SSB: Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

SSB: Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

I EU er det blitt mindre vanlig å kjøre bil. I Norge har bilbruken økt, men i 2014 ble det brukt mindre energi til transport enn året før. Fra 2008 til 2014 er den norske el-bilparken mer en 20-doblet. Se statistikk om hvordan samferdsel påvirker miljøet i Norge og internasjonalt i rapporten Samferdsel og miljø 2015.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Dette er den sjette rapporten siden 2005 som presenterer statistikk og utvalgte norske og internasjonale indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø.

Laveste bilbruk i EU siden 2005

I 2013 var det samlede årlige transportarbeidet med personbil i Norge 61,1 milliarder personkilometer, som er 12 ganger mer enn i 1960. Transportarbeidet med personbil er fortsatt totalt dominerende i de 28 EU-landene med en andel på 72 prosent av totalt transportarbeid i 2012. Dette tilsvarer 4 613 milliarder personkilometer, som innebærer en nedgang fra 2011 på nesten 2 prosent. Vi må tilbake til 2005 for å finne et lavere nivå.

Vanligst med bil i Italia

Ved utgangen av 2014 var det registrert om lag 3,8 millioner motorkjøretøy i Norge. Av disse var drøyt 2,5 millioner personbiler. Her til lands var det 480 personbiler per 1 000 innbyggere i 2012. Italia var landet i Europa med den høyeste biltettheten med 610 personbiler per 1 000 innbyggere.

Dieselbiler klart yngre

Dieseldrevne personbiler utgjorde 46 prosent av den totale personbilbestanden i Norge i 2014. Mens gjennomsnittsalderen til den norske bil¬parken var 14 år for de bensindrevne personbilene i 2014, var tilsvarende tall for de dieseldrevne personbilene bare 7 år. I Norge ble 144 385 biler vraket mot pant i 2014. Gjennomsnittsalderen på personbilene ved vraking var 18,5 år.

El-bilparken doblet på ett år

I 2008 utgjorde den norske el-bilparken 1 690 kjøretøyer. Ved utgangen av 2014 var bestanden økt til 38 650. Veksten fra 2013 var på 117,5 prosent.

En tredjedel av Europas energiforbruk

Transport står for rundt en tredjeel av det totale energiforbruket i Europa. I 2014 gikk energibruk til innenriks transportformål i Norge ned med vel 2 prosent fra 2013 og utgjorde 203 petajoule (PJ). Både i Europa og i Norge utgjør veitransport den klart største andelen av energiforbruk til transport.

Færre dispensasjoner til kjøring i utmark

Antall registrerte snøscootere og firehjuls motorsykler i Norge øker. Nye dispensasjoner for motorferdsel i utmark har avtatt fra 2012 til 2014. Andelen søknader om dispensasjon som ble innvilget var på 96 prosent i 2014. Antall gamle, fortsatt gjeldende dispensasjoner var samme år nær 20 prosent høyere enn i 2012.

Skip og offshoreaktiviteter betydelige kilder til akutte oljeutslipp

I 2014 økte antall hendelser med akutt forurensning fra skip, mens det var en nedgang i tallet på utslipp fra offshoreaktiviter. Imidlertid økte det samlede utslippsvolumet betydelig både fra skip og offshoreaktiviteter på grunn av flere store enkeltutslipp.

TUNNEL/23. januar 2019

Verdens lengste og dypeste tunnel

– Dette blir verdens lengste og dypeste tunnel, og det tar nok en tid før denne rekorden blir slått også. Foreløpig er den budsjettert til 16,8 milliarder kroner, og den vil redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med hele 40 minutter. Det er et formidabelt prosjekt vi snakker om. Les hele saken

Til toppen