Parliament oslo
Parliament oslo (journey2008)

Skarvbergtunnelen utsettes mer

– Vi var godt i gang, har så smått startet opp forarbeidene til prosjektet. Repvåg kraftlag har ført fram strøm og fiber, starter arbeid med etablert prosjektkontor/ byggherrerigg og startet noe planlegging. Men så kom kontrabeskjeden: Etter ekstern kvalitetssikring av kostnadsbildet, viste mottatt pristilbud fra 5 entreprenører så store overskridelser i forhold til budsjett at det må behandles på nytt.

  • tunnel
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Han er ikke frustrert, prosjektleder Ivar Kaino i Statens Vegvesen, og bedyrer at del-prosjektlederen i Alta, Torgeir Dale, heller ikke er det. Men det er sannsynlig at når man faktisk har kommet så langt at man har satt i gang med forarbeidet til et såpass stort prosjekt som E6, og det plutselig blir trukket i bremsen, så krever det ganske mye av de involverte:

Stortingsbehandling

– Saken er nå sendt tilbake til departementet, som kommer til å fremme sak for Stortingsbehandling. Jeg har godt håp om at det vil kunne gå igjennom, men man vet jo ikke. Styringsrammen for prosjektet er satt til 816 mill. 2018-kr og kostnadsrammen satt til 898 mill. 2018-kr. Legges laveste anbud til grunn vil kostnadsoverslaget måtte økes til litt over 900 mill. 2018-kr, dvs. over kostnadsrammen.

– Hvor langt hadde dere kommet?

– Vi hadde som sagt kommet så langt at vi hadde lagt fram strøm til prosjektet, og det betyr jo at vi er ganske langt fram mot en oppstart. Vi har også hatt i gang en prosess for prekvalifisering av 5 leverandører, og har plukket ut 5 som er med videre. Men nå er det hele satt på vent, og vi måtte ta kontakt med dem i forhold til å endre vedståelsesfristen. Heldigvis gikk alle med på det, så den siden av saken er klar til ut januar, smiler han.

Kuttliste

– Men siden en slik tunnel er på statsbudsjettet i utgangspunktet, har du vel ganske stor tro på at det blir gjennomført likevel.

– Tro må man jo ha, sier han humrende, men man kan aldri være helt sikker. Det er jo en viktig grunn til at prosjektet ble startet, men en minst like god grunn til at det ble satt på vent: Det er rett og slett ikke nok penger på budsjettet til å gjennomføre det etter planen. Da blir det ny runde med politisk behandling, slår han fast. Men dette er nå opp til departement og politikere, så han kan lite gjøre annet enn å vente.

– Hva er et eventuelt alternativ til en godkjenning av prosjektet med derpå følgende ekstra midler?

Prosjektleder Ivar Kaino i Statens Vegvesen. Foto: Statens vegvesen

– Tja, man kan jo se for seg at noe kuttes. Vi opplever jo av og til at det utarbeides kuttlister for å få ned kostnadene, så det er en teoretisk mulighet også for dette prosjektet, sier han ettertenksomt.

– Men dette kan jo få konsekvenser for gjennomføringen av det hele?

– Det er klart at når en tunnel blir prosjektert, så legges det inn en del forutsetninger, og det gjøres fordi man gjør seg en del faglige vurderinger i forhold til hva som bør på plass for at man skal få et bra prosjekt. Kuttlister er aldri noe positivt, fordi man da må gå på tvers av det som egentlig hadde vært ønskelig. Men jeg vil likevel understreke at det er departementet og i siste instans politikerne som avgjør hvordan man vil håndtere dette videre.

Utsettelse?

– Hva med en utsettelse av hele prosjektet?

– Det ville være svært uheldig, synes jeg, i og med at man har kommet så langt som tilfellet er her. Men når det er sagt, er heller ikke det mitt ansvar, så vi som prosjektledere forholder oss utelukkende til vår oppdragsgiver. Dersom Stortinget ønsker å sette prosjektet på vent, ja så er det slik det blir. Jeg håper ikke det, for dette er et prosjekt som folk har ventet lenge på lokalt. Men det er altså politikerne som har det siste ordet, og vi vet jo hvor lite hyggelig de synes det er å skulle finne penger på budsjettet til et slikt prosjekt.

– Så det er ikke lett for deg å komme med et stalltips om når man kommer i gang?

– Nei, det kan jeg ikke. Nå må vi først se på hvorvidt Stortinget velger å gjennomføre prosjektet, og i så fall, om det bevilges nok penger til å føre det helt fram, eller om det legges inn kuttelister på noen måte. Dersom vi får penger, vil vi kunne kjøre igang prosessene igjen allerede tidlig på nyåret. Om det ikke går, får vi jo bare innrette oss etter de bevilgningene vi får, sier prosjektlederen.

Litt om prosjektet E69 Skarvbergtunnel

– Det skal bygges ny tunnel med tilstøtende vei på begge sider for tilkobling til eksisterende veinett. Prosjekt E69 Skarvbergtunnelen utgjør i lengde 6800 m. Prosjektet består av ny tunnel med tilhørende vei på hver side av denne. Tunnelens lengde er på 3470 m. Tunnelen skal bygges med 2 kjørefelt og gang- og sykkelvei. Gang- og sykkelvei skilles fra kjørevei med veirekkverk. På hver side av tunnelen skal det bygges portaler av betong. På hver side av tunnelen skal det bygges ny vei som tilpasses eksisterende E69.

– Men det stopper ikke med dette?

– På sørsiden av tunnelen skal det bygges ca. 500 meter med ny vei og på nordsiden ca. 2820 meter vei. Ca. 1200 meter av denne bygges i uberørt terreng i Skarvbergdalen, innerst i Skarvbergvika. I tillegg til vei skal det også bygges en fangvoll mot snø- og sørpeskred ovenfor ny vei i Skarvbergdalen, og en fangvoll for snøskred ovenfor eksisterende vei innerst i Skarvbergvika.

Vei i dagen bygges etter dimensjoneringsklasse H2, med veibredde 8,5 m og fartsgrense 80 km/t. Ny vei i uberørt terreng utgjør ca. 1200 m, mens resterende del utgjør ombygging og utbedring av eksisterende vei.

I Skarvbergvika, ved dagens E69, er det i dag en rasteplass. Denne skal rustes opp til en helårs rasteplass med tilhørende fasiliteter som WC og lignende. Dagens vei og tunnel forutsettes lagt ned som offentlig vei, og skal saneres og stenges.                                                                                                           

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen