Utbygging av infrastruktur knytter Norge bedre sammen

Utbygging av infrastruktur knytter Norge bedre sammen

Gjennom oljefondet har Staten store midler å rutte med, og investeringer i infrastrukturprosjekter må sies å være vel anvendte penger. Flere veiprosjekter settes i gang, og jernbanenettet utbedres. For å knytte kraft-Norge sammen vil Statnett over en tiårsperiode investere over 60 milliarder kroner i nytt strømnett.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Utbygging av energi er inne i en markant vekst, de årlige investeringene vil nær doble seg fra 2015 til 2018. Veksten blir størst på vannkraftanlegg, men også utbygging av kraftnettet øker mye, forteller sjeføkonom Kjell Senneset i Prognosesenteret AS.

– Statnett setter opp mye høyspentkabler, slik at man knytter kraft-Norge sammen. Det blir mulig å overføre kraft fra hvor som helst i landet. Målet er at man skal få en tilnærmet lik kraftpris, uansett hvor man bor, sier han.

Mer fornybar energi

– Blir det også bygd ut mer kapasitet?

– Ja, men i liten grad i form av store dammer. De siste årene har det blitt oppført mange små-kraftverk. Verken kapasitet eller investeringer er spesielt store for det enkelte kraftverket, men til sammen utgjør de en betydelig investering, sier Senneset.

Foreløpig er det lite satsing på solenergi når det gjelder anleggsutbygging. Det som kommer er ofte tak- eller veggløsninger for næringsbygg.

– Vind- og bølgekraft har i noen år ligget stabilt på en halv milliard kroner, men det ser ut til å ta seg opp. For 2018 har vi forventninger om at investeringen kan komme opp 3,5 milliarder kroner, sier Senneset.

Økning i veiprosjekter

I perioden 2012-15 har veiinvesteringene ligget stabilt på rundt 30 milliarder kroner, men nå viser prognosene en klar økning.

– I år er det forventet at vi kommer opp i 40 milliarder kroner, mens det i 2018 ser ut til å bli investert 50 milliarder kroner i veiutbygging, sier Senneset.

– Flere store veiprosjekter, E18 fra Sverige via Oslo til Kristiansand, og E39 videre til Stavanger, trekker opp. Dessuten er man i god gang med fergefri E39 på Vestlandet. I tillegg settes det i gang mange fylkeskommunale og kommunale veiprosjekter, forteller han.

Investeringene i havneanlegg har ligget rundt én milliard kroner. Vi venter en topp i år på 2,2 milliarder kroner. Det meste er utbedringer av eksisterende anlegg.

– Et av de større prosjektene er utbedring av cruise- og containerhavner i Kristiansand. Også i Aust-Agder satses det på bedre tilgjengelighet for båttrafikken, gjennom småbåthavn i Arendal og dypvannskai i Eydehamn, sier Senneset.

Bedre traséer for tog

Jernbaneinvesteringene hadde en topp på vel 7,5 milliarder kroner i 2014. Her er kun anleggsvirksomhet i forbindelse med traséene tatt med. Investeringer i togmateriell eller elektrifisering er ikke med i disse prognosene.

– Det har gått litt ned nå. Flere store prosjekter er i ferd med å avsluttes, så for 2017 vil investeringene bli i underkant av 6 milliarder kroner, sier Senneset.

Senneset tror nivået vil ta seg opp. Man venter på investeringer i forbindelse med t-banetrasé til Fornebu, men det er uvisst når dette kommer i gang. Planene for Ringeriksbanen virker mer konkrete. En trasé fra Sandvika over Sollihøgda til Hønefoss vil redusere reisetiden på Bergens-banen.

– Like viktig er det at man kan pendle raskt fra Hønefoss til Oslo. Dette er en del av InterCity-satsingen, og oppstart er prosjektert til 2019, sier Senneset.

– Er det politisk vilje til å satse på jernbane i Norge?

– Ja, det er det, og flere prosjekt har vært igangsatt. Nå vil nok nedgangen i statens oljeinntekter kunne påvirke beslutningene noe. På den annen side er dette gode prosjekter for landet. Det er fornuftig å sette i gang infrastrukturarbeid i dårlige tider, mener Senneset.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen