Statens vegvesen trenger 1000 milliarder frem mot 2050

Statens vegvesen trenger 1000 milliarder frem mot 2050

Vegvesenet mener det bør brukes 1000 milliarder frem mot 2050 på å bygge ut og ruste opp riksvegene til å holde en god standard.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Det er et stort gap mellom dagens standard og det vegnettet vi bør utvikle på sikt, sier fungerende vegdirektør Lars Aksnes.

Forventet økning i trafikken

Mandag formiddag la Statens vegvesen frem riksvegutredningen. Den omfatter åtte korridorer som er inndelt i 18 ruter på riksvegnettet med et tidsperspektiv fram til 2050. Rapporten handler om hvordan vegnettet bør bygges ut for å tåle forventet økning i trafikken.

Hovedbudskapet fra Statens vegvesen er at Norge bør bygge ut og ruste opp riksvegnettet over hele landet til å holde en god standard. Investeringskostnadene er beregnet til 1000 milliarder kroner fra 2018 og fram til 2050.

Investeringer vil gi store gevinster

Investeringene i vegnettet vil gi betydelig gevinster for trafikantene. Samfunnet vil spare 450 milliarder kroner i transportkostnader på et vegnett som holder god standard. De foreslåtte vegutbyggingene reduserer reisetidene med totalt 17 timer på riksvegrutene. Besparelsene i reisetid er størst der en bru eller tunnel erstatter en ferjebindelse.

Slik bør det se ut i 2050

I 2018 vil det være 1090 kilometer møtefri veg i Norge. Slik ser Vegvesenet for seg at landets riksvegnett bør se ut i 2050:

  • 1 990 km firefelts veg.
  • 1 440 km er to- og trefelts veg
  • 4 250 kilometer er tilrettelagt for gående og syklende. I dag er dette 2150 kilometer.
  • 550 kilometer er kollektivfelt/sambruksfelt. I dag er det 90 kilometer med kollektivfelt langs riksvegene
  • Alle holdeplasser og knutepunkter er universelt utformet
  • Vedlikeholdsetterslepet er fjernet
  • Hele riksvegnettet har gul midtlinje
  • Skredutsatte strekninger med høy og middels risiko er sikret

Fungerende vegdirektør Lars Aksnes' presentasjon av rapporten og pressmelding finner du vedlagt denne artikkelen. Hele rapporten fra Statens vegvesen, samt de andre transportetatenes rapporter, finner du på Nasjonal Transportplans hjemmeside.

SELVKJØRENDE/21. september 2018

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie. Les hele saken

TRIKK/21. september 2018

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette. Les hele saken

SAMFERDSEL/20. september 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar. Les hele saken

Til toppen