Undersøker utviklingen i markedet for naturgass

Undersøker utviklingen i markedet for naturgass

Olje- og energidepartementet ønsker å se nærmere på utviklingen i markedet for småskala LNG-anlegg i Norge. Enova er gitt oppdraget.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Olje- og energidepartementet (OED) har bedt Enova om en status for bruk av de LNG-tankanleggene som er etablert med støtte. Departementet ønsker å se nærmere på utviklingen i markedet for småskala LNG, nærmere bestemt utnyttelsen av tankanlegg, konkurransesituasjonen, og om tredjepart gis mulighet for bruk av tankanleggene. Med bakgrunn i dette gjennomfører Enova i disse dager en spørreundersøkelse rettet mot eierne av naturgassanlegg.

– Vi ser fram til å få svarene fra bransjen. For den videre markedsutviklingen er det viktig å unngå en monopolsituasjon hvor bare et fåtall kan bruke anleggene, sier programdirektør Øyvind Leistad i Enova.

OED varslet i Energimeldingen at de vil vurdere tiltak – også lovreguleringer – rettet mot LNG-anlegg av en viss størrelse, for å sikre tredjeparter tilgang til LNG-tanker med ledig kapasitet.

Støttet med 152 millioner

I perioden 2004–2011 forvaltet Enova på vegne av OED midlene til en støtteordning for infrastruktur for naturgass. Målet med ordningen var mer bruk av naturgass innenlands, særlig innen industri, skipsfart og øvrig transport der dette ga betydelige miljøgevinster. Enova støttet i alt ni anlegg med totalt 152 millioner kroner.

– Enova er opptatt av at markedet for gass fungerer godt, med god tilgang til infrastruktur og sunn konkurranse. Støtten til utbygging av anlegg bidro til en mer klimavennlig energibruk gjennom økt bruk av naturgass. Et naturlig neste steg lenger framme er biogass. Støtten la også til rette for dette, ettersom biogass kan distribueres i eksisterende infrastruktur for naturgass, sier Leistad.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen