Stort behov for oppgraderinger i vann- og avløpsnettet

Stort behov for oppgraderinger i vann- og avløpsnettet

Det har i den siste tiden vært en oppvåkning rundt forbruket og kvaliteten på vannet i Norge. Ledningsnettet for vann og avløp har stort behov for oppgraderinger, og det spekuleres i hvordan dette påvirker drikkevannet vårt.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I juli skrev lege Erik Hexeberg på Dagens Medisin at Norge har den dårligste vannkvaliteten i Europa.

I Stortingsmelding 19 heter det at "Mattilsynet har gjennom sitt tilsyn avdekket at det på̊ en rekke steder er store mangler ved drikkevannsforsyningen. Folkehelseinstituttet slår i Folkehelserapporten 2014 fast at dårlig ledningsnett er et stort problem."

Mattilsynet skriver i sin rapport at det vil være store investeringsbehov for å øke forsyningssikkerheten og vannkvaliteten for mange vannverk. Dette vil omfatte blant annet bedre ledningsnett.

Behov for økt fornyelsestakt

Vi har snakket med direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen. Hun er glad for at fokuset på kvalitet og sikkerhet rundt vann- og avløpstjenester har økt.

- Kravene som stilles til dette har økt i takt med kunnskaps- og velstandsutviklingen i samfunnet. Det har derfor aldri vært så strenge krav og forventninger til kvaliteten på drikkevann og slam, samt rensing av avløpsvann, som det er i dag. Med all sannsynlighet vil kravene skjerpes ytterligere i årene fremover, forteller Hofshagen til Samferdsel & Infrastruktur.

[img id="1"]

Til tross for dette er ikke ledningsnettet i Norge godt nok. Hofshagen forteller at det siden omkring 1850, har vært fokus på bygge ut vann- og avløpsinfrastruktur for å tilby vann- og avløpstjenester til en stadig voksende befolkning. I tillegg har det gjennom mange år vært behov for å bygge mer avanserte behandlingsanlegg for drikkevann, avløpsvann og slam i takt med strengere krav fra myndighetenes side.

- Denne satsingen har skjedd på bekostning av å fornye det eksisterende ledningsnettet. Utfordringene vi har i Norge i dag, med høye lekkasjer fra vannledningsnettet og overbelastede avløpsledninger som følge av mer ekstremnedbør, aktualiserer behovet for en offensiv for å øke fornyelsestakten for det eksisterende ledningsnettet for vann og avløp, sier Hofshagen.

Norsk Vann har funnet at fornyelsestakten på det norske ledningsnettet bør ligge på 1,2 prosent for vannledninger og 1 prosent for avløpsledninger hvert år.

- Dette innebærer en dobling av fornyelsestakten i forhold til dagens nivå. Det vil kreve store ressurser å komme opp på en bærekraftig fornyelsestakt for vann- og avløpsledningene, og det er viktig at berørte aktører som kommunene, myndighetene og politikerne har en felles forståelse av behovet, forteller Hofshagen.

- "One size does not fit all" - her vil det variere fra kommune til kommune hva som er status og behov for fornyelse. En spennende teknologisk utvikling på området er nye metoder for tilstandskontroll av ledningsnettet og utvikling av en rekke såkalte gravefrie løsninger.

[img id="2"]

Store investeringsbehov

I Norsk Vanns rapport fra 2013 om investeringsbehov i vann- og avløpssektoren, er det estimert et investeringsbehov for kommuner og huseiere på om lag 200 milliarder kroner for å oppnå akseptabel standard på vann- og avløpsanleggene i dag. Om lag 90 prosent av investeringsbehovet gjelder de nedgravde ledningene og 10 prosent gjelder behandlingsanleggene.

- I tillegg til dette er det beregnet et investeringsbehov på 290 milliarder kroner frem mot 2030 for å ivareta befolkningsutvikling, klimaendringer, nytt regelverk og en bærekraftig fornyelsestakt, forteller Hofshagen.

Det vil si at å opprettholde og utvikle vann- og avløpstjenestene og infrastrukturen til en akseptabel standard vil koste kommunene og innbyggerne i sum 490 milliarder kroner.

- Vann- og avløpstjenester finansieres gjennom gebyrer fra de som mottar tjenestene, derfor er det behov for å øke disse gebyrene i mange kommuner fremover for å kunne få finansiert nødvendig fornyelse av ledningsnettet, sier Hofshagen.

Norsk vannkvalitet i verdenstoppen

Til tross for et utdatert ledningsnett og behov for større oppgraderinger i vann- og avløpsbransjen er det ingen grunn til å bekymre seg over nedsatt drikkevannskvalitet enda.

- Vannkvaliteten til forbruker har aldri vært så god som nå i Norge - og er faktisk helt i verdenstoppen. Vannverkene analyserer vannprøver før og etter vannbehandlingen samt ute hos abonnenter etter omfattende prøvetakingsprogrammer som Mattilsynet godkjenner som drikkevannsmyndighet, forteller Hofshagen.

[img id="3"]

- Resultatene for siste år (KOSTRA 2014) viser at drøyt 99 prosent av befolkningen som får vann fra kommunalt eide vannverk, fikk vann med tilfredsstillende hygienisk kvalitet gjennom hele året. Det er meget gode resultater i et europeisk perspektiv, for ikke å snakke om det globale perspektivet.

Mulighet for innovasjon på verdensmarkedet

Selv om offentlig statistikk viser til god drikkevannskvalitet er det en del avløpsrenseanlegg som sliter med å holde rensekravene, og det er behov for å øke fornyelsestakten for ledningsnettet for både vann og avløp.

- Dette er en jobb som vannbransjen er i gang med, men det vil kreve planer, midler og personell fremover. Selv om vann- og avløpstjenestene er gode i dag, har vi en stor jobb foran oss. Det gir samtidig mulighet for innovative løsninger og utvikling av norsk teknologi og kompetanse på vannområdet, som også har et globalt marked, avslutter Toril Hofshagen til Samferdsel & Infrastruktur.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen