Statens vegvesen trenger 1000 milliarder frem mot 2050

Statens vegvesen trenger 1000 milliarder frem mot 2050

Vegvesenet mener det bør brukes 1000 milliarder frem mot 2050 på å bygge ut og ruste opp riksvegene til å holde en god standard.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Det er et stort gap mellom dagens standard og det vegnettet vi bør utvikle på sikt, sier fungerende vegdirektør Lars Aksnes.

Forventet økning i trafikken

Mandag formiddag la Statens vegvesen frem riksvegutredningen. Den omfatter åtte korridorer som er inndelt i 18 ruter på riksvegnettet med et tidsperspektiv fram til 2050. Rapporten handler om hvordan vegnettet bør bygges ut for å tåle forventet økning i trafikken.

Hovedbudskapet fra Statens vegvesen er at Norge bør bygge ut og ruste opp riksvegnettet over hele landet til å holde en god standard. Investeringskostnadene er beregnet til 1000 milliarder kroner fra 2018 og fram til 2050.

Investeringer vil gi store gevinster

Investeringene i vegnettet vil gi betydelig gevinster for trafikantene. Samfunnet vil spare 450 milliarder kroner i transportkostnader på et vegnett som holder god standard. De foreslåtte vegutbyggingene reduserer reisetidene med totalt 17 timer på riksvegrutene. Besparelsene i reisetid er størst der en bru eller tunnel erstatter en ferjebindelse.

Slik bør det se ut i 2050

I 2018 vil det være 1090 kilometer møtefri veg i Norge. Slik ser Vegvesenet for seg at landets riksvegnett bør se ut i 2050:

  • 1 990 km firefelts veg.
  • 1 440 km er to- og trefelts veg
  • 4 250 kilometer er tilrettelagt for gående og syklende. I dag er dette 2150 kilometer.
  • 550 kilometer er kollektivfelt/sambruksfelt. I dag er det 90 kilometer med kollektivfelt langs riksvegene
  • Alle holdeplasser og knutepunkter er universelt utformet
  • Vedlikeholdsetterslepet er fjernet
  • Hele riksvegnettet har gul midtlinje
  • Skredutsatte strekninger med høy og middels risiko er sikret

Fungerende vegdirektør Lars Aksnes' presentasjon av rapporten og pressmelding finner du vedlagt denne artikkelen. Hele rapporten fra Statens vegvesen, samt de andre transportetatenes rapporter, finner du på Nasjonal Transportplans hjemmeside.

PROSJEKTERING/12. desember 2018

Ønsker å heve kompetansen i bransjen

Spesialist i vannbaserte slokkesystemer, Gunnar Sundal, har mange fremragende prosjekter bak seg. Med tidligere stillinger som ingeniør, rørleggermester, prosjektingeniør og saksbehandler, har han nå byttet arbeidsplass til Kiwa. Her satser han som seniorrådgiver mot prosjektering og kontroll av sprinkleranlegg. Les hele saken

INTERCITY/10. desember 2018

– Det er avgjørende viktig å tenke helhet

Mandag 26.november ble den offisielle byggestarten for dobbeltsporet fra Venjar på Gardermobanen til Eidsvoll Nord på Dovrebanen markert. – Det er avgjørende viktig å tenke helhet, sa samferdselsminister Jon Georg Dale ved anleggsstarten. – Derfor bygger vi nå først ut hele indre intercitynettet, deretter ytre intercity. Les hele saken

Til toppen