Toget taper når lokalt selvstyre saboterer nasjonale hensyn

Toget taper når lokalt selvstyre saboterer nasjonale hensyn

Skal toget vinne over bilen må det bygges flytogstandard med 250 km/time i rett linje gjennom Østfold.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Å bygge en moderne jernbane med høy hastighet som først går innom Fredrikstad sentrum, og så på tvers og tilbake til Sarpsborg sentrum, før den går videre til Halden 16 min senere enn nødvendig fremstår like galt som om Gardermobanen skulle tatt en sving innom Hellerudsletta. E6 går i rett linje og ikke innom Fredrikstad og Sarpsborg sentrum. En moderne høyhastighetsbane må selvsagt bygges etter samme premisser.

[img id="1"]

Regjeringen må gripe inn når lokale vedtak åpenbart er til hinder for viktige nasjonale interesser. Dette har skjedd gjentatte ganger på samferdselsområdet hvor lokalpolitikeres beslutninger fører til lengre reisevei, høye kostnader og kortsiktige løsninger. Det er ikke opp til det lokale selvstyret alene å ta slike avgjørelser.

Regjeringen må nå ta grep og sikre at statlige midler til dobbeltspor gjennom Østfold gir den beste helhetlige løsningen for nasjonen, regionsutviklingen, godstransporten, og ikke minst de reisende. Særinteresser i enkelte miljøer må vike for nasjonens og regionens beste.

[factbox id="1"]

Lokalpolitikere i KrF, Høyre og FrP i Sarpsborg har nylig foreslått forenklet løsning for dobbeltsporet gjennom regionen:

  • det nye dobbeltsporet bygges i rett linje mellom Råde og Halden i kombinasjon med bybane mellom bysentrene.
  • det bygges nytt sentralt kollektivt knutepunkt/sentralstasjon på Rolvsøy midt imellom Fredrikstad og Sarpsborg.
  • det etableres en robust Bybaneløsning på eksisterende jernbanespor mellom sentrum i Fredrikstad og sentrum i Sarpsborg, til og fra den nye sentralstasjonen, som står ferdig når dobbelt sporet åpner.

I dette viser de evne til å se at utviklingen lokalt nødvendigvis henger sammen med hva som skjer på den andre siden av kommunegrensen, og at regionen ligger i et pressområde som gir muligheter. De viser også ansvar for å utvikle regionen for fremtidig næringsvekst og innbyggerbehov, og at man som lokalpolitiker ikke sitter isolert og uavhengig av omverdenens og fremtidens utfordringer.

Fordelene for staten og regionen er enorme. Det legges nå et 100 års perspektiv i en regionsutvikling som ikke må feile.

De største fordeler er:

  1. Rett linje gir 16 min kortere reisetid mellom Oslo - Østfold sentralstasjon/Halden, og det blir mulig å kunne kjøre Oslo – Gøteborg på ca. 2 timer.
  2. Rett linje blir så mye billigere enn dobbeltspor gjennom byene, at Bybaneløsning mellom bysentrene kan finansieres innenfor samme ramme.
  3. Rett linje legger langt bedre til rette for økt og effektiv godstransport på jernbanen til og fra Europa.
  4. Rett linje kan bygges samtidig som nåværende jernbanetilbud er i drift.
  5. Rett linje gjør at en unngår et stort antall gods- og persontog gjennom sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg.
  6. Rett linje i kombinasjon med Bybane mellom bysentrene legger best til rette for at Østfold-regionen kan ta imot 100.000 nye innbyggere av den vekst som ellers vil komme i Oslo. Hele regionen får forbindelser til og fra Oslo, og på tvers av regionen, med mindre enn 50 minutters reisetid. Da legges det beste grunnlaget for mer dynamiske arbeidsmarkeder, og varig lønnsom vekst for regionen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kan ikke sitte stille og se på at statlige midler ikke blir brukt til nasjonens og regionens beste, og at toget taper for bilen. Dette er statens mulighet til å bygge en høyhastighetsbane som kombinerer nasjonale og regionale interesser.

De sentrale politikerne i Østfold, som for 5 år siden var med på løsninger som gjør at toget også i fremtiden taper for bilen, bør nå kunne innrømme at dette var feil, og at en nå har den beste helhetsløsning på bordet. Argumentet om at en taper tid med å gjøre om planene er lite tungtveiende. Det handler om regionsutvikling og den beste løsning for staten.

Uten å sette seg inn i fakta er det lett å si at dobbeltsporet skal gå gjennom byene. Fakta i dag er at mindre enn 15 % av de reisende i Fredrikstad og Sarpsborg bor i gangavstand fra stasjonen.

En konkurransedyktig høyhastighetsbane med 250 km/time gjennom Østfold, etter modell av Gardermobanen og Flytoget, må ha få stopp, store rasjonelle knutepunkter med plass til mange biler, og god kobling til bybane og busser fra bysentrene og regionen på tvers.

Da kan en nå nasjonale og regionale mål om at all vekst i persontrafikk skal skje kollektivt. Da legges det beste grunnlaget for vekst i regionen og avlasting av hovedstaden, og først da får næringsliv og ungdommen lyst til å etablere seg i regionen.

Østfold trenger at staten nå sikrer en slik løsning.

Til toppen