Urd førte til at nesten 200 000 mistet strømmen

Urd førte til at nesten 200 000 mistet strømmen

Ekstremværet Urd som traff store deler av Sør-Norge 26. desember 2016, medførte ca. 374 feil i kraftsystemet hos 48 nettselskap.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det ble noe skade i regionalnettet, men mest i distribusjonsnettet, inkludert en del i lavspenningsnettet. Trefall på kraftledninger var den største årsaken til at mange mistet strømmen.

- Det er NVEs generelle inntrykk at de 67 enhetene i kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) som ble berørt, hadde god reparasjonsberedskap og informasjonsberedskap under uværet Urd, sier seksjonssjef Eldri Naadland Holo.

I den nye NVE-rapporten Erfaringer fra ekstremværet Urd , kommer det fram at de totale kostnadene på grunn av Urd var ca. 37 millioner kroner. Av dette utgjør avbruddskostnader 23,4 millioner kroner. Om lag 198 500 sluttbrukere ble berørt av avbrudd. 47,5 prosent av disse opplevde avbrudd i under en time, mens 45,6 prosent fikk tilbake elektrisiteten innen seks timer. 735 sluttbrukere var uten elektrisitet i over ett døgn. En sluttbruker er en som kjøper elektrisitet uten å selge den videre. Det kan være en husstand, en fritidsbolig, et firma, industribedrift, osv.

- Rapporten viser at der det er størst forbedringspoteniale i slike situasjoner er for eksempel innen skogrydding, kabling, lynoverspenningsbeskyttelse og egenberedskap, sier Holo.

Oppsummering av viktige erfaringer etter Urd:

  • Områder med luftledninger i høy- og lavspenningsdistribusjonsnett gjennom skogdekket terreng ble hardest rammet av uværet.
  • Flere av KBO-enhetene kommenterte at kabling og systematisk skogrydding medførte at Urd ikke ble noen ekstra stor påkjenning hos dem.
  • Feil- og avbruddsrapporteringen viser at det oppsto mange feil på transformatorer, kraftledninger, skillebrytere og avledere på grunn av tordenvær.
  • Flere fremhever viktigheten av at mannskap har fersk erfaring enten gjennom øvelser eller fra skarpe situasjoner, for å vedlikeholde kompetansen og for å gjøre kompetansen mer robust ved endringer i personell.
  • Noen KBO-enheter bruker SMS, sosiale medier og internett som kanaler for å holde kundene oppdatert i løpet av hendelsen og merker mindre press på vakttelefonen.
  • Det er behov for større bevissthet om egenberedskap (aggregat, batteri, e.l.) blant sluttbrukere som har ansvar for dyrevelferd. Det er videre viktig at sluttbrukere som har ansvar for liv og helse og samfunnsviktige funksjoner har tilfredsstillende kontroll på sin egenberedskap.

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen