Skoppum vest anbefalt for InterCity korridor

Skoppum vest anbefalt for InterCity korridor

– Vi var spente da Jernbaneverket skulle presentere sin anbefaling. I planprosessen har det vært fremme tre alternativer, og vi har hele tiden gått for den vestlige korridoren, sier ordfører i Re kommune, Thorvald Hillestad (Sp).

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

17. februar presenterte Jernbaneverket forslag til Kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor for InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker. Etter en samlet vurdering går Jernbaneverket inn for alternativ 3, Skoppum vest. En stasjon vest for Skoppum har dessuten et stort kundegrunnlag – og er det klart rimeligste løsningen å bygge ut.

Best for miljøet

Alternativ 3 (Skoppum vest) kommer best ut nå det gjelder ikke-prissatte konsekvenser, som landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø, naturmiljø og naturressurser. Alternativ 1, korridoren lengst øst med stasjon ved Bakketeigen syd i Horten, hadde sine tilhengere. Den ble antatt å ha størst positiv virkning for lokal og regional utvikling på kort sikt. Men denne korridoren ville medført at store jordbruksområder ville blitt lagt under skinner. I tillegg ville det bli bygd flere høye broer.

Naturvernforbundet i Horten og Naturvernforbundet i Vestfold er klar i sin støtte til anbefalingen. De mener trasevalget Skoppum vest gir minst tap av matjord og biologisk mangfold og har mindre negative konsekvenser for landskapet enn de to alternative traseene. De lokale naturvernforbundene peker på at både Skoppum Øst og Bakkenteigen-alternativet ville ha store negative landskapskonsekvenser i både Borreskåla og i Adal, begge registrert som nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Traseen om Skoppum vest vil i hovedsak gå i skogsområder med begrenset verdi for sårbare arter.

[img id="1"]

Knutepunkt

Skoppum vest vil kunne gi en positiv utvikling i Horten og Re kommune på lang sikt (20- 50 år). Ved Skoppum er det lagt ut nye boligområder vest og nord for eksisterende tettsted. Det er også lagt ut nye næringsområder vest for tettstedet. Et knutepunkt ved Skoppum vest vil ligge nær E18 og Rv19, og være attraktivt for bedrifter og virksomhet som ønsker god tilgang til hovedvegnettet og/eller til jernbanen. En ny stasjon på Viulsrød (Skoppum vest) vil gi kortere vei til toget for Horten-boerne enn til dagens stasjon.

– Rv19 fra Horten forbi Skoppum er blitt fin. Vi trenger nok en oppgradering av veistandarden også vest for E18, mener Hillestad.

– Alternativ 3 er samlet sett det beste alternativet. Det er rangert som best i den samfunnsøkonomiske analysen og gir best jernbaneteknisk funksjonalitet. Vi er derfor sikre på at dette er den beste løsningen for Vestfoldbanen i et større perspektiv, heter det i begrunnelsen fra Jernbaneverket

– Den korteste veien mellom to punkter den rette linjen, og denne traseen er nesten to kilometer kortere. Da vil man også få mindre vedlikehold, og det blir lettere å holde den høye farten det planlegges for, sier Hillestad.

Kommunevedtak til høsten

De tre kommunene Horten, Re og Tønsberg skal behandle kommunedelplanen for dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker. Endelig vedtak i kommunene forventes i oktober 2016. I henhold til Nasjonal Transportplan (NTP), planlegges det at dobbeltsporet mellom Nykirke-Barkåker skal stå ferdig til 2024 med planlagt byggestart i 2019.

– Nå er det opp til høringskommunene å bli enige om tilslutning til trasévalg. Jeg håper alle tre kommunestyrer gir sin tilslutning til anbefalingen fra Jernbaneverket. Det vil bidra til fremdrift i prosjektet, sier Hillestad.

I Re har kommunestyret så langt vært av den oppfatning at Skoppum vest er den beste løsningen. Hillestad er fornøyd med at det endelig kommer en beslutning.

Det er områder i kommunen som har litt å ta igjen når det gjelder utvikling, som Undredal like ved E18. Vest for tettstedet ser jeg for meg økt boligbygging. Det er også områder i nærheten. langs E18 som er lagt til rette for næringsutvikling, forteller ordføreren.

– Selv om toget ikke stopper i Revetal, så vil InterCity-utbyggingen bidra til positiv utvikling for Undredal og Re kommune, sier Hillestad.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen