Statsbudsjettet: Ny 3D terrengmodell skal gi bedre beredskap

Statsbudsjettet: Ny 3D terrengmodell skal gi bedre beredskap

Regjeringen foreslår å bevilge 36 millioner kroner til en ny digital kartmodell over terrenget i hele Norge. – En slik digital 3D-modell vil bidra til å gjøre hverdagen tryggere for innbyggere som er utsatt for flom og skred. Modellen vil gjøre det enklere å beregne flomsoner og skredfare langt mer nøyaktig enn i dag, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Omlag 150.000 nordmenn bor i kommuner som kan rammes av flom, skred eller ras. I tillegg er skoler, sykehus, barnehager, næringsbygg og veier i de samme områdene utsatt for ekstremvær.

Bedre høydedata vil gi kommunene, utbyggere og andre bedre oversikt over hvilke områder som kan være utsatt, og det blir enklere å begrense skadene på et tidligere tidspunkt.

- I dag mangler vi nøyaktige høydedata for store deler av landet. Beregningene blir derfor ikke gode nok, og beredskapen svekkes. Det er derfor viktig å starte arbeidet med å lage en langt mer detaljert høydemodell for hele Norge, sier Sanner.

Den nye terrengmodellen skal i stor grad bygge på flyfoto og laserskanning fra fly. Den tredimensjonale modellen vil gi oversikt over hvor langt inn og hvor høyt vannet vil stige ved flom.

- Regjeringens forslag til ny terrengmodell gjør at vi kan se hvor det er størst fare for skader på bygninger, veier og lokalsamfunn. Dette vil gjøre hverdagen tryggere for innbyggerne i risikoområder for flom, sier Sanner.

Det er Kartverket som får ansvar for å lage en felles nasjonal høydemodell. Arbeidet skal gå over fem år i tett samarbeid med NVE, Norsk institutt for bioøkonomi, samferdselsetatene, Kystverket, kommunene og flere andre etater som NGU og kulturminnemyndigheter. Et pilotprosjekt ble startet i 2015. Nå starter arbeidet med å utvikle en fullskala høydemodell.

En nasjonal høyde- og terrengmodell vil gi:

  • Bedre vern mot flom og ras
  • Mer effektiv planlegging på land og i kystsonen
  • Bedre jordvern og forebygging av jorderosjon
  • Større kunnskap om skogressurser
  • Sikrere luftfart
  • Styrket beredskap mot klimaendringer
  • Økt kunnskap og bedre kartlegging av kulturminner, mineraler og naturressurser

Gode høydedata er også avgjørende for at detaljplanlegging av veier, jernbane, bygg og anlegg skal gå raskere. I dag må byggeprosjekter vente flere måneder på disse dataene.

Det vil koste totalt 300 millioner kroner å etablere en slik høydemodell.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen