«Vegvesenets unike kunnskap og kompetanse må ikke smuldre bort»

«Vegvesenets unike kunnskap og kompetanse må ikke smuldre bort»

Hva mener vegdirektøren? Mange ansatte i Statens vegvesen er bekymret for at våre til dels unike kunnskapsmiljø nå splittes opp og fordeles ut til ti, elleve fylker. Ikke minst frykter mange at dette skal gå ut over publikum og næringsliv som bruker vegene våre. Den uroen kan også jeg kjenne på.

  • Uncategorized
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Den beste medisinen mot den uroen mange nå kjenner, er at alle involverte parter i tiden fremover jobber sammen for å sikre at vegfaglig kunnskap og kompetanse blir tatt vare på og videreført slik at de som bruker vegene våre ikke rammes.

Mer enn 50 år med sams vegadminstrasjon

La oss for all del unngå situasjoner der vi som bilister opplever at regelverk blir tolket vidt forskjellig når vi krysser grensen mellom to av fremtidens fylker. Eller at det ene fylket har en helt annen standard på vedlikehold av vegene enn det andre fylket.

I mer enn 50 år Staten har ansvar for å stille med felles vegadministrasjon på regionalt nivå for riks- og fylkesveger. Dette omtales ofte som sams vegadministrasjon og oppgaven er lagt til Statens vegvesen. Et betydelig antall årsverk i Statens vegvesen går med til sams vegadministrasjon, en ordning Stortinget nå har bestemt skal overføres til de nye fylkene. Nøyaktig hvor mange i Statens vegvesen som jobber med sams vegadministrasjon jobber vi med å få oversikt over, men vi teller i mange hundre.

La oss for all del unngå situasjoner der vi som bilister opplever at regelverk blir tolket vidt forskjellig når vi krysser grensen mellom to av fremtidens fylker

Ti, elleve miljøer med regionalt perspektiv?

Per nå er det ingen som vet nøyaktig hvordan Stortingets vedtak vil slå ut. Men både innenfor og utenfor Statens vegvesen er det mange som nå er svært opptatt av hva som vil skje med de forskjellige fagmiljøene i etaten. Hva skjer når noen miljøer splittes opp og fordeles ut til fylkene? Kan det som tidligere var ett samlet miljø, nå bli ti, elleve forskjellige fragmenterte miljøer som kun har sitt regionale perspektiv? Hva vil det i så fall bety for den faglige utviklingen? Hvis utviklingen går i feil retning kan det få negative konsekvenser for publikum og for næringsliv. Vi er mange som vet hvor viktig og nyttig det er å ha en felles praksis på mange av våre fagområder. Det er også flere områder der kompetansen innehas av et til dels svært begrenset antall fagfolk.

Hvis utviklingen går i feil retning kan det få negative konsekvenser for publikum og for næringsliv

«Kunnskapsvernet» må skje innenfor rammene som gis

Samtidig som jeg kan kjenne på den uroen mange nå uttrykker, er jeg tydelig på at det er viktig at vi alle hever blikket minst ett hakk og inntar et overordnet perspektiv. Vegvesenet har gjennom lang tid utviklet kompetanse og spisskompetanse, kunnskap og erfaring. I mange tilfeller snakker vi om helt unike fagmiljøer. Vi har en plikt til å sørge for å verne om og videreutvikle denne ofte unike fagkunnskapen. Da sier jeg ikke at alt skal være som det har vært. Vårt «kunnskapsvern» må selvsagt skje innenfor de rammene vi blir gitt. Vi har en plikt til å sørge for at ekspertisen vi har bygget opp blir videreført på best mulig måte, og at samfunnet fortsetter å nyte godt av den. Om det så er i egen organisasjon, eller andre steder.

Samtidig som jeg kan kjenne på den uroen mange nå uttrykker, er jeg tydelig på at det er viktig at vi alle hever blikket minst ett hakk

Hvordan skal avviklingen av sams vegadministrasjon gjennomføres?

Stortinget har bedt regjeringen om å gjennomføre en utredning for å kartlegge hvordan avviklingen av sams vegadministrasjon skal gjennomføres, og hvilke konsekvenser det vil få. Den utredningen vil være viktig og jeg ser frem til at vi i Statens vegvesen blir tildelt en sentral rolle i det arbeidet som nå skal settes i gang fra regjeringens side.

Stortingets vedtak knyttet til sams vegadministrasjon vil bety vesentlige endringer for Statens vegvesen. Til tross for dette vil Vegvesenet også i årene fremover vil være en betydelig aktør i samferdsels-Norge. Som en stor og tung aktør vi vil vi selvsagt bidra til å følge opp Stortingets vedtak og intensjoner knyttet til samferdsel i regionreformen.

En særs viktig oppgave for oss vil altså være å jobbe for at Vegvesenets unike kompetanse og kunnskap ikke smuldrer bort. Det er hverken brukerne av vegene våre, staten eller fylkeskommunene tjent med. Her ligger det et felles ansvar på fylkeskommunene og oss for å sikre at vår samlede kompetanse innenfor vegsektoren tas godt vare på og utvikles til beste for samfunnet. Jeg har tro på, selv om det blir utfordrende, at det skal vi få til.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen