Utvikler intelligent strømnett

Utvikler intelligent strømnett

Agder Energi, Microsoft og Powel AS samarbeider om et pilotprosjekt som skal bidra til å skape effektive, fleksible og intelligente strømnett. – Et overordnet mål er å motvirke overinvesteringer hos tradisjonelle nettbyggere, sier konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Strømnettet har begrenset kapasitet, spesielt på vinteren. En av hensiktene med pilotprosjektet er å jevne ut belastningstoppene.

– Vi vil verifisere gjennom lokale tiltak som solceller, batterier og styring av forbruk at det er mulig å redusere eller utsette dyre investeringer i infrastruktur, sier Kjetil Storset, direktør smarte nettløsninger i Powel AS.

Sikkert i skyen

En fersk undersøkelse fra Energi Norge viser at det er planlagt investeringer for 140 milliarder kroner i strømnettet frem til 2025. I tillegg vil forbrukere i økende grad sende strøm inn i nettet.

– På Engene transformatorstasjon skal vi vise at man ikke trenger å investere så mange kroner i nye anlegg. Når trafoen utnyttes fullt ut, kan selskapet hente inn kraft fra noen av kundene, sier Nysted.

Ny teknologi er spennende, men den har verdi først når den tas i bruk

Pilotprosjektet skal gi løsninger som forbedrer integrering av nye energiressurser, inkludert kontroll av enheter i nettet.

– Lavere investeringer vil bety økonomisk gevinst for sluttkunden ved at den reduserer dyr topplast i perioder med høy etterspørsel, sier Storset.

Powel er integrasjons- og prognosepartner i prosjektet. De sørger for sømløs integrasjon av Agder Energis styringssystem Scada, mot Microsofts intelligente nettskyplattform Azure. Her lages prognoser for etterspørsel og produksjon av vind- og solenergi i regionen. Nysted mener datasikkerheten er godt ivaretatt.

[img id="1"]

– Vi kommer til å se mange eksempler på digitaliserte kraftverk og skybaserte løsninger. Vår erfaring er at skybaserte løsninger er vel så sikre som mange av de tradisjonelle IKT-systemene som er ute i bedriftene, sier han.

Anvendt teknologi

Systemet gir mer fleksibilitet med hensyn til kundens lagringsmuligheter og til anvendelse av ulike energiformer. Agder Energi forbereder seg på at energien skal strømme begge veier.

– Mellom kraftprodusenten og brukeren kommer mye til å forandres. Man kan se for seg at systemene er tilgjengelige for alle i landet, og at det genererer tilbud til kunden. Du får en rabatt på strømprisen mot at strøm du produserer blir tilgjengelig for nettet. Ved en peak vil systemet kunne hente ut kraft fra dine varmekabler uten at du merker det, sier Nysted.

Dette kan gjøres gjennom å automatisere at når du skrur på en induksjonstopp så vil noe annet som trekker strøm skrus av.

– Satsingen på pilotprosjektet er tuftet på ny teknologi som finnes allerede i dag. Ny teknologi er spennende, men den har verdi først når den tas i bruk. I Powel er vi opptatt av å få ulike teknologier til å virke sammen, sier Storset.

Løsningene i piloten vil gi besparelser for aktørene første når de lar være å foreta investeringene. Da må de lokale løsningene være så robuste at du ikke merker at et tre ramler ned på kraftledningen. Selv om det blir brudd på det sentrale strømnettet vil den lokale kapasiteten dekke opp en periode.

– Vi må dokumentere at dette virker. Blant annet Statnett har en sunn skepsis til nye løsninger. Det er heller ikke hensiktsmessig at utbyggere av kritisk infrastruktur er de som er mest risikovillige, sier Storset.

Marked i endring

Når man tar i bruk ny teknologi gir det nye løsninger som utfordrer tradisjonelle forretningsmodeller.

– Med skyteknologien får vi et utall muligheter for å koble på og handle med smarte tjenester. For å sikre nødvendig fleksibilitet på forbrukssiden, må noen få betalt for å la være å bruke strøm. Piloten må synliggjøre løsninger som kan gi troverdige modeller, sier Storset.

Mellom kraftprodusenten og brukeren kommer mye til å forandres

EU-kommisjonen la i november frem en ”vinterpakke” – et omfattende forslag til nytt regelverk for energimarkedet i Europa. Forslagene innebærer blant annet økte krav til energieffektivisering og større integrering av fornybar energi i markedet.

– Jeg er ganske sikker på at vårt område må gjennom stor grad av omforming, og at innslaget av digital teknologi blir langt større, sier konsernsjefen.

– Allerede nå ser vi at løsninger vi jobber med i piloten vil få konsekvenser for vår virksomhet. Jeg tror på å være i forkant, og investere og putte ressurser i ny teknologi. Det er den tryggeste måten å møte fremtiden på, mener Nysted.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen