Statsbudsjettet: 60 milliarder til samferdsel, 600 millioner til gang- og sykkelveier

Statsbudsjettet: 60 milliarder til samferdsel, 600 millioner til gang- og sykkelveier

Regjeringen satser på trafikksikkerhet i statsbudsjettet for 2016 og lover 600 millioner kroner til gang- og sykkelveier og 2,5 milliarder til vedlikehold og fornying av tunneler, skriver NTB i en pressemelding.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

60 milliarder til samferdsel

Regjeringen foreslår å bevilge 60,2 milliarder kroner til samferdselsformål for 2016. Dette er en økning på 4,9 milliarder kroner eller 8,8 prosent fra Saldert budsjett 2015. 1,1 mrd. kroner gjelder engangstiltak innen vedlikehold og fornying av transportinfrastrukturen, som er en del av Regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Regjeringen øker vedlikeholdsbudsjettet med 30 prosent.

I tillegg foreslår Regjeringen å bevilge 30 milliarder kroner til nytt innskudd i infrastrukturfondet.

Beløpet på 60,2 milliarder kroner foreslås fordelt slik:

  • 31,5 milliarder kroner til vegformål
  • 21,3 milliarder kroner til jernbaneformål
  • 2,7 milliarder kroner til kystforvaltning
  • Resten, i alt om lag 4,7 milliarder kroner til luftfartsformål, særskilte transporttiltak (blant annet statlig kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes, fra Hurtigruten ASA), post og telekommunikasjoner, og Samferdselsdepartementets administrasjonsutgifter, herunder forskning og utvikling.

Satsingen på gang- og sykkelveinettet

Satsingen på gang- og sykkelveinettet er en dobling av bevilgningen i inneværende budsjett. Til vedlikehold av veidekker, særlig asfaltering, har regjeringen satt av 1,3 milliarder kroner, noe som vil gi ny asfalt på om lag 1.400 kilometer riksvei. 2,5 milliarder kroner bevilges til vedlikehold og fornying av tunneler. Dette er 1,1 milliarder mer enn i inneværende budsjett, skriver NTB.

Kostnadseffektivt

– Bedre veier øker trafikksikkerheten. Vi er opptatt av både å bygge nytt og vedlikeholde eksisterende vei. Gjennom økt vedlikehold får mange hundre kilometer vei forsterket midtoppmerking, som er et svært kostnadseffektivt trafikksikkerhetstiltak, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til NTB.

Regjeringen foreslår dessuten 808 millioner til spesifikke trafikksikkerhetstiltak neste år, som midtrekkverk, ytterligere strekninger med forsterket midtoppmerking, utbedring av terrenget langs veiene, veibelysning, utbedringer av kurver og kryss, samt rekkverk.

– Vi skal gjøre det tryggere å ferdes på norske veier. Derfor fortsetter vi den brede satsingen på trafikksikkerhetsarbeid. I statsbudsjettet er det satsing på bedre veier og gang- og sykkelfelt, fortsatt satsing på tungbilkontroller, og tiltak for å hindre de alvorligste ulykkene, sier Solvik-Olsen til NTB.

Sykkelvei i de store byene

Ved siden av de 600 millionene vil regjeringen også bruke om lag 220 millioner kroner i ekstern finansiering av gang- og sykkelveinettet. Samferdselsdepartementet opplyser at midlene i hovedsak vil bli benyttet til å etablere sammenhengende sykkelveinett i byer og tettsteder, og bygge ut strekninger knyttet til skoleveier, skriver NTB.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen