Tester ITS-baserte trafikkmeldinger i Finland

Tester ITS-baserte trafikkmeldinger i Finland

Vi har alle hørt uttrykket om å tilpasse farten etter forholdene. Dette er spesielt viktig i nordiske land, som er kjent for sine varierte kjøreforhold med glatte veier og snørike vintre.

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Nå ønsker Finnish Meteorological Institute (FMI) og EU-prosjektet CoMoSeF (Cooperative Mobility Services of the Future) å utvikle et system for å utveksle informasjon om kjøreforhold direkte mellom kjøretøy. Kommunikasjon mellom bil og vei, eller bil og bil, kalles V2I (kjøretøy til infrastruktur) og V2V (kjøretøy til kjøretøy). Slik kommunikasjon er samlet under begrepet V2X.

Bakgrunnen for prosjektet er ønsket om å bygge infrastruktur for sanntidsutveksling av vær- og kjøreforhold direkte fra kjøretøy til kjøretøy. Slike systemer kan overvåke vær- og kjøreforhold og informere trafikantene både før og under reisen, slik at de kan gjøre valg av rute og være best mulig forberedt på hva som møter dem. Målet er å redusere trafikkulykker og bedre fremkommeligheten.

Systemet kombinerer tradisjonelle værmeldingstjenester for veinettet (road weather station, RWS) med fysiske enheter plassert på veiene (roadside unit, RSU). Systemene er tilpasset kommunikasjon over alle eksisterende protokoller som IEEE 802.11p, vanlig Wi-Fi og 3G-nettet.

Løsningen tillater alle systemene, inkludert kjøretøy med sensorer, å utveksle data om lokale vær- og kjøreforhold direkte til andre kjøretøy i nærheten. Informasjonen presenteres i en egen app utviklet for Android, iPad, Jolla, og laptops.

Store utfordringer

Den største utfordringen for utvikling av V2V kommunikasjon er manglende standarder for V2V kommunikasjon på tvers av bilmerker.

– Generelt kan man si at de fleste løsningene for V2V kommunikasjon er begrenset av bilmerket. Universelle løsninger finnes også, slik som den vi utvikler, men de mangler ofte godkjennelser og støtte fra de enkelte bilprodusentene. Dette er det største hindret for universell V2V kommunikasjon, innleder Timo Sukuvaara ved Arctic Research Centre, Finnish Meteorological Institute Sodankylä i Finland.

– Manglende harmonisering av V2V kommunikasjon mellom ulike bilmerker er utvilsomt den største utfordringen for å kunne utvikle velfungerende løsninger.  Etableringen av en slik standard er nøkkelen for et pålitelig og sikkert kommunikasjonsnettverk, fortsetter Sukuvaara.

Kombinerer IEEE, Wi-Fi og 3G

Tester er gjennomført basert på en kombinasjon av RWS og RSU for å se hvilke av protokollene som gir best resultater. Generelt viste testene at Wi-Fi ga de beste resultatene ved store datamengder sammenlignet med IEEE 802.11p som ga bedre stabilitet, pålitelighet, og mindre forsinkelser. 3G ga de laveste overføringshastighetene og dermed større forsinkelser i dataoverføring, samtidig hadde 3G-nettet i testen ubegrenset dekning.

– V2V ITS basert på Wi-Fi har liten rekkevidde og 3G mobilnett har dårlig responstid og båndbredde, spesielt med tanke på applikasjoner for trafikksikkerhet. Løsningen på dette problemet har vært å finne en hybridløsning som benytter begge kommunikasjonsprotokollene. Det er denne løsningen vi har sett nærmere på i vårt forskingsprosjekt, sier han.

Forutsetninger for suksess

De tekniske komponentene er så godt som klare for å lanseres på markedet. Sukuvaara mener at bilprodusenter og myndigheter må enes om standarder for V2V kommunikasjon.

– Operative løsninger for V2V ITS krever at forutsetninger innfris. For det første må man bli enige om en felles løsning som implementeres på tvers av bilmerker og kommersielle transportaktører. Om ETSI-ITS-standarden implementeres av bilprodusentene kan dette være en løsning. For det andre må myndigheter i flere land støtte dette systemet og utvikle infrastruktur med god dekning. Teknisk sett er løsningene nesten klare for lansering. Alt vi mangler er at forutsetningene innfris – da kan V2V løsninger være tilgjengelige i løpet av 6 måneder, avslutter han.

Her i Norge er selskapene Aventi Technolgy, Triona og VisionTech i gang med et pilotprosjekt for V2X-systemer i tunneler i regi av Statens Vegvesen.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen