Trafikantene blir grønnere

Trafikantene blir grønnere

Folk er positive til tiltak som gir bedre luftkvalitet, færre vil prioritere transport med privatbil og de fleste er fornøyd med vegnettet. Dette viser holdningsundersøkelsen for bomringen i 2016.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Et klart flertall, 70 prosent, er fornøyd både med vegstandarden i Oslo og med kollektivtilbudet. Andelen som er fornøyd med standarden på hovedvegnettet har økt siden forrige måling. Over 80% er fornøyd med tilretteleggingen for gående, og flere sykler til jobb enn i fjor.

– Hovedinntrykket i undersøkelsen er at trendene vi har sett tidligere styrkes, og det er en positiv utvikling, sier avdelingsdirektør Turid Stubø Johnsen i Statens vegvesen. – Det er generelt større aksept for at mer av hverdagstransporten må foregå med andre transportmidler enn privatbiler. Vi har et mål om å ta all trafikkøkning med kollektiv, sykkel og gange, og det er positivt å se at brukerne handler i samsvar med målet.

[factbox id="1"]

Miljøtiltak

Undersøkelsen viser at over 70 prosent av de spurte er tilhengere av miljøtiltak som piggdekkavgift. Seks av ti støtter også miljøfartsgrense, mens rundt 40 prosent synes det er greit med økte bomavgifter og forbud mot dieselkjøretøyer på enkeltdager med dårlig luftkvalitet. Et flertall av innbyggerne er for miljødifferensierte bompenger. Noen færre enn tidligere er for rushtidsavgift.

– Dette viser at forståelsen for miljøutfordringene er gode i befolkningen, og at publikum er villige til å tilpasse sin adferd, sier Stubø Johnsen. En viktig trend vi ser er at flere av de som sykler eller går til jobb vektlegger miljøhensynet.

Fleksibilitet i transportvalg

Vi velger transportmiddel i hovedsak ut fra hva som er praktisk og tar kortest tid. Faktisk er det nå færre som kjører til jobb, og mange (52 prosent) har mulighet til å jobbe hjemmefra. 43 prosent sier de er villige til å endre arbeids- eller studietid for å legge om transportvanene.

– Jobbreiser utgjør 34 prosent av bompasseringene, utdyper Turid Stubø Johnsen i Statens vegvesen. – At publikum er fleksible og villige til å endre sine reisetidspunkter, er gode nyheter.

Holdningsundersøkelsen om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 1989-2016 er gjennomført av Norfakta Markedsanalyse AS for PROSAM – Samarbeidet for bedre trafikkprognoser i Oslo-området, og inkluderte 1004 deltakere over 18 år bosatt i Oslo og Akershus. Deltakerne ble intervjuet på telefon i fire ulike spørreundersøkelser i februar, mai, august og november.

Last ned hele rapporten her.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen