Tvilsom produksjon og omsetning av pukk og fyllmasse?

Tvilsom produksjon og omsetning av pukk og fyllmasse?

Obligatoriske krav til CE-merking og ytelseserklæring gjelder for flere typer byggevarer, herunder pukk og fyllmasse.

  • Rådgivning
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

CE-merking er et system for kontroll med produksjonen og gir sikkerhet for at riktig kvalitet er dokumentert. I tillegg er det krav til konsesjon for å drive gruver, kalksteinsbrudd og pukkverk. Det offentlige anskaffer bygg og byggevarer for store summer og har og stor påvirkningskraft i bransjen. De krav som det offentlige stiller ved anskaffelsene, gir ringvirkninger bakover i omsetningsleddene. Hvordan kan det offentlige sikre at vinnerne av kontraktene bruker pukk og fyllmasser som oppfyller de obligatoriske kravene?

[img id="1"]

Krav i konkurransegrunnlaget

I konkurransegrunnlaget kan det stilles krav til CE-merking og konsesjon på flere måter.

En måte er å innta et generelt krav i kravspesifikasjonen om at leverandøren skal sørge for at byggevarer som skal brukes i prosjektet tilfredsstiller kravene til CE-merking og ytelseserklæring. Leverandører kan pålegges å positivt bekrefte dette, f.eks. i form av en erklæring eller avkrysning.

Det kan også stilles krav om at leverandøren må ha kvalitetssikringssystemer som ivaretar kravene, som vilkår for at leverandørene kvalifiseres til deltakelse i konkurransen. Kontraktene kan også inneholde vilkår om CE-merking og ytelseserklæring.

Alternativt kan krav om dette stilles som tildelingskriterie.

[factbox id="1"]

Sanksjoner og kontraktsoppfølging

Tydelige krav i konkurransegrunnlaget, kravspesifikasjonen og/eller kontrakten, gir det offentlige mulighet for å sanksjonere manglende oppfyllelse av kravene.

Leverandører som ikke oppfyller kravspesifikasjonen eller kvalifikasjonskravene, risikerer å bli avvist fra konkurransen. Utilfredsstillende oppfyllelse av et tildelingskriterie får betydning for poenggivningen ved evaluering av tilbudene når flere konkurrerer om samme kontrakt.

Det er også viktig med god kontraktsoppfølging. Oppdragsgiver bør etterstrebe å sjekke om byggevarene som brukes er merket og dokumentert. Er de ikke det, må oppdragsgiver kunne sanksjonere leverandøren for kontraktsbrudd. Slike mekanismer bør fungere som et «ris bak speilet» for leverandører som ønsker å ta en snarvei når tilbud innleveres.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen