Strenge miljøkrav for arbeidet med E16

Strenge miljøkrav for arbeidet med E16

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen har satt strenge miljøkrav for anleggsarbeidet med ny E16 Bagn-Bjørgo.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Målet er at vannkvaliteten i Begna skal være like god under og etter anleggsarbeidet som det var før, sier miljørådgiver Halldis Fjermestad i Statens vegvesen, Prosjekt Vestoppland.

Entreprenøren vil bruke store mengder vann under arbeidet med driving av tunnelen fra Bagn til Klosbøle. Dette vannet vil renne ut i Begna. Det er nitrogen fra sprengstoffrester, partikler fra sprengstein som er problemet.

- Vi har satt strenge krav for å rense tunneldrivevannet. Det skal settes opp to renseanlegg som skal ta hånd om alt vannet som kommer ut fra tunnelen. Vannet skal ha en vannkvalitet som overholder Fylkesmannens utslippskrav. Kvaliteten skal overvåkes kontinuerlig, sier Fjermestad.

[img id="1"]

Begna

Det er lagt opp til at anleggsaktiviteten skal påvirke Begna minimalt. Inngrep i Begna ved brubygging skal begrenses så mye som det lar seg gjøre, og inngrep skal bare skje i kortere perioder.

- Dette er et av tiltakene som er viktige for å ta vare på elvemuslingen, sier Fjermestad.

Uvasket sprengsteinsmasser skal ikke benyttes nærmere enn 50 meter fra vassdrag med unntak av oppbygging av Kjerringsvingen. Der skal nyvegen rettes ut på ei steinfylling med stein fra tunnelen.

Rensebasseng og vannovervåking

- Et rensebassening skal hindre tilslamming, erosjon og avrenning fra sprengstein nedover i bekkesystemet og ut i Begna, sier Fjermestad.

For å overvåke vannkvaliteten er det etablert et overvåkingsprogram for anlegget. Det betyr at det skal tas vannprøver på faste prøvepunkter i Begna og sidebekker gjennom hele anleggsperioden.

Hubro

På områder som er nærme potensielle hekkeområder for hubro er det lagt inn restriksjoner for å unngå forstyrrelser fra mennesker.

- Vi er usikre på om det er hekkende hubro i området lenger, sier Fjermestad.

[img id="2"]

Svartlistearter

På strekningen er det lokalisert svartlistearter – dette er fremmede arter vi ønsker å redusere spredningen til. Disse plantene vil fjernes og graves ned med minst 3 meters overdekning. Videre vil maskiner og utstyr vaskes etter arbeidet med disse artene, for å hindre videre spredning.

Andre miljøhensyn

Det er strenge krav til håndtering av kjemikalier og avfall på anlegget.

-  Minimum 80 % av alt avfall skal sorteres. Alle farlige kjemikalier skal lagres slik at muligheten for uhellsutslipp reduseres til et minimum. Det skal ikke lagres farlige kjemikalier nær vassdrag og det skal være oppsamlingsløsning for alle flytende kjemikalier, sier miljørådgiveren.

Støy

Det er også satt grenseverdier for støy. Der det er fare for at støygrensene ikke overholdes vil støybelastningen måles og tiltak iverksettes for å redusere støyen.

- Entreprenøren skal også vanne anleggsveger, mens offentlige veger som tilsøles vil rengjøres. Dette gjør vi for å minimere støvbelastningene fra anlegget, sier Fjermestad.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen