Tilrettelegger for morgendagens kraftmarked

Tilrettelegger for morgendagens kraftmarked

IKT-løsningen Elhub skal gjennom mer effektiv datahåndtering og kommunikasjon bidra til å reformere kraftmarkedet. Etter planen skal konseptet iverksettes innen 1. oktober 2016.

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Elhub er en IKT-løsning som skal utføre oppgaver for aktørene i kraftmarkedet. Det er i utgangspunktet oppgaver som i dag utføres av nettselskapene i Norge og omfatter lagring og behandling av måleverdier og kundeinformasjon som benyttes av nettselskap og kraftleverandører til avregning og fakturering av kraftleveranse og nettleie. Det omfatter også administrasjon av leverandørskifter og anleggsovertagelse, sier seniorrådgiver i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Karl Magnus Ellinggard.

Formålet med Elhub er blant annet å bidra til å effektivisere utførelsen av monopoloppgaver, informasjonsutveksling og databehandling. Det skal kort sagt tilrettelegges for morgendagens kraftmarked, sier han.

- Dette blir ekstra viktig med hensyn til at avanserte måle- og styringssystemer vil gi betydelig større datamengder som skal utveksles mellom aktørene i fremtiden. Elhub skal bidra til et sterkere skille mellom monopol- og konkurranseutsatt virksomhet i
kraftbransjen. Dette medfører at nettselskapene blir mer nøytrale og at det blir likere konkurransevilkår for markedsaktørene. Videre skal det legges til rette for innovasjon i energitjenester. Det skal bli enkelt for tredjeparter å få tilgang til måleverdier – noe som ikke er tilfelle i dag, påpeker han.

Forskriftsendringer på høring

NVE er oppdragsgiver for Statnett samt reguleringsmyndighet for både Statnett og sektoraktørene.

- Reguleringen foretas gjennom forskrift, konsesjoner og vedtak. Den pågående høringen av endringer i avregningsforskriften er dermed svært viktig for prosjektet, og det er viktig at disse forskriftsendringene blir vedtatt så tidlig som mulig for å gi forutsigbarhet for Statnett og bransjeaktørene, fremhever Ellinggard.

Konseptet skal utvikles og driftes av Statnett i samarbeid med bransjeaktørene og skal etter krav fra NVE være klart innen 1. oktober 2016. Før prosjektoppstart er det blitt utført undersøkelser for å avklare viktige aspekter med berørte parter og avdekke hvilket konsept som er mest samfunnsøkonomisk lønnsomt. Utviklingsarbeidet går etter planen og har så langt vært tilfredsstillende for NVE.

- Den største utfordringen blir antagelig å få nettselskapene til å kvalitetssikre sine data og overføre dette til Elhub i god tid før løsningen skal settes i operativ drift høsten 2016. Det er mange små nettselskap i Norge med begrenset kompetanse innen IT. Det er derfor viktig med tett oppfølging av nettselskapene i arbeidet med datamigrering til Elhub, mener rådgiveren.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen