Tunnelutbedring E18 Fosskollen i Lier

Tunnelutbedring E18 Fosskollen i Lier

I løpet av høsten starter Statens vegvesen rehabilitering av Fosskolltunnelen langs E18 i Lier kommune. Arbeidene vil pågå i halvannet år og fører til periodevis omregulering av trafikken.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Arbeidene med Fosskolltunnelen er en del av et landsomfattende rehabiliteringsprogram for riksveg-tunneler. I hele landet skal 200 tunneler utbedres i løpet av kommende femårs-periode. I Statens vegvesen Region sør er det totalt 32 tunneler som utbedres fram til 2020.

-Vi skal arbeide i Fosskolltunnelen for å øke sikkerheten, spesielt i forhold til brannsikkerhet og trafikkulykker. Det er stilt krav om at riksveg-tunneler skal oppfylle krav i Tunnelsikkerhetsforskriften innen 2019. Disse blir ivaretatt i tunnelutbedringene som nå startes opp. I tillegg utføres en del påkrevd tunnelvedlikehold i det nå snart 50-år gamle tunnelanlegget, sier prosjektleder Jan Helge Egeland i Statens vegvesen Region sør.

Vi skal arbeide i Fosskolltunnelen for å øke sikkerheten

Statens vegvesen inngår to entreprisekontrakter for prosjekt- gjennomføringen. Den første ble inngått i våres og arbeidene pågår nå for fullt. Kontrakten omfatter arbeidene med trafikk- styringsanlegget ved Tranby og Kjellstad-krysset, samt på-kjøringsrampe ved Brakerøya.

I disse områdene vil det bli satt om en del ny skilting både langs E18 og i tilhørende kryssområder/sideveger. Anleggsarbeidene er i all hovedsak utført på kvelds- og nattestid slik at trafikale konsekvensene er svært små.

Hovedentreprisen for arbeidene inngås i løpet av oktober måned og det er forventet en rask oppstart av arbeidene i tunnelanlegget deretter. I forbindelse med disse arbeidene vil det bli trafikkomlegginger i tunnelanlegget mens arbeidene pågår, men det sikte på å opprettholde to kjørefelt i begge kjøreretninger E18 på dagtid.

Les mer om prosjektet på vegvesen.no

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen