Utenlandsk arbeidskraft i norsk luftfart

Utenlandsk arbeidskraft i norsk luftfart

I et høringsnotat som ble sendt ut mandag åpner samferdselsdepartementet for å gi flypersonell utenfor EU rett til uhindret grensepassering. Parats nestleder Vegard Einan sier dette vil få umiddelbare konsekvenser for norske arbeidsplasser og etterlyser en grundig konsekvensutredning.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Samferdselsdepartementet har mandag sendt ut høringsnotatet «Høringsnotat om globalisering og øket konkurranse i sivil luftfart», der de vil gjøre endringer i utlendingsforskriften slik at flypersonell får rett til enklere grensepassering uavhengig av hvor flyet er registrert.

Etterlyser sikkerhetsaspektet

Einan viser til at myndighetene ikke har noen kontroll med flypersonell utenfor EU.

– For norsk- og europeisk ansatte er det krav om utfyllende politiattest der samtlige sjekkes minst fem år tilbake i tid. Departementet vil nå åpne grensene for flypersonell man ikke har noen kontroll over. Ifølge departementet selv er det ikke krav om politiattest, ingen kontroll med bakgrunn eller rulleblad og ansatte fra land utenfor EU kan fritt oppholde seg og jobbe med flygninger ut og inn av Norge i tre måneder av gangen uten noen kontroll, sier Einan.

Parats nestleder ber norske myndigheter jobbe for å harmonisere nordiske og europeiske regler på dette området.

– Høringsnotatet legger ikke opp til noen konsekvensutredning overhodet og departementet kan ikke ha oversikt over konsekvensene i endringsforslaget. En endring, slik som foreslått, vil få betydning for bransjen i hele Europa og vi ber departementet utrede problemstillingen. Vår bekymring deles av en samlet global fagbevegelse, noe vi i gjentatte brev til samferdsel- og arbeidsdepartementet har gjort oppmerksom på, sier Einan.

Trussel for norske- og europeiske arbeidsplasser

Einan sier en slik endring av utlendingsforskriften vil føre til at norsk, nordisk- og europeisk flypersonell vil bli byttet ut med billigere arbeidstakere fra eksempelvis Asia.

– Norske myndigheter har i dag ikke kontroll på bruk av innleid personell fra EØS- området og det er nær totalt fravær av tilsyn og håndheving av gjeldene lover og regler. Disse arbeidstakerne vil fritt kunne benyttes til flygninger inn- og ut av Norge, i tillegg til innenlandsflygninger i Sverige og Danmark, sier han.

Allerede i dag er det ifølge Einan, og i notat fra samferdselsdepartementet, ingen HMS-kontroll med mange arbeidstakere i europeisk luftfart.

– Vi reagerer sterkt på at norske myndigheter nå vurderer å åpne for arbeidstakere også utenfor EU- og EØS området, uten å ha tilstrekkelig oversikt over allerede gjeldende HMS-bestemmelser for norsk og europeisk luftfart, sier Einan.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen