Undersøker utviklingen i markedet for naturgass

Undersøker utviklingen i markedet for naturgass

Olje- og energidepartementet ønsker å se nærmere på utviklingen i markedet for småskala LNG-anlegg i Norge. Enova er gitt oppdraget.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Olje- og energidepartementet (OED) har bedt Enova om en status for bruk av de LNG-tankanleggene som er etablert med støtte. Departementet ønsker å se nærmere på utviklingen i markedet for småskala LNG, nærmere bestemt utnyttelsen av tankanlegg, konkurransesituasjonen, og om tredjepart gis mulighet for bruk av tankanleggene. Med bakgrunn i dette gjennomfører Enova i disse dager en spørreundersøkelse rettet mot eierne av naturgassanlegg.

– Vi ser fram til å få svarene fra bransjen. For den videre markedsutviklingen er det viktig å unngå en monopolsituasjon hvor bare et fåtall kan bruke anleggene, sier programdirektør Øyvind Leistad i Enova.

OED varslet i Energimeldingen at de vil vurdere tiltak – også lovreguleringer – rettet mot LNG-anlegg av en viss størrelse, for å sikre tredjeparter tilgang til LNG-tanker med ledig kapasitet.

Støttet med 152 millioner

I perioden 2004–2011 forvaltet Enova på vegne av OED midlene til en støtteordning for infrastruktur for naturgass. Målet med ordningen var mer bruk av naturgass innenlands, særlig innen industri, skipsfart og øvrig transport der dette ga betydelige miljøgevinster. Enova støttet i alt ni anlegg med totalt 152 millioner kroner.

– Enova er opptatt av at markedet for gass fungerer godt, med god tilgang til infrastruktur og sunn konkurranse. Støtten til utbygging av anlegg bidro til en mer klimavennlig energibruk gjennom økt bruk av naturgass. Et naturlig neste steg lenger framme er biogass. Støtten la også til rette for dette, ettersom biogass kan distribueres i eksisterende infrastruktur for naturgass, sier Leistad.

VEGBYGGING/20. november 2018

Første synlige anleggsarbeid med ny E39

AF Gruppen er på vegne av Nye Veier i gang med arbeidene på strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Mandag 19. november 2018 om kvelden starter forarbeider. Fra onsdag 21. november blir det aktivitet i tilknytning til eksisterende E39, når anleggsmaskiner skal ta seg inn i veilinja for ny E39 fra området Døle bru i Mandal. Les hele saken

Til toppen