Tilsyn med tunnelsikkerhet i region øst

Tilsyn med tunnelsikkerhet i region øst

Vegtilsynet har varslet Statens vegvesen, region øst om tilsynssak med tittel «Risikoanalyser av vegtunneler».

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Målet for saken er å undersøke i hvilken grad tilsynspart gjennomfører og tar i bruk risikoanalyser i samsvar med krav.

Vegtilsynet ønsker å undersøke om Statens vegvesen, Region øst gjennomfører risikoanalyser ifølge krav, om de vurderer risiko likt i sammenliknbare tunneler, og om regionen bruker risikoanalysene når beslutninger om sikkerhet skal tas.

Bakgrunnen for tilsynssaken er blant annet Statens havarikommisjons rapport etter brannen i Oslofjordtunnelen i 2011, der SHT i tilrådningen ber Statens vegvesen om å: «[videreutvikle] sitt sikkerhetsstyringssystem med hensyn på risikobaserte […] prinsipper for å sikre et tilfredsstillende sikkerhetsnivå for Oslofjordtunnelen og tilsvarende veitunneler.»

Et viktig tilsynskriterium vil være tunnelsikkerhetsforskriften som pålegger Statens vegvesen å gjennomføre risikoanalyser med det formål «å sikre lavest tillatte sikkerhetsnivå for trafikanter i tunneler ved krav til å forebygge hendelser som kan sette menneskeliv, miljøet og tunnelanlegg i fare og til å sørge for vern i tilfelle ulykker.»

I tillegg er det slik Vegtilsynet ser det viktig at Statens vegvesen nyttiggjør seg disse risikoanalysene slik at man er i forkant og ikke kun justerer sikkerhetsnivå i etterkant av hendelser.

Tilsynsrapporten ventes ferdig ved slutten av året.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen