Statsråden berømmet Drammen havn

Statsråden berømmet Drammen havn

Kraftige virkemidler kan bidra til å overføre 5-7 millioner tonn gods fra veitransport til sjø og jernbane. Det er ett av funnene i Godstransportanalysen som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk overlevert på Drammen havn fredag.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Samferdselsministeren fikk overlevert rapporten ”Den brede samfunnsanalyse av godstransport” under et arrangement på havna. Målet er å bidra til sikrere, mer miljøvennlig og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods. Dette innebærer å overføre gods fra vei til sjø og bane.

Drammen havn var, ifølge Solvik-Olsen, et symbolsk valg for arrangementet. – Det er midt i blinken at denne rapporten ble presentert i Drammen. Dette er en havn som har store planer og ambisjoner. Drammen havn er et eksempel på en havn hvor det skjer mye, og på at det lønner seg å satse. Den symboliserer fortrinnet til det intermodale knutepunktet, at man kan kombinere de tre transportformene og benytte seg av den som til enhver tid er mest effektiv, sa Ketil Solvik-Olsen.

Solvik-Olsen og en rekke inviterte gjester fra transport, industri, næringsliv, politikk, Jernbaneverket og Vegdirektoratet fikk en grundig omvisning på havnas virksomhet på Holmen.

Jernbane og havn viktig

Jernbanedirektør Elisabeth Enger, Kystdirektør Kirsti Slotsvik og leder sekretariatet for Nasjonal Transportplan, Else-Marie Marskar, presenterte hovedpunktene fra Godstransportanalysen for statsråden og de fremmøtte. Analysen viser at ved å bruke kraftige virkemidler, så kan 5-7 millioner tonn gods overføres fra veitransport til sjø og jernbane.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger understreket at dette er en betydelig trafikkmengde, og fremhevet at jernbanen har en viktig rolle å spille. – Jernbanen kan ta en større del av godstrafikken. Konkurransekraften må styrkes. Det krever at den er til å stole på, altså at det gjøres forbedringer på linjenett og terminaler, sa hun.

Kystdirektør Kirsti Slotsvik berømmet norske havners arbeid med å markedsføre sjøtransporten. – Havnenes eget markedsarbeid er det som gjør at havnene blir valgt. De er flinkere til dette enn staten. Videreføring av den desentraliserte havnestrukturen er også viktig for at sjøveien blir valgt. Arealtilgang er viktig, og der har Drammen havn en stor fordel, sa Kystdirektøren.

Et oppdatert kunnskapsgrunnlag

Godstransportanalysen er utarbeidet av et regjeringsoppnevnt utvalg, og oppsummerer det utredningsarbeidet som har pågått for å gi transportetatenes og Avinor et oppdatert kunnskapsgrunnlag i sitt arbeid med godstransport.

– Rapporten viser tydelig potensialet for overføring av gods fra vei til sjø og bane. Drammen havn er velegnet for slik overføring fordi godset går direkte fra båt til bane og fra bane til båt. Jernbaneverket legger nå syv nye jernbanespor helt ut på kaikanten på Holmen der det også er planer om utvidelse av havnearealet. Dette innebærer at godsterminalene i sentrum avlastes og at det blir mindre tungtrafikk i sentrumsgatene, sa havnedirektør Einar Olsen.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen