Utfordrende dobbeltspor

Utfordrende dobbeltspor

Dersom alt går på skinner, kan togene på Østfoldbanen kjøre på to spor gjennom Moss i 2024. Det innebærer store inngrep og omfattende anleggsarbeider i sentrum av byen i mange år fremover.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Strekningen mellom Sandbukta i Moss og Såstad i Rygge er en viktig del av InterCity-strekningen gjennom Østfold.

– På slutten av 90-tallet var dette et prosjekt for å bygge nytt dobbeltspor mellom Ski og Moss og videre sørover. Sporet ble bygget fra Ski til Sandbukta, men man ble ikke enig med politikerne i Moss om traseen videre. Dermed ble det lagt på is. Så ble det bygget dobbeltspor videre sørover gjennom Rygge fra Såstad til Haug. Med Follobanen får man mulighet til å øke trafikken både på regiontog og lokaltog fra Moss. Men for å kunne ha en stasjon som tar unna trafikken og få et dobbeltspor hele veien, er det viktig å ta unna denne traseen, sier prosjektsjef Jarle Midjås Rasmussen i Bane NOR.

[img id="1"]

– Politikerne i Moss har vært enige om trasevalget gjennom Moss siden tidlig på 2000-tallet. Utfordringen har vært at Stortinget ikke har fulgt opp sine jernbaneambisjoner med bevilgninger før de siste årene. I denne perioden har politikerne i Moss vært tro de vedtakene de hadde fattet og sammen med Jernbaneverket/Bane NOR kun brukt tiden på å optimalisere planene, sier ordfører i Moss, Tage Pettersen.

Kontroversielt

Den aktuelle strekningen er ti kilometer lang.

– Vi kobler oss på syd for Mølleråsen tunnel, og går i tunnel under Moss by. Den nye stasjonen skal ligge i dagen, rett sør for den nåværende togstasjonen. Videre bygges det ny tunnel inn i Kleberget som kommer opp i Rygge ved Carlberg gård.

Den 22. september i fjor ble reguleringsplanen vedtatt i kommunestyret i Rygge, og 14. november 2016 sa flertallet i bystyret i Moss ja til utbygging av dobbeltsporet. Men prosjektet er kontroversielt, og mange mener fortsatt at traseen bør utredes på nytt. Pettersen mener det er uaktuelt:

– Nei, reguleringsplanen er vedtatt og Bane NOR er godt i gang med nødvendig grunnerverv.

Alle sånne grunnervervsprosesser skaper en del følelser blant folk. Noen har bodd her hele livet. Du tar jo hjemmene til folk

I tillegg til jernbaneutbyggingen diskuterer man både utvidelse av havna og løsninger for den tungt trafikkerte rv19 som går gjennom sentrum av Moss.

– Det vil alltid være utfordringer når stor infrastruktur skal bygges ut. Dette har de imidlertid klart godt i byer som Oslo og Trondheim de siste årene, og det bør også kunne gå godt i Moss. Gjennom reguleringsplanen har vi sikret oss at trafikken gjennom byen skal gå tilnærmet som i dag. Blant annet skal RV19 være åpen i hele anleggsperioden. Selve anleggsarbeidet i Moss sentrum vil pågå fra ca 2019 til 2023 og de fire årene skal vi komme oss gjennom, sier Pettersen.

– Hva blir det mest utfordrende?

– Det er krevende å skulle bygge i et bysentrum, og vi har litt varierende grunnforhold i Moss. Vi skal bygge en betongkulvert fra Kransen og ned til den nye stasjonen, fordi vi mangler fjell til tunnel. Å bygge en sånn kulvert i et bebygget område samtidig som trafikken på rv 19 opprettholdes, er krevende. I tillegg skal det bygges en tunnel under Moss. Den blir trukket så langt øst som den gjør, på grunn av dårlige grunnforhold, og vi får et område hvor vi må lage en løsmassetunnel. Og så har vi den store innløsningen i Nyquistbyen, med ca 80 boliger og 120 boenheter. Alle sånne grunnervervsprosesser skaper en del følelser blant folk. Noen har bodd der hele livet. Du tar jo hjemmet til folk, og det er en prosess som vi ser alvorlig på og tar seriøst, sier Rasmussen.

Grunnforhold

Etter planen skal de forberedende arbeidene starte høsten 2017.

– Vi ser for oss at den store entreprisen går ut i 2018, og at vi har en kontrakt rundt årsskiftet 2018/19. Vi regner med å ha de første togene gjennom i 2024.

Noe av det som skaper bekymring, er kvikkleire i grunnen ved havneområdet.

– Vi har foreslått tiltak som kalksementstabilisering, og å bygge stasjonen med betongdekke på pæler ned til fjell. Selve stasjonen skal ikke belaste leira i grunnen. Vi har regnet på områdestabiliteten og gjør tiltak så vi skal være sikre på at dette går greit å gjennomføre. Geologene som har vært inne sier at de har vært på prosjekter i områder med adskillig dårligere grunnforhold.

Jernalderutgravinger

Fra Carlberg gård fortsetter traseen gjennom et landbruksområde.

– Vi går blant annet gjennom Værne kloster landskapsvernområde, og gjør en del tiltak for at jernbanen skal synes minst mulig i området. Den gamle traseen skal tilbakeføres til landbruksarealer, slik at netto landbruksarealer ikke vil bli redusert.

I dette området skal det settes i gang et omfattende utgravingsarbeid i løpet av våren. Målet er å grave frem en av Norges største jernalderlandsbyer.

Stasjonene må ligge der folk bor og der det er enkelt å komme til og fra

– Jeg regner med at de vil klare å gjøre det ferdig i løpet av to sesonger. Når de er ferdige vil de frigjøre arealet slik at vi kan bygge der.

Kritikerne hevder at man heller bør bygge en langtunnel eller legge dobbeltsporet langs E6. Pettersen mener det er viktig å ha jernbanen gjennom sentrum.

– Det er nasjonal politikk, som jeg også er enig i. Byens forpliktelse når vi får ny jernbaneinfrastruktur er å bidra til å utvikle kompakte knutepunkt rundt stasjonene. Dette ansvaret tar vi. I tillegg har det for Moss vært viktig å kunne legge til rette med jernbane inn på områdene til Moss havn for å sikre en mer miljøvennlig godstransport. Stasjonene må ligge der folk bor og der det er enkelt å komme til og fra, og nye Moss stasjon ligger svært godt både i dagens Moss kommune og i «nye» Moss kommune.

Til toppen