Veiplanlegging på to dager

Veiplanlegging på to dager

På årets Novapointmøte i Haugesund ville man med et prosjekteringsstunt dokumentere at man kunne få til en betydelig reduksjon i gjennomføringstiden i infrastruktursegmentet. Skal kunnskapen imidlertid omsettes i en reell setting må enkelte offentlige prosesser endres.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Dette var et eksperiment for å illustrere hvordan man kan jobbe i fremtiden. Vi startet opp i 9-tiden og jobbet i 7-8 timer med en motorveistrekning på 20 km. Parsellen startet litt nord for Haugesund og endte ved Førde i Sveio kommune, opplyser Jan Erik Hoel, konsulent hos Vianova Systems.

Trenger offentlig endring

Av de 330 deltakerne på brukerkonferansen i Haugesund fikk man samlet 16 eksperter til simuleringen. Vianova Systems BIM-løsning, NovapointDCM og den skybaserte samhandlingsløsningen QuadriDCM var verktøyene som ble benyttet. De deltakende samlet seg i et rom der 14 prosjekterende sammenstilte og distribuerte veimodellen i nettskyen QuadriDCM. Denne type samkjøring kan ifølge Hoel gi store effektivitetsgevinster.

- Vi hadde med oss viktige interessenter som byggherren, Statens vegvesen, samt ingeniørene. Slike møter er uvurdelige. Når så mange sentrale aktører sitter så tett sammen, så er det lite som overgår resultatene vi oppnår gjennom denne arbeidsformen, forteller han.

Utgangspunktet for prosjekteringen var kun enkle skisser av veilinjen, i tillegg til ideer om hvor to toplanskryss skulle lokaliseres. Scan Survey hadde laserskannet et datagrunnlag av landskapskorridoren og utviklet en terrengmodell på forhånd. Et areal på totalt rundt 240 kvadratkilometer ble dermed prosjekteringsbasis.

- Statens vegvesen har benyttet våre produkter en stund og er derfor godt kjente med systemene. Hittil har den dominerende prosessen bestått i at man sitter individuelt på hvert sitt kontor og jobber med modellene som man typisk utvekslet hver fjortende dag. Men det varierer veldig. I Gudbrandsdalen tok det eksempelvis ti år å planlegge vei. Imidlertid er det ikke umulig å komme ned i en ukes prosjekteringstid for reguleringsplan, som vi forsøkte å dokumentere med denne simuleringen, sier Hoel.

Han forklarer videre hvordan samtidig prosjektering ofte kalles «concurrent engineering» og at det er svært utbredt i oljebransjen og i amerikanske NASA.

- En av grunnene er kanskje at de har mer ressurser å sette av til slikt. Pluss at den offentlige dominansen i samferdselssektoren gjør at det er mange tungrodde regimer å forholde seg til underveis. Skal kunnskapen omsettes i en reell setting krever det endringer i enkelte offentlige prosesser. I tillegg må man være godt forberedt før slike møter, og det kan ta et par uker i seg selv. Man kan gjerne trekke analogier mellom en moderne prosjekteringsprosess og dagens måte å gjennomføre rettsaker på. Før en rettsak forbereder partene seg grundig. Selve rettsaken er kort, kanskje bare noen dager, og alle involverte parter er tilstede i det samme rommet.

Etter rettsaken tar det relativt kort tid før dommen foreligger – dette tilsvarer i vårt tilfelle konkurransegrunnlaget, mener han.

Involverer relevante interessenter

Gjennom hele prosjektet ble det ikke utvekslet en eneste e-post mellom de involverte da alle problemstillinger ble løst fortløpende over bordet.
En av de største fordelene med opplegget var at man fikk svar på alle spørsmål og fikk avklart alle relevante saksforhold der og da – inkludert on-site support og BIM- veiledning.

- Det skal en eksepsjonelt dyktig person til for å overgå en samkjørt gruppe. Det kom mange viktige opplysninger inn underveis, eksempelvis hadde vi en veldig fin livegjennomgang av trasévalget i 3D med hele gruppen, hvor vi så på miljøforhold, kostnader og kjørekvalitet samtidig,
fremhever han.

Selv om det i dette møtet kun var eksperter innen samferdsel, så er dette også et verktøy som kan benyttes i folkemøter for å opplyse øvrige
interessenter, forteller han.

- Det er naturlig å involvere antikvar når man skal håndtere verneverdige bygg. I vår workshop måtte vi blant annet forholde oss til en kirke plassert tett på strekningen. BIM-systemet skal være et godt kommunikasjons- og formidlingsverktøy. Vi benytter ofte Novapoint i folkemøter, eksempelvis benyttet vi dette i forbindelse med planleggingen av fellesprosjektet langs Mjøsa. Vi får stadig tilbakemeldinger på at det er svært nyttig med 3D-visualisering av prosjekteringsplaner for enklere å forstå hvordan den endelige løsningen blir, forklarer Hoel.

 

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen