Utvikler intelligent strømnett

Utvikler intelligent strømnett

Agder Energi, Microsoft og Powel AS samarbeider om et pilotprosjekt som skal bidra til å skape effektive, fleksible og intelligente strømnett. – Et overordnet mål er å motvirke overinvesteringer hos tradisjonelle nettbyggere, sier konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Strømnettet har begrenset kapasitet, spesielt på vinteren. En av hensiktene med pilotprosjektet er å jevne ut belastningstoppene.

– Vi vil verifisere gjennom lokale tiltak som solceller, batterier og styring av forbruk at det er mulig å redusere eller utsette dyre investeringer i infrastruktur, sier Kjetil Storset, direktør smarte nettløsninger i Powel AS.

Sikkert i skyen

En fersk undersøkelse fra Energi Norge viser at det er planlagt investeringer for 140 milliarder kroner i strømnettet frem til 2025. I tillegg vil forbrukere i økende grad sende strøm inn i nettet.

– På Engene transformatorstasjon skal vi vise at man ikke trenger å investere så mange kroner i nye anlegg. Når trafoen utnyttes fullt ut, kan selskapet hente inn kraft fra noen av kundene, sier Nysted.

Ny teknologi er spennende, men den har verdi først når den tas i bruk

Pilotprosjektet skal gi løsninger som forbedrer integrering av nye energiressurser, inkludert kontroll av enheter i nettet.

– Lavere investeringer vil bety økonomisk gevinst for sluttkunden ved at den reduserer dyr topplast i perioder med høy etterspørsel, sier Storset.

Powel er integrasjons- og prognosepartner i prosjektet. De sørger for sømløs integrasjon av Agder Energis styringssystem Scada, mot Microsofts intelligente nettskyplattform Azure. Her lages prognoser for etterspørsel og produksjon av vind- og solenergi i regionen. Nysted mener datasikkerheten er godt ivaretatt.

[img id="1"]

– Vi kommer til å se mange eksempler på digitaliserte kraftverk og skybaserte løsninger. Vår erfaring er at skybaserte løsninger er vel så sikre som mange av de tradisjonelle IKT-systemene som er ute i bedriftene, sier han.

Anvendt teknologi

Systemet gir mer fleksibilitet med hensyn til kundens lagringsmuligheter og til anvendelse av ulike energiformer. Agder Energi forbereder seg på at energien skal strømme begge veier.

– Mellom kraftprodusenten og brukeren kommer mye til å forandres. Man kan se for seg at systemene er tilgjengelige for alle i landet, og at det genererer tilbud til kunden. Du får en rabatt på strømprisen mot at strøm du produserer blir tilgjengelig for nettet. Ved en peak vil systemet kunne hente ut kraft fra dine varmekabler uten at du merker det, sier Nysted.

Dette kan gjøres gjennom å automatisere at når du skrur på en induksjonstopp så vil noe annet som trekker strøm skrus av.

– Satsingen på pilotprosjektet er tuftet på ny teknologi som finnes allerede i dag. Ny teknologi er spennende, men den har verdi først når den tas i bruk. I Powel er vi opptatt av å få ulike teknologier til å virke sammen, sier Storset.

Løsningene i piloten vil gi besparelser for aktørene første når de lar være å foreta investeringene. Da må de lokale løsningene være så robuste at du ikke merker at et tre ramler ned på kraftledningen. Selv om det blir brudd på det sentrale strømnettet vil den lokale kapasiteten dekke opp en periode.

– Vi må dokumentere at dette virker. Blant annet Statnett har en sunn skepsis til nye løsninger. Det er heller ikke hensiktsmessig at utbyggere av kritisk infrastruktur er de som er mest risikovillige, sier Storset.

Marked i endring

Når man tar i bruk ny teknologi gir det nye løsninger som utfordrer tradisjonelle forretningsmodeller.

– Med skyteknologien får vi et utall muligheter for å koble på og handle med smarte tjenester. For å sikre nødvendig fleksibilitet på forbrukssiden, må noen få betalt for å la være å bruke strøm. Piloten må synliggjøre løsninger som kan gi troverdige modeller, sier Storset.

Mellom kraftprodusenten og brukeren kommer mye til å forandres

EU-kommisjonen la i november frem en ”vinterpakke” – et omfattende forslag til nytt regelverk for energimarkedet i Europa. Forslagene innebærer blant annet økte krav til energieffektivisering og større integrering av fornybar energi i markedet.

– Jeg er ganske sikker på at vårt område må gjennom stor grad av omforming, og at innslaget av digital teknologi blir langt større, sier konsernsjefen.

– Allerede nå ser vi at løsninger vi jobber med i piloten vil få konsekvenser for vår virksomhet. Jeg tror på å være i forkant, og investere og putte ressurser i ny teknologi. Det er den tryggeste måten å møte fremtiden på, mener Nysted.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen