Staten må skynde seg

Staten må skynde seg

Nok en gang fører kraftig nedbør til mye overvann og vannskader flere steder i landet. Norsk Vann mener Klima- og miljødepartementet snarest må få på plass et bedre regelverk.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Klimaendringene fører til stadig hyppigere episoder med kraftige regnskyll. En rekke kommuner og huseiere har de siste dagene smertelig erfart hvilke vannskader som oppstår når store mengder overvann skal finne veien ut av byer og tettsteder.

- Det er bare et tidsspørsmål før vi får neste episode med ekstremnedbør og nye vannskader, mener direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann. - Vi må som samfunn bruke pengene på å forebygge skader, fremfor å bruke atskillig større beløp til å reparere etter at skadene har skjedd.

Norsk Vann mener at svakheter i dagens regelverk gjør at det ikke blir satset nok på å forebygge vannskader. Behovet for endringer ble fremhevet av Klimatilpasningsutvalget allerede i 2010. Et lovutvalg for overvann kom med en rekke konkrete forslag til regelverksendringer i «NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder», som ble overrakt klima- og miljøministeren i desember 2015.

- Det må avklares hvem som har ansvaret for å gjøre ulike tiltak, hvordan tiltakene skal finansieres og hvordan kommunene bedre kan tilpasse arealer, infrastruktur og bygninger til et nytt klima i kommunale planer og byggesaker, sier Hofshagen. - Både kommunene, huseierne, utbyggerne og forsikringsselskapene har behov for bedre regler for det arbeidet som skal gjøres for å forebygge mot fremtidige vannskader.

Lovutvalget anslo at kostnadene fra overvannsskader kan bli i størrelsesorden 45 til 100 milliarder kroner i løpet av de neste 40 årene, hvis man ikke gjør nødvendige tiltak. Men utvalget mente også at hvis vi lykkes i det forebyggende arbeidet, kan overvannet bli en ressurs i bybildet fremfor et problem.

- For hver måned som går uten et «klimatilpasset» regelverk, jo større ulemper og kostnader får vi som samfunn. Det er derfor viktig at Klima- og miljødepartementet sørger for nødvendige regelverksendringer så fort som mulig, avslutter Hofshagen.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen