Sørlandsbanen åpnet ved Egersund etter stri tørn

Sørlandsbanen åpnet ved Egersund etter stri tørn

Klokken 24 tirsdag 15.desember åpnet Sørlandsbanen for trafikk over Launesbruene ved Egersund. Storflommen og utvasking av brufundamentet førte til store utfordringer og krevende reparasjonsarbeid.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det var søndag 6.desember at togtrafikken over Launes bru like vest for Egersund måtte stanses på grunn av utvasking ved bruas fundament. Et omfattende arbeid med kartlegging av skadeomfang og planlegging av utbedringsarbeid ble straks satt i gang. Planene gikk ut på å sikre brufundamentet bedre med støttestag, etablering av en forskaling av stål, etterfylling av stein der masser var gravd ut og påstøping av brufundamentene.

Nesten dobling fra forrige storflom

Det krevende arbeidet ble satt i gang av entreprenørene og Jernbaneverket mandag. Da arbeidet ble satt i gang var fortsatt vannføringen i sundet under bruene ved Launes vesentlig større en normalt. NVE har hatt målinger i Bjerkreimvassdraget siden 1930-tallet, og største registrerte vannmengde var før denne flommen på 537 kubikkmeter i sekundet ved flommen i 1992. 6.desember i år ble det registrert hele 927 kubikkmeter per sekund, noe som forklarer årsaken til de store skadene langs vassdraget og hvorfor brufundamentene ble vasket ut. Dette tilsvarer en 1000-årsflom.

[img id="1"]

Stri tørn

- Det har vært en stri tørn, bekrefter områdedirektør i Jernbaneverket sør, Stian Wesøy. Her har vi vært nødt til å bruke all vår erfaring og sammen med ekstern ekspertise på blant annet undervannsstøping komme fram til måter å få kontroll med situasjonen på og få på plass et forsterket fundament for brua.

Dramatikk

Natt til onsdag oppsto det ny dramatikk da utvaskingen under brufundamentet igjen hadde økt i omfang. For å ivareta sikkerheten for de som arbeidet på stedet ble man da nødt til å avbryte arbeidene en periode. Nye vurderinger måtte gjøres før man kom fram til anbefalte arbeidsmåter for å gå i gang på nytt. –Det viste seg at vi måtte ha mer tid og gå enda grundigere til verks, sier Stian Wesøy. Enda mer stål måtte til for forskalingene og spesielle tilpasninger av forskalingen mot elvebunnen kom på plass. Alt dette måtte gjøres for å unngå at betongen ble vasket ut av strømmen før den herdet. Under store anstrengelser på skift døgnet rundt lyktes mannskapene til slutt å få til en tett nok forskaling slik at man fikk støpt en betongsåle på elvebunnen. Søndag kveld kunne man endelig slå fast at støpingen hadde vært vellykket. 65 kubikkmeter betong har gått med for å sikre brufundamentet.

[img id="2"]

Alt arbeidet på brua har vært krevende også fordi tilgjengeligheten naturlig nok har vært begrenset, forteller Wesøy. Alle steinmassene har vi måttet kjøre inn med skinnegående materiell fra vestsiden av brua. Betongen fra betongbilene måtte vi pumpe fram fra landsiden og vi har fått inn et nytt lass for påstøp omtrent hver time. Selve støpearbeidene gikk etter planen når vi fikk etablert et godt fundament.
-Jeg vil få rette en takk til både våre egne mannskaper og til innkalt ekspertise og entreprenøren Stangeland Maskin for en kjempeinnsats i et vanskelig arbeide, sier områdedirektøren.

Ut over vinteren vil det pågå arbeider ved Launesbruene for ytterligere sikrings- og etterarbeider etter flommen. Toghastigheten på stedet er inntil videre satt til 40 kilometer i timen.

Mandag og tirsdag har gått med til opprydding, sjekking og justering av spor og kontaktledning. Nå er endelig alt klart for togtrafikk igjen fra klokken 24 tirsdag 15.desember. De første togene over brua ble godstog, og det er også godstrafikken som har blitt hardest rammet av bruddet. En del godstog har blitt kjørt fra Oslo til og fra Kristiansand i bruddperioden, mens persontrafikken har gått med busser mellom Egersund og Hellvik.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen