Vegvesenet omsatte for nesten 54 milliarder

Vegvesenet omsatte for nesten 54 milliarder

Vegvesenets årsrapport for 2015 er nå klar. Den viser blant annet at Statens vegvesens omsetning i fjor var på 53,75 milliarder kroner.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

En rekke investeringer

En av tingene rapporten viser er at det ble åpnet rundt 45 kilometer ny riksveg i fjor.

Det ble også gjennomført en rekke investeringstiltak som skredsikring, utbedring av vegbredde, bygging av kollektivfelt og tilrettelegging for gående og syklende. Det ble gjennomført tiltak for å utbedre kollektivknutepunkter og holdeplasser for kollektivtransporten slik at disse ble universelt utformet.

Forfallet ble redusert

I Nasjonal transportplan 2014-2023 er det lagt vekt på å øke satsingen på vedlikehold og fornying for å øke påliteligheten og driftssikkerheten til vegnettet, og for at forfallet skal stanses tidlig i tiårsperioden. Forfallet ble i 2015 redusert for første gang på flere tiår, kan man lee i rapporten.

Trafikksikkerhetstiltak

Statens vegvesen har gjennomført en rekke trafikksikkerhetstiltak i 2015: midtrekkverk på to- og trefelts veger, nye firefelts veger og kontroller langs vegen. Det har vært høy aktivitet på etablering av forsterket midtoppmerking og dette er gjort i forbindelse med dekkelegging.

Mindreforbruk

Rapporten viser også at Vegvesenet i fjor hadde et mindreforbruk på cirka 690 millioner kroner. Dette skyldes i stor grad redusert framdrift for skredsikringsprosjekter og manglende planavklaringer for flere prioriterte tiltak i forbindelse med kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift.

Hele rapporten finner du på vegvesen.no.

BANE/15. oktober 2018

Bane NOR skiller ut drift og vedlikehold av jernbanen i eget selskap

Bane NOR oppretter et eget aksjeselskap for drift og vedlikehold av jernbanen. I overkant av 1 000 av Bane NORs 4 500 medarbeidere overføres til det nye selskapet. Dette er en del av jernbanereformen og et steg på veien til konkurranseutsetting av drift og vedlikehold. Les hele saken

Til toppen