Tor Oxhovd Svalesen vant Bygdeutviklingsprisen

Tor Oxhovd Svalesen vant Bygdeutviklingsprisen

- I ei tid med stort fokus på klima- og miljøutfordringar er det ei stor glede å dele ut prisen til ein person som har lagt ned ein stor innsats i å gjere energiforsyning meir kortreist, miljøvennleg og berekraftig, seier Anita Krohn Traaseth, administrerande direktør i Innovasjon Noreg.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Tor Oxhovd Svalesen med selskapa Stølslie Biovarme AS og Valdres Biovarme AS frå Oppland stakk av med sigeren om den nasjonale bygdeutviklingsprisen til Innovasjon Noreg for 2015.

Saman med statsråd Jon Georg Dale stod Anita Krohn Traaseth for den høgtidlege overrekkinga av prisen på 250 000 kroner under ei tilstelling i ambassaden i Berlin i dag i samband med Internationale Grüne Woche.

[factbox id="1"]

I tråd med det grøne skiftet

Oxhovd Svalesen har fått støtte frå bioenergiprogrammet til Innovasjon Norge, som er ei av dei «grønaste» ordningane til Innovasjon Noreg.

- Innovasjon Noreg har målsetjingar om at ein aukande  del av dei prosjekta vi deltek i skal verta stadig meir miljømessig bærekraftig, og i så måte kan bioenergiprogrammet tene som inspirasjon, legg Krohn Traaseth til.

Tor Oxhovd Svalesen er eit godt døme på at landbruket tek energi- og klimautfordringane på alvor. Oxhovd Svalesen som er sivilingeniør i bygg og miljøteknikk frå NTNU, og er også eit godt døme på ein person som dreg ut for å skaffe seg utdanning og kunnskap som han så tek med seg heim, tilpassar til lokale forhold og skapar framtidsretta arbeidsplassar.

God butikk og betydelege ringverknader

Stølslie Biovarme AS og Valdres Biovarme AS har investert betydelege beløp. Trass i låge prisar på straum og olje tener selskapa gode pengar.

Oxhovd Svalesen har også vore ein føregangsmann i å utvikle eigne tomteområde frå rå tomt til ferdig regulerte bustad- og hyttetomter med tilhøyrande infrastruktur som biovarme og fiberkabel.  Gjennom utstrakt samarbeid med andre grunneigarar, anna næringsliv og statens vegvesen bidreg verksemda også til betydeleg lokal verdiskaping.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen