Slik kan Lysaker bli

Slik kan Lysaker bli

Ved å utvide Lysaker som kollektivknutepunkt, åpne opp mot Lysakerelva og sjøen, og redusere barrierer og høydeforskjeller, ønsker Bærum kommune, Statens vegvesen og Oslo kommune å gjøre Lysaker til et mer urbant område med god tilgjengelighet for kollektivreisende, gående og syklende.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

De to kommunene og Statens vegvesen gikk i 2016 sammen om å utarbeide en mulighetsstudie for hvordan Lysaker både kan bli et attraktivt byområde og et godt kollektivknutepunkt. Studien viser at dette er mulig, og at Lysaker kan bli det nye store kollektivknutepunktet i vest med urbane kvaliteter og åpne linjer ut mot Lysakerelva og fjorden.

Enklere for kollektivreisende

Det «nye» Lysaker skal gjøre det enkelt å reise kollektivt, med langt bedre forbindelser mellom tog, bane og buss. Samtidig ønsker både kommunene og Vegvesenet å gjøre området hyggeligere og mer brukervennlig for de som bor, jobber og besøker området.

[factbox id="1"]

- Lysaker er allerede et kollektivknutepunkt, men med mangelfull infrastruktur og for liten kapasitet. Vi vil at det skal bli enkelt å reise kollektivt til, fra og gjennom Lysaker, og vi ønsker at oppholdsstedene og ventearealene skal bli hyggeligere og at det skal bli bedre og tryggere å ta seg frem til fots og på sykkel, sier planleggingsleder Matilde Anker i Statens vegvesen, og understreker at privatbilen ikke vil prioriteres.

- Mulighetsstudiet viser et Lysaker med gode urbane kvaliteter, som blir brukervennlig for alle som oppholder seg der. Grepene gir et Lysaker som et samlet kollektivknutepunkt, med gode forbindelser på tvers. Realiseringen av nye Lysaker er særdeles viktig for å øke kollektivbruken og redusere bilbruken mellom Oslo og Bærum, sier Jannike Hovland kommunalsjef for plan, miljø og kultur i Bærum kommune.

- Oslo kommune har vært opptatt av at Lysaker både skal bli et godt byttepunkt for kollektivreisende, og at det samtidig skal skapes gode byrom i den nye Lysakerbyen. Mulighetsstudien viser at dette er mulig, uttaler Morten Wasstøl, avdelingsdirektør for byutvikling i Plan- og bygningsetaten.

Ambisjonen er å starte bygging i 2019

Studien vil bli benyttet som grunnlag for den videre planleggingen av Lysaker kollektivknutepunkt. Statens vegvesen legger ut et planprogram til offentlig ettersyn våren 2017. Planprogrammet setter rammer for videre regulering med konsekvensutredning. Ambisjonen er at det skal være mulig å starte bygging i 2019, slik at anlegget kan stå klart samtidig med åpning av Fornebubanen i 2024.

En konsulentgruppe utarbeidet mulighetsstudien i perioden august 2016 til januar 2017. Konsulentgruppen har bred, tverrfaglig kompetanse innenfor fagene byplan, veg, buss og bane. Konsulentgruppen besto av planleggere tilknyttet Oslo kommunes prosjekt for byutvikling i Fjordbyen vest, ved Norconsult og Rodeo arkitekter, og konsulenter for Statens Vegvesens prosjekt E18 Lysaker- Ramstadsletta, ved Aas-Jakobsen og LPO Arkitekter.

Ruter, Bane NOR (tidligere Jernbaneverket), Akershus fylkeskommune og Akershus kollektivterminaler har vært del av en større prosjektgruppe som også har kommet med sine innspill.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen