Trafikksikkerhet ved arbeid i tunneler
(Foto: Vegtilsynet)

Trafikksikkerhet ved arbeid i tunneler

Vegtilsynet fant alvorlige feil ved arbeidsvarslingen i fire av fem tunneloppgraderings-prosjekter i Region vest.

  • tunnel
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Målet med tilsynet var å undersøke om Statens vegvesen, Region vest, ivaretar sikkerheten for trafikantene ved arbeid i tunneler.

Fem oppgraderingsprosjekter ble undersøkt, blant annet ved inspeksjoner av arbeidsvarsling i Gudvangatunnelen, Fretheimtunnelen, Onstadtunnelen, Bømlafjordtunnelen og Lyderhorntunnelen. Vegtilsynet undersøkte om det ble gjort en vurdering av risikoen for trafikantene, og om arbeidsvarslingen var i samsvar med krav. I tillegg ble det undersøkt om regionen har et styringssystem som sikrer at arbeidsvarslingen blir kontrollert og fulgt opp.

Regionen har iverksatt flere tiltak for å bedre arbeidsvarslingen. Likevel fant Vegtilsynet, gjennom inspeksjon, alvorlige feil i fire av de fem undersøkte prosjektene. Det gjenstår derfor et arbeid med å få sikkerheten til trafikantene godt nok ivaretatt ved arbeid i tunneler.

Vegtilsynet fant at regionen:

  • ikke har utført risikovurderinger som avdekker alle farlige forhold for trafikantene som følge av tunnelarbeidet;
  • ikke har sikret at det i arbeidet med arbeidsvarslingsplan er utført risikovurderinger som avdekker alle farlige forhold for trafikantene;
  • ikke sikrer at risiko som er påpekt i den overordnede risikovurderingen blir ivaretatt i risikovurderingen for arbeidsvarslingsplanene;
  • ikke ivaretar sikkerheten til trafikantene godt nok når det pågår arbeid i tunnel;
  • ikke i tilstrekkelig grad har påsett at arbeidsvarslingen er relevant for det arbeidet som utføres og at arbeidsvarslingsplanen følges;
  • brukte ledebil i samsvar med krav;
  • ikke har et styringssystem som sikrer tilstrekkelig informasjon til å vurdere og iverksette tiltak for kontinuerlig forbedring når det gjelder arbeidsvarsling. 

Vegtilsynet fant fem avvik som vil bli fulgt opp med Region vest. I tillegg ble det gjort en observasjon.

VEGBYGGING/20. november 2018

Første synlige anleggsarbeid med ny E39

AF Gruppen er på vegne av Nye Veier i gang med arbeidene på strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Mandag 19. november 2018 om kvelden starter forarbeider. Fra onsdag 21. november blir det aktivitet i tilknytning til eksisterende E39, når anleggsmaskiner skal ta seg inn i veilinja for ny E39 fra området Døle bru i Mandal. Les hele saken

Til toppen