Trøndelag får Europas største vindkraftprosjekt

Trøndelag får Europas største vindkraftprosjekt

Fosen Vind DA bygger Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. De seks vindparkene på til sammen 1000 MW som settes opp på Trøndelagskysten vil få større kraftproduksjon enn den samlede norske vindkraftkapasiteten i dag. Investeringen på 11 milliarder kroner skal være lønnsom.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Eierne har gjort en kommersiell beslutning om å realisere gode prosjekter som har vært utviklet over tid. Dette er en ønsket satsing som norske myndigheter har lagt til rette for, sier Torbjørn Steen, kommunikasjonssjef i Fosen Vind og Statkraft.

Lokale leverandører

Utbyggingen inkluderer Harbaksfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet på nordsiden av Trondheimsfjorden samt Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden. Når vindparkene står ferdige i 2020 vil de samlet produsere gjennomsnittlig 3,4 TWh fornybar energi i året. Hele investeringen er på 11 milliarder kroner, inklusive tilførselsveier og annen infrastruktur.

– Det er mange penger, men så er det også et stort prosjekt. Fosen Vind-utbyggingen vil gi mer vindkraft enn det som er bygd ut tidligere i hele Norge, sier Steen.

Fosen Vind må betale kompensasjon til grunneiere og vertskommuner på 150 millioner kroner for hele anleggsperioden, i tillegg 20 millioner kroner årlig i driftsfasen. Selskapet må også betale eiendomsskatt til de fem vertskommunene i størrelsesorden 70 millioner kroner årlig.

[img id="1"]

Det er ikke norske tilbydere på vindmøller, men 10-20 prosent av den totale investeringen vil være leveranser lokale og regionale bedrifter kan konkurrere om.

– Anleggsvirksomheten vil ha store ringvirkninger for lokalt næringsliv. Driftsorganisasjonene gir også nye arbeidsplasser til kommunene. For oss er det ekstra viktig å være en aktør som bidrar til lokal aktivitet, sier Ragnhild Remmen Bull, avdelingsleder Operatør Vind i TrønderEnergi AS.

Det første oppdraget gikk til den Åfjord-baserte entreprenøren Johs. J. Syltern AS, som skal bygge adkomstvei til Roan vindpark. Anleggsarbeidene tok til rett over påske, og de to adkomstveiene på henholdsvis 7 og 8 km vil være ferdige i løpet av et halvår. Kontraktsverdien er i størrelsesorden 65-70 millioner kroner.

Raserer kystnatur

Anleggsarbeidet startet 4. april med tilførselsvei til Roan vindpark. Mange er fornøyde med at utbyggingen nå er kommet i gang, men Naturvernforbundet mener det er svært skuffende at Statkraft med samarbeidspartnere nå bygger ut et gigantisk vindkraftanlegg i Trøndelag.

– Det de planlegger nå er et av de største naturinngrepene i Trøndelag. Store områder med urørt natur vil forsvinne, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Selv om vindkraft representere fornybar energi, synes ikke Naturvernforbundet at store vindmølleparker er en god ide.

– Det er flere miljøutfordringer enn klima. Tap av flora og fauna er også dramatisk. Mange vindparker vil i seg selv representere et problem når de er i drift, men det er verst i anleggsperioden som går over flere år. Det vil være svært forstyrrende for dyre- og plantelivet, og vi risikerer at flere rødlistede arter forsvinner, hevder han.

[img id="2"]

I området ligger Hildremsvannet naturreservat som er nedslagsfelt for to vernede vassdrag. Det er tilholdssted for sjeldne fugler som hønsehauk, hubro, kongeørn, vandrefalk, storlom og gråspett.

I tråd med konsesjonen

– Et annet moment er at dette er viktig beiteland for sør-samene. Utbygging av vindkraft i så stor skala vil sannsynligvis bety slutten for reindrift på Fosen, sier Haltbrekken.

– Det vi gjør har så klart både positive og negative konsekvenser. Vi har hatt en god og sunn dialog med berørte parter. Det blir alltid ekstra forstyrrelser for dyre- og fugleliv i anleggsperioden. Jeg kan også forstå at reineierne ikke er helt fornøyd, men utbyggingen er i tråd med konsesjonsvilkårene. Der stilles det krav om å ta hensyn til reindriften, sier Steen.

Han skjønner at noen er negative til så store inngrep i naturen.

– I Norge har vi et omfattende konsesjonssystem der alle virkninger av en planlagt utbygging blir grundig utredet. Alle negative konsekvenser kommer på bordet, og utbygger pålegges tiltak for å bøte på disse.

– Vi trenger mer fornybar energi, ikke bare i Norge. Den kraften Fosen Vind produserer kan bidra til renere energiforsyning, sier Steen.

Gode vindforhold

TrønderEnergi, som er en av eierne i Fosen Vind har opsjon på å drifte Roan vindpark. Selskapet er allerede i gang med Skomakerstuen, et anlegg de selv eier. Her er Norges største vindturbiner i drift.

– Skomakerfjellet er en viktig pilot for oss der vi gjør nyttige erfaringer til utbyggingen i Fosen Vind-prosjektet. Og vi har bygget ut mer skånsomt enn det man trodde var mulig, sier Bull.

– Hvorfor velger dere å bygge ut på Fosen?

– Det gjelder å finne gode prosjekt, og det blåser godt på kysten av Trøndelag. Her er det muligheter til å få til et lønnsomt prosjekt. Vi har gjort grundige analyser med målinger og vindkart. Roan får 71 vindturbiner, og vil stå for 25 prosent av produksjonen i Fosen Vind. Planen er at den første turbinen skal snurre høsten 2018, sier Bull.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen