Trøndelag får Europas største vindkraftprosjekt

Trøndelag får Europas største vindkraftprosjekt

Fosen Vind DA bygger Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. De seks vindparkene på til sammen 1000 MW som settes opp på Trøndelagskysten vil få større kraftproduksjon enn den samlede norske vindkraftkapasiteten i dag. Investeringen på 11 milliarder kroner skal være lønnsom.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Eierne har gjort en kommersiell beslutning om å realisere gode prosjekter som har vært utviklet over tid. Dette er en ønsket satsing som norske myndigheter har lagt til rette for, sier Torbjørn Steen, kommunikasjonssjef i Fosen Vind og Statkraft.

Lokale leverandører

Utbyggingen inkluderer Harbaksfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet på nordsiden av Trondheimsfjorden samt Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden. Når vindparkene står ferdige i 2020 vil de samlet produsere gjennomsnittlig 3,4 TWh fornybar energi i året. Hele investeringen er på 11 milliarder kroner, inklusive tilførselsveier og annen infrastruktur.

– Det er mange penger, men så er det også et stort prosjekt. Fosen Vind-utbyggingen vil gi mer vindkraft enn det som er bygd ut tidligere i hele Norge, sier Steen.

Fosen Vind må betale kompensasjon til grunneiere og vertskommuner på 150 millioner kroner for hele anleggsperioden, i tillegg 20 millioner kroner årlig i driftsfasen. Selskapet må også betale eiendomsskatt til de fem vertskommunene i størrelsesorden 70 millioner kroner årlig.

[img id="1"]

Det er ikke norske tilbydere på vindmøller, men 10-20 prosent av den totale investeringen vil være leveranser lokale og regionale bedrifter kan konkurrere om.

– Anleggsvirksomheten vil ha store ringvirkninger for lokalt næringsliv. Driftsorganisasjonene gir også nye arbeidsplasser til kommunene. For oss er det ekstra viktig å være en aktør som bidrar til lokal aktivitet, sier Ragnhild Remmen Bull, avdelingsleder Operatør Vind i TrønderEnergi AS.

Det første oppdraget gikk til den Åfjord-baserte entreprenøren Johs. J. Syltern AS, som skal bygge adkomstvei til Roan vindpark. Anleggsarbeidene tok til rett over påske, og de to adkomstveiene på henholdsvis 7 og 8 km vil være ferdige i løpet av et halvår. Kontraktsverdien er i størrelsesorden 65-70 millioner kroner.

Raserer kystnatur

Anleggsarbeidet startet 4. april med tilførselsvei til Roan vindpark. Mange er fornøyde med at utbyggingen nå er kommet i gang, men Naturvernforbundet mener det er svært skuffende at Statkraft med samarbeidspartnere nå bygger ut et gigantisk vindkraftanlegg i Trøndelag.

– Det de planlegger nå er et av de største naturinngrepene i Trøndelag. Store områder med urørt natur vil forsvinne, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Selv om vindkraft representere fornybar energi, synes ikke Naturvernforbundet at store vindmølleparker er en god ide.

– Det er flere miljøutfordringer enn klima. Tap av flora og fauna er også dramatisk. Mange vindparker vil i seg selv representere et problem når de er i drift, men det er verst i anleggsperioden som går over flere år. Det vil være svært forstyrrende for dyre- og plantelivet, og vi risikerer at flere rødlistede arter forsvinner, hevder han.

[img id="2"]

I området ligger Hildremsvannet naturreservat som er nedslagsfelt for to vernede vassdrag. Det er tilholdssted for sjeldne fugler som hønsehauk, hubro, kongeørn, vandrefalk, storlom og gråspett.

I tråd med konsesjonen

– Et annet moment er at dette er viktig beiteland for sør-samene. Utbygging av vindkraft i så stor skala vil sannsynligvis bety slutten for reindrift på Fosen, sier Haltbrekken.

– Det vi gjør har så klart både positive og negative konsekvenser. Vi har hatt en god og sunn dialog med berørte parter. Det blir alltid ekstra forstyrrelser for dyre- og fugleliv i anleggsperioden. Jeg kan også forstå at reineierne ikke er helt fornøyd, men utbyggingen er i tråd med konsesjonsvilkårene. Der stilles det krav om å ta hensyn til reindriften, sier Steen.

Han skjønner at noen er negative til så store inngrep i naturen.

– I Norge har vi et omfattende konsesjonssystem der alle virkninger av en planlagt utbygging blir grundig utredet. Alle negative konsekvenser kommer på bordet, og utbygger pålegges tiltak for å bøte på disse.

– Vi trenger mer fornybar energi, ikke bare i Norge. Den kraften Fosen Vind produserer kan bidra til renere energiforsyning, sier Steen.

Gode vindforhold

TrønderEnergi, som er en av eierne i Fosen Vind har opsjon på å drifte Roan vindpark. Selskapet er allerede i gang med Skomakerstuen, et anlegg de selv eier. Her er Norges største vindturbiner i drift.

– Skomakerfjellet er en viktig pilot for oss der vi gjør nyttige erfaringer til utbyggingen i Fosen Vind-prosjektet. Og vi har bygget ut mer skånsomt enn det man trodde var mulig, sier Bull.

– Hvorfor velger dere å bygge ut på Fosen?

– Det gjelder å finne gode prosjekt, og det blåser godt på kysten av Trøndelag. Her er det muligheter til å få til et lønnsomt prosjekt. Vi har gjort grundige analyser med målinger og vindkart. Roan får 71 vindturbiner, og vil stå for 25 prosent av produksjonen i Fosen Vind. Planen er at den første turbinen skal snurre høsten 2018, sier Bull.

BANE/15. oktober 2018

Bane NOR skiller ut drift og vedlikehold av jernbanen i eget selskap

Bane NOR oppretter et eget aksjeselskap for drift og vedlikehold av jernbanen. I overkant av 1 000 av Bane NORs 4 500 medarbeidere overføres til det nye selskapet. Dette er en del av jernbanereformen og et steg på veien til konkurranseutsetting av drift og vedlikehold. Les hele saken

Til toppen