Utvikling av droner ønskes velkommen av Europakommisjonen

Utvikling av droner ønskes velkommen av Europakommisjonen

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Europakommisjonen har en klar ambisjon om å spille en aktiv rolle når det gjelder å regulere bruken av droneteknologi kommer det frem i Samferdselsnytt, et nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen.

– Droner er virkelige, de har kommet for å bli, og vi bør ikke være redde for å omfavne denne teknologien, uttalte transportkommisær Violeta Bulc under konferanse i Riga 5. mars, hvor det europeiske luftfartsmiljøet møttes for å stake ut en felles kurs for teknologiens videre utvikling.

Kommisjonen, i likhet med det øvrige luftfartsmiljøet, ser på droner som en teknologi som kan skape nye arbeidsplasser og nye muligheter for både industri og fremtidige brukere i alle samfunnssektorer. Samtidig blir det også understreket at man befinner seg på et område hvor man trenger et harmonisert juridisk rammeverk som ivaretar hensynene til sikkerhet og bærekraftig tjenesteutvikling.

Konferansen i Riga munnet ut i vedtakelsen av deklarasjonen «Framing the future of aviation», som angir fem prinsipper som skal være ledende i utviklingen av droner:

  1. Droner må sees på som en ny type luftfartøy som fordrer sikkerhetsregler som er avpasset aktivitetens risikonivå. Man vil ikke akseptere regler som innebærer at nåværende sikkerhetsnivå reduseres.
  2. Regler på EU-nivå må utarbeides allerede nå.
  3. Teknologier og standarder må utvikles med sikte på full integrering av droner i europeisk luftrom.
  4. Allmennhetens aksept er avgjørende for dronetjenesters vekst.
  5. Operatøren av en drone er ansvarlig for dens bruk.

Det europeiske luftfartsikkerhetsbyrået (EASA), som er gitt ansvaret for utarbeidelsen av disse reglene, vil gjennomføre konsultasjoner med relevante interessenter i løpet av de kommende månedene, som så vil danne grunnlag for konkrete forslag fra byrået mot slutten av året.

EASA har allerede meddelt at de ser for seg tre ulike kategorier med droner, med tilhørende regulering basert på risikoimplikasjonene til den enkelte kategori. En slik regulering vil være i tråd med det første prinsippet i Riga-erklæringen. Kommisjonens nye luftfartspakke, som er varslet i arbeidsprogrammet for 2015, vil komme til å inneholde forslag til en revisjon av sikkerhetslovgivningen, som tar høyde for forslagene fra EASA.

Som deklarasjonen fra konferansen slår fast, ønsker man et operasjonelt marked for droner fra og med 2016. Les transportkommisær Bulcs tale på konferansen. Last ned fellesdeklarasjonen «Framing the future of aviation».

Til toppen