Starter arbeidet med reguleringsplan for E16

Starter arbeidet med reguleringsplan for E16

Statens vegvesen Region sør varsler i samråd med Hole kommune oppstart av arbeidet med reguleringsplan for E16 Skaret – Høgkastet.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Reguleringsplanen gjennomføres som kommunal plan med Hole kommune som planmyndighet og utarbeides i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7, forteller planleggingsleder Tore Bjørkøyli i Statens vegvesen.

Detaljregulere ny firefelts veg

Gert Myhren er prosjektleder for E16-prosjektet, som nå er skilt ut fra Fellesprosjektet E16/Ringeriksbanen.

Formålet med reguleringsplanarbeidet er å detaljregulere ny 4-feltsveg med tilhørende anlegg på E16 mellom Skaret og Høgkastet, og ny 2-felts fylkesveg mellom fv. 285 ved Homledal og fv. 155 ved Sønsterud, i samsvar med kommunedelplanen vedtatt 20.06.2016 av Hole kommune.

Mellom Sollihøgda og Sundvollen

Reguleringsplanen omfatter også omkjøringsvegen ved Nestunnelen som ble bygget i 2011.

For de som ikke er veldig lokalkjent langs E16 traseen gjennom Hole i Buskerud: Skaret ligger litt vest for Sollihøgda på grensen mellom Buskerud og Akershus eller kommunegrensen mellom Hole og Bærum.

Høgkastet ligger nede ved Tyrifjorden om lag halvannen kilometer før Sundvollen.

Åpent møte 21/9

Varselet om oppstart av reguleringsplanarbeidet kunngjøres nå også i annonser i lokalpressen. Her ber Statens vegvesen Region sør om innspill fra publikum og berørte parter. Fristen for å komme med innspill er 14. oktober 2016.

Statens vegvesen og Hole kommune arrangerer åpent møte 21. september kl. 1800-20.00 i Aulaen på Sundvollen oppvekstsenter. Her vil prosjektet bli presentert, og det vil bli anledning til å stille spørsmål og prate med planleggerne i prosjektet. Alle interesserte er velkommen!

ANLEGGSARBEID/17. august 2018

Unik erfaringsdeling for bedre sikkerhet i anleggsbransjen

Sjefen i Nye Veier har samlet toppdirektørene fra Veidekke og BetonmastHæhre til felles sikkerhetsbefaring og erfaringsdeling på utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv. Et uvanlig, men nyttig, tiltak for å bedre sikkerhet i anleggsbransjen. Les hele saken

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

INTERCITY/17. august 2018

InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

- Alternativet med bru over Hamarbukta vil gi svært store ulemper i Hamar by. Vi anser det derfor ikke som realistisk å bygge Dovrebanen med en slik løsning. Da er det heller ingen grunn til å bruke tid og penger på å planlegge denne løsningen videre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen