Illustrasjonsfoto fra dobbeltsporstrekningen Langset-Kleverud langs Mjøsa, som åpnet i 2015.
Illustrasjonsfoto fra dobbeltsporstrekningen Langset-Kleverud langs Mjøsa, som åpnet i 2015. (Foto: Øystein Grue)

Tre grunner til å spre jernbaneutbyggingene ut i tid

Bane NOR har gitt sine faglige innspill til jernbanens handlingsprogram. Handlingsprogrammet skal beskrive hvordan jernbanesatsingen i Nasjonal transportplan 2018-29 (NTP) vil foregå i praksis.

  • NTP
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det blir en massiv jernbanesatsing som vil gi flere avganger og kortere reisetid på mange viktige jernbanestrekninger. Både politikere og reisende har store forventninger til investeringene.

Det er stilt spørsmål ved at Bane NOR anbefaler å gjøre de store jernbaneutbyggingene noe mer over tid slik at noen strekninger ferdigstilles senere enn forutsatt. Det er blitt oppfattet som å skulle skape ulemper for de reisende.

– Jeg vil si tvert om og ønsker å presisere hvorfor vi mener dette er riktig, sier konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund: Vi kan både spare de reisende for ulemper med stengte baner og buss for tog og bygge inntil ti milliarder kroner rimeligere — samtidig som vi oppnår målene i NTP med flere avganger og kortere reisetid. Pendlerne tjener på dette.

NTP legger opp til å sluttføre flere nye jernbaneprosjekter samtidig, først og fremst gjelder dette InterCity-strekningene. Bane NOR anbefaler heller en jevnere progresjon. Det er tre hovedgrunner til dette: 

Grunn 1: Begrense buss for tog

Utbygging av jernbane gir perioder med stengte jernbanestrekninger og buss for tog. Når flere jernbanestrekninger bygges ut samtidig må togtrafikken i perioder stanses flere steder samtidig. Dette bør begrenses til en strekning av gangen for å unngå store ulemper for de reisende og togselskapene. 

Grunn 2: Mer jernbane for pengene

Det blir uforholdsmessig dyrt å bygge så mye jernbane på en gang. Det går på kapasiteten løs —  både i entreprenørmarkedet og hos byggherren Bane NOR.

– Det er ikke praktisk mulig å bygge opp tilstrekkelig kompetent arbeidskraft i entreprenørmarkedet og hos oss selv til at vi kan håndtere så mye uten at kostnadene blir for store. Det blir mer jernbane for pengene ved å spre utbyggingene mer ut i tid og ikke bygge for mange steder på en gang, sier Gorm Frimannslund.

Grunn 3: Bygge smartere

Det er ikke nødvendig med flest mulig kilometer nytt dobbeltspor for at kundene skal oppnå flere avganger og kortere reisetid. Ved å stokke utbyggingsrekkefølgen riktig kan store effekter for de reisende tas ut fortløpende.

– Vi bør ha fokus på å først fullføre de utbyggingsetappene som gir størst nytte for flest mulig, sier Gorm Frimannslund. Når indre intercity til Tønsberg, Hamar, Sarpsborg og Hønefoss er bygget, kan vi bygge de smarteste etappene som gir gevinster for ytre InterCity til Lillehammer og Larvik/Skien.

Har god kompetanse

Aftenposten har skrevet utførlig om Bane NORs forslag og skriver at en av årsakene til utsettelsene er at «Bane Nor er usikre på om de har kompetansen som må til for å gjennomføre alle prosjektene».

– Jeg synes avisen fikk med mange av hovedpunktene, men dette punktet er blitt misforstått. Ingen aktør i Norge har bedre kompetanse på dette enn Bane NOR. Jeg er stolt over at Bane NOR består av dyktige og profesjonelle medarbeidere som besitter den nødvendige kunnskapen, erfaringen og kompetansen om hvordan vi bygger fremtidens jernbane. Med en økning i prosjektporteføljen framover trenger vi også å øke med flere dyktige medarbeidere med rett kompetanse. Tilsvarende utfordring vil entreprenørene ha. Det er dette det siktes til i artikkelen, sier Frimannslund.

Prosessen videre

Jernbanedirektoratet vil nå behandle Bane NORs innspill i sitt videre arbeid med Jernbanens handlingsprogram med en påfølgende høringsrunde.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen