Trafikantene blir grønnere

Trafikantene blir grønnere

Folk er positive til tiltak som gir bedre luftkvalitet, færre vil prioritere transport med privatbil og de fleste er fornøyd med vegnettet. Dette viser holdningsundersøkelsen for bomringen i 2016.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Et klart flertall, 70 prosent, er fornøyd både med vegstandarden i Oslo og med kollektivtilbudet. Andelen som er fornøyd med standarden på hovedvegnettet har økt siden forrige måling. Over 80% er fornøyd med tilretteleggingen for gående, og flere sykler til jobb enn i fjor.

– Hovedinntrykket i undersøkelsen er at trendene vi har sett tidligere styrkes, og det er en positiv utvikling, sier avdelingsdirektør Turid Stubø Johnsen i Statens vegvesen. – Det er generelt større aksept for at mer av hverdagstransporten må foregå med andre transportmidler enn privatbiler. Vi har et mål om å ta all trafikkøkning med kollektiv, sykkel og gange, og det er positivt å se at brukerne handler i samsvar med målet.

[factbox id="1"]

Miljøtiltak

Undersøkelsen viser at over 70 prosent av de spurte er tilhengere av miljøtiltak som piggdekkavgift. Seks av ti støtter også miljøfartsgrense, mens rundt 40 prosent synes det er greit med økte bomavgifter og forbud mot dieselkjøretøyer på enkeltdager med dårlig luftkvalitet. Et flertall av innbyggerne er for miljødifferensierte bompenger. Noen færre enn tidligere er for rushtidsavgift.

– Dette viser at forståelsen for miljøutfordringene er gode i befolkningen, og at publikum er villige til å tilpasse sin adferd, sier Stubø Johnsen. En viktig trend vi ser er at flere av de som sykler eller går til jobb vektlegger miljøhensynet.

Fleksibilitet i transportvalg

Vi velger transportmiddel i hovedsak ut fra hva som er praktisk og tar kortest tid. Faktisk er det nå færre som kjører til jobb, og mange (52 prosent) har mulighet til å jobbe hjemmefra. 43 prosent sier de er villige til å endre arbeids- eller studietid for å legge om transportvanene.

– Jobbreiser utgjør 34 prosent av bompasseringene, utdyper Turid Stubø Johnsen i Statens vegvesen. – At publikum er fleksible og villige til å endre sine reisetidspunkter, er gode nyheter.

Holdningsundersøkelsen om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 1989-2016 er gjennomført av Norfakta Markedsanalyse AS for PROSAM – Samarbeidet for bedre trafikkprognoser i Oslo-området, og inkluderte 1004 deltakere over 18 år bosatt i Oslo og Akershus. Deltakerne ble intervjuet på telefon i fire ulike spørreundersøkelser i februar, mai, august og november.

Last ned hele rapporten her.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen