Støyskjerm for fugler

Støyskjerm for fugler

Trafikkstøy er noe av det som stresser fuglene mest. En måte å håndtere det på er å bygge støyskjermer for våtmarksfugler.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Fuglene bruker også mange rasteplasser langs vegen. Et eksempel er kortnebbgås som gjør det motsatte av oss nordmenn om sommeren: Den kommer fra syden og tar ferien på Svalbard.

-Underveis stopper mange ved Åkersvika ved Hamar og spiser før de flyr videre. Det er et internasjonalt vernet naturreservat med mange våtmarksfugler som kommer til å plages av støy når ny E6 skal bygges.

Det opplyser biolog Astrid Skrindo i Statens vegvesen.

Vegvsenet har planlagt støyskjerm

-Her har Vegvesenet lagd en reguleringsplan med blant annet støyskjermer for våtmarksfugl. Denne planen ble ferdig samtidig med at Nye veier ble opprettet, så det er de som skal bygge nye E6 med alle avbøtende og kompenserende tiltak, sier Skrindo.

Støy er verst

Støy er den faktoren som påvirker fuglene mest, både i form av stress og at fuglene ikke hører hva de synger til hverandre.

-Sangfugler bruker sangen til å kommunisere, spesielt i forbindelse med territorieforsvar og valg av make. Støy gjør at fuglene ikke vil være der. Er det 10,000 biler eller mer på en veg, blir det færre fugler rundt en kilometer fra vegen. Støy over lang tid kan gjøre at fuglearter som lettere tilpasser seg trafikkstøyen vil dominere, og artssammensetningen endrer seg, sier Skrindo.

Støyskjerm virker best

Støyskjermer og å legge vegen lavt i terrenget er det som virker best mot støy. Det er viktig å huske at støyskjermer er en barriere for de fleste andre dyr, så det bør være krysningspunkt. Videre må det være markeringer på gjennomsiktige støyskjermer, slik at fuglene vil oppleve dem som et stengsel og ikke fly på dem. Dersom støyskjermene er høye nok kan de også «tvinge» fuglene til å fly så høyt over vegen at de ikke kolliderer med bilene.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen