Trafikantene blir grønnere

Trafikantene blir grønnere

Folk er positive til tiltak som gir bedre luftkvalitet, færre vil prioritere transport med privatbil og de fleste er fornøyd med vegnettet. Dette viser holdningsundersøkelsen for bomringen i 2016.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Et klart flertall, 70 prosent, er fornøyd både med vegstandarden i Oslo og med kollektivtilbudet. Andelen som er fornøyd med standarden på hovedvegnettet har økt siden forrige måling. Over 80% er fornøyd med tilretteleggingen for gående, og flere sykler til jobb enn i fjor.

– Hovedinntrykket i undersøkelsen er at trendene vi har sett tidligere styrkes, og det er en positiv utvikling, sier avdelingsdirektør Turid Stubø Johnsen i Statens vegvesen. – Det er generelt større aksept for at mer av hverdagstransporten må foregå med andre transportmidler enn privatbiler. Vi har et mål om å ta all trafikkøkning med kollektiv, sykkel og gange, og det er positivt å se at brukerne handler i samsvar med målet.

[factbox id="1"]

Miljøtiltak

Undersøkelsen viser at over 70 prosent av de spurte er tilhengere av miljøtiltak som piggdekkavgift. Seks av ti støtter også miljøfartsgrense, mens rundt 40 prosent synes det er greit med økte bomavgifter og forbud mot dieselkjøretøyer på enkeltdager med dårlig luftkvalitet. Et flertall av innbyggerne er for miljødifferensierte bompenger. Noen færre enn tidligere er for rushtidsavgift.

– Dette viser at forståelsen for miljøutfordringene er gode i befolkningen, og at publikum er villige til å tilpasse sin adferd, sier Stubø Johnsen. En viktig trend vi ser er at flere av de som sykler eller går til jobb vektlegger miljøhensynet.

Fleksibilitet i transportvalg

Vi velger transportmiddel i hovedsak ut fra hva som er praktisk og tar kortest tid. Faktisk er det nå færre som kjører til jobb, og mange (52 prosent) har mulighet til å jobbe hjemmefra. 43 prosent sier de er villige til å endre arbeids- eller studietid for å legge om transportvanene.

– Jobbreiser utgjør 34 prosent av bompasseringene, utdyper Turid Stubø Johnsen i Statens vegvesen. – At publikum er fleksible og villige til å endre sine reisetidspunkter, er gode nyheter.

Holdningsundersøkelsen om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 1989-2016 er gjennomført av Norfakta Markedsanalyse AS for PROSAM – Samarbeidet for bedre trafikkprognoser i Oslo-området, og inkluderte 1004 deltakere over 18 år bosatt i Oslo og Akershus. Deltakerne ble intervjuet på telefon i fire ulike spørreundersøkelser i februar, mai, august og november.

Last ned hele rapporten her.

DRONER/21. januar 2019

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

VEG/17. januar 2019

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

– Nye Veier vart etablert for å bygge vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane. Selskapet har så langt levert gode resultat. Regjeringa ønsker no å gje selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekningar. Eg har stor tru på at Nye Veier vil bygge ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen