Universell utforming av Nansetgata i Larvik

Universell utforming av Nansetgata i Larvik

Fylkesveg 104 Nansetgata er en viktig hovedgate for bilister, gående og syklende inn mot Larvik sentrum. Veien har mye trafikk og relativt høy ulykkesbelastning på grunn av mange kryss og avkjørsler, samtidig er det en bygate med tett bebyggelse på hver side.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Asplan Viak har jobbet med forprosjekt, reguleringsplan, og byggeplan for å utbedre Nansetgata. Dette er ett av mange oppdrag selskapet har gjennom rammeavtaler med Statens vegvesen Region sør. Strekningen er på 1,5 kilometer og strekker seg fra biblioteket i sentrum og nordover forbi Nanset barneskole til rundkjøringen ved Hovlandbanen. Gata er svært trafikkert med ca. 10.000 kjøretøy i døgnet.

Ulykkesbelastet

Nansetgata har vært en av Vestfolds mest ulykkesbelastede strekninger med en ulykkesfrekvens som ligger 76 prosent høyere enn gjennomsnittet for riks- og fylkesveger i tett bebyggelse. Ulykker i kryss har vært dominerende, og en stor andel av ulykkene har involvert fotgjengere, syklister og motorsyklister.

[img id="1"]

- Målsettingen med prosjektet har vært å redusere antall ulykker, med spesielt fokus på kryss. I tillegg ønsker man å øke andelen gående og syklende, samt å gi gata en estetisk opprustning. Et viktig trafikksikkerhetstiltak har vært å sanere en rekke avkjørsler og kryss og legge lokaltrafikken til bakenforliggende gater. I tillegg er farten satt ned fra 50 km/t til 40 km/t i hele gata. Hovedkryssene er blitt opphøyde for å holde farten nede, og et av kryssene har fått signalregulering, forteller Ole Thorleif Bommen, oppdragsleder i Asplan Viak.

Fokus på livskvalitet

Gateopprustningen bygger opp under de målene som er satt i kommunedelplan for Larvik by (2006-2018). Kommuneplanene har fokus på å gi barn og unge både trygghet og utfordringer i byen. I tillegg har man valgt å tilrettelegge for funksjonelle trafikkløsninger som utvikles ut fra hensynet til et godt bymiljø.

- Disse målene har konkretisert seg i arbeidet med Nansetgata, gjennom blant annet å tilpasse gatetverrsnittet med spesielt fokus på gående og syklende. Transportsyklistene har fått egne sykkelfelt i kjørebanen på hver side av gata. Fotgjengerne har fått gjennomgående fortau på østsiden av gata. På vestsiden er det anlagt gang- og sykkelveg som et tilbud til blant annet skolebarn som sykler. Med tiltakene ønsker man å oppnå økt sikkerhet og attraktivitet for alle myke trafikanter. Dette skal igjen føre til økt andel gående og syklende i gata, sier Bommen.

[img id="2"]

Universell utforming

En helhetlig tilnærming til universell utforming har vært i fokus fra reguleringsplannivå frem til gjennomføring. Derfor vil gata ved ferdigstillelse, kunne fremstå som et forbildeprosjekt i universell utforming.

- For de gående har det vært gjennomgående fokus på universell utforming. Det har blitt etablert naturlige ledelinjer i form av kanting av smågatestein mot husfasader og rundt hindringer. Alt gateutstyr som stolper og annen møblering er plassert i egne møbleringssoner utenfor gangbanen. Taktile heller i støpejern markerer alle gangfeltene for blinde og svaksynte. I tillegg til de taktile hellene er også gangfeltene markert med lyse heller på fortauet i kontrast til de taktile hellene og asfalten. Opphøyde kryssområder gjør at man unngår vanskelige nivåforskjeller for rullestolbrukere, sier Elin Katrine Nilssen, landskapsarkitekt hos Asplan Viak.

Planlegging og gjennomføring

Asplan Viak har håndtert alle fagfelt som veg, vann og avløp, landskap, elektro og universell utforming. En stor del av arbeidet har vært utskifting av gamle vann- og avløpsanlegg, på oppdrag fra Larvik kommune. Alt arbeid utføres av to entreprenører i felleskap; Kaare Mortensen AS og H. K. Sandnes AS. Anleggsstart var i september 2013 og hele gata vil stå ferdig og åpnes for trafikk innen 1. juli i år, sier Lasse Sondbø, byggeleder i Statens Vegvesen. Kun noen arbeider i sidegater og sidearealer vil gjenstå etter dette.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen