Kan det tillates å utføre parallelle aktiviteter på stuff, hvis en risikovurdering viser at dette er forsvarlig?
Kan det tillates å utføre parallelle aktiviteter på stuff, hvis en risikovurdering viser at dette er forsvarlig? (Bilde: Reidun Øverland)

Skal man kunne oppholde seg foran bomfestet når boremaskinene er i gang?

Spørsmålet har blitt luftet av entreprenører. Svaret fra Vegvesenet er klart.

  • Sikkerhet
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I Statens vegvesens kontrakter er det forbud mot å oppholde seg foran bomfestet, i fareområdet, på en bergborerigg når boremaskinene er i gang. Entreprenørene har ved flere anledninger tatt opp spørsmålet om å få lov til å utføre parallelle aktiviteter på stuff, hvis en risikovurdering viser at dette er forsvarlig.

– Vi vil ikke endre våre kontrakter på dette punktet, sier Bettina Sandvin, avdelingsdirektør i vegdirektoratet.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Det er viktig å være klar over at vår bestemmelse er utformet slik av flere grunner, påpeker Sandvin.

«Vårt forbud om arbeid foran bomfestet ble innført for mange år siden for å stoppe en utvikling med ulykker og dårlig arbeidsmiljø.»

- Bettina Sandvin

Den første grunnen er Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).

– Vårt forbud om arbeid foran bomfestet ble innført for mange år siden for å stoppe en utvikling med ulykker og dårlig arbeidsmiljø ved tunnelarbeider. Erfaringen viser at tiltaket har hatt effekt, og det er ikke til å komme bort fra at det er tryggere å gjøre en ting av gangen enn å gjøre flere ting samtidig, forteller Sandvin.

Påseplikten

Den andre grunnen til bestemmelsens utforming er ansvarsforhold og byggherreforskriften som gir byggherren en klar påseplikt. Påseplikten strekker seg langt, og i praksis blir byggherren holdt ansvarlig ved uønskede SHA-hendelser i kontraktsarbeidet.

– Våre byggeledere må derfor ha en realistisk mulighet for å oppfylle påseplikten. Dette får vi ved å ha et totalforbud, slik at man ved alle inspeksjoner vil se umiddelbart om bestemmelsen brytes. Dersom vi åpner for at det kan gjøres ulike valg på bakgrunn av entreprenørens risikovurdering vil påseplikten kunne sette våre byggeledere i en situasjon hvor de holdes ansvarlig for entreprenørens risikovurderinger. Det er ikke ønskelig, sier Sandvin.

Kontraktuelle forhold

Den tredje og siste grunnen for bestemmelsen er kontraktuelle forhold. Hvorvidt det kan arbeides foran bomfestet vil ha betydelige konsekvenser for framdriften, men dette vil ikke kunne forutsees på det tidspunktet tilbud skal innleveres. Dette betyr at et forbud sikrer like konkurransevilkår.

«Vår vurdering er at denne eventuelle ekstrakostnaden mer enn oppveies gjennom økt sikkerhet, konkurranse på like vilkår og forutsigbare forhold for byggherre og entreprenør.»

- Bettina Sandvin

– Dersom vi åpner for arbeid foran bomfestet på bakgrunn av risikovurdering vil vi få en ny type konsekvens av byggherreforhold med grunnlag i SHA og grunnforhold. Dette vil føre til at det reises krav mot byggherren om tilleggstid og kostnadsdekning, og en stor risiko for økt konfliktnivå i kontraktene, forklarer Sandvin.

En eventuell ekstrakostnad ved at all tunneldriving skjer med forbud mot arbeid foran bomfestet, belastes Statens vegvesen.

– Vår vurdering er imidlertid at denne eventuelle ekstrakostnaden mer enn oppveies gjennom økt sikkerhet, konkurranse på like vilkår og forutsigbare forhold for byggherre og entreprenør, sier Sandvin.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen