byggeprosessen, samt større forutsigbarhet for eiendomsutviklere. Rooth støtter disse funnene og mener det fortsatt er et stort potensiale for besparelser.

– Vi kan få gjort mye standardisering for prisen av en meter med motorvei, avslutter Rooth.

Til toppen