- Vedlikehold er mitt hjertebarn

- Vedlikehold er mitt hjertebarn

- Det viktigste vi gjør i åra framover er å satse på vedlikehold av den jernbanen vi har, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han innledet på Jernbaneforum 2016. Den årlige jernbanekonferansen holdes nå i Lillestrøm.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Tradisjonelt har det i mange år vært hard kamp om jernbanemilliardene, og det politiske ordskiftet har ofte dreid seg om hvor jernbanen skal bygges ut.

- De fleste av dem jeg snakker med, er opptatt av at de kan stole på toget. Det gjelder mennesker som skal rekke jobben og barnehagen, og det gjelder godsaktørene som framfor alt er opptatt av at jernbanen er forutsigbar, framholdt statsråden og han spurte: - Tror dere virkelig at vi har 100-200 milliarder kroner å dele ut når vi ikke har gjort i stand den jernbanen vi har?

Solvik-Olsen viste til at det i en årrekke har vært bygd ut stykkevis og delt mens vedlikeholdsetterslepet har økt.

- Nå har vi begynt å ta igjen etterslepet, og vi ser at det begynner å gi resultater. Når CargoNet i en periode kan vise til punktlighetstall på linje med Flytoget, er jeg overbevist om at vi satser riktig, sa statsråden, sier Solvik-Olsen.

- Vi skal også bygge, men vi ønsker å gjøre det mest mulig kostnadseffektivt. I 2018 vil mange store nye prosjekter være i gang, fortsatte han.

Solvik-Olsen brukte en god del av sin taletid på å snakke om godssatsing. Flere krysningsspor for å sikre plass til lengre godstog, mer effektive terminaler og beredskapsterminaler og diesellok i beredskap var virkemidler han trakk fram.

- Det viktigste vi holder på med, er infrastruktur, sa samferdselsministeren da han kom inn på temaet jernbanereformen. Men vi mener det er mye med jernbanen som kan organiseres bedre. Derfor blir stasjoner og terminaler lagt inn under samme enhet, infrastrukturforetaket. Det skal forvalte alle de fysiske elementene og være underlagt et styre som har fireårige avtaler med staten. Direktoratet blir den strategiske enheten, og det er inspirert av Sveits, påpekte han.

Når det gjelder konkurranseutsetting av persontrafikken fra 2018, understreket han at man med de to trafikkpakkene, nord og sør, begynner forsiktig.

- Disse strekningene utgjør kun 10 prosent av togtrafikken. Vi skal ha to operatører, kanskje bare en, signaliserte samferdselsministeren.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen