Skal få mer kraft fra magasinet

Skal få mer kraft fra magasinet

Når Agder Energi bygger en ny kraftstasjon i Iveland, unngår de at et krav om minstevannføring gjør at vann går til spille. En miniturbin skal lage elektrisitet av vannet som slippes gjennom demningen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Da kraftselskapet fikk konsesjon for å bygge et nytt kraftverk på Iveland, kom konsesjonen med et krav om minstevannføring. Et krav om minstevannføring betyr at det alltid skal renne en viss mengde vann gjennom vassdraget, blant annet av hensyn til plante- og dyreliv. Dette vannet blir normalt ikke utnyttet fordi vannmengdene er for små.

– Vi måtte uansett investere i nye rørløsninger, ombygginger og et målesystem som sikrer minstevannføringen. Det var da vi fikk ideen til å se om vi kunne kombinere dette arbeidet med å installere en miniturbin samtidig, forklarer prosjektleder Tor Åmdal i Agder Energi Vannkraft AS.

[factbox id="1"]

Innovativt

Svaret ble en turbin produsert og utviklet av selskapet CleanPower for bruk i småskala produksjon av fornybar kraft. Nå blir den også en del av storskala-produksjonen på Sørlandet. Beregningene viser at turbinen skal gi en ekstra produksjon på 1,8 GWh årlig.

Enova har bidratt med 3,4 millioner kroner i investeringsstøtte til det spennende prosjektet.

– Det er dette innovasjon handler om: å bruke slike utfordringer til å finne nye løsninger. Lykkes dette prosjektet, kan det bane vei for lignende løsninger i andre vannkraftutbygginger, sier seniorrådgiver Ingrid Slungaard Myklebust i Enova.

Enova vil gjerne se flere eksempel på innovasjon i kraftbransjen.

– Dette er en bransje som har oppnådd mye og har en stolt historie. Vannkraften er en fantastisk ressurs for Norge. Det betyr ikke at det ikke er et potensial for innovasjon og nytenking. På veien mot lavutslippssamfunnet vil god tilgang på fornybar kraft være enda viktigere, og da må vi sørge for en mest mulig effektiv utnyttelse av ressursene, sier Slungaard Myklebust.

Referanseanlegg

Ifølge Slungaard Myklebust er mange kraftverk nå modne for oppgradering, og hun oppfordrer kraftselskapene til å se på hvordan de kan benytte dette mulighetsrommet til å implementere nye, energieffektive løsninger.

– Agder Energi er stolte av å være blant de som går foran. Prosjektet har dessverre blitt forsinket på grunn av unormal høy vannstand i Otra i fjor høst og sommer, men vi satser på at installasjonen er på plass til høsten. Det skal bli svært spennende å følge resultatene av dette, sier Åmdal i Agder Energi.

Anlegget vil være et referanseanlegg for bransjen, og bidra med nyttig erfaringsdata og læring. Det er hele 395 vannkraftkonsesjoner som står for tur til å kunne revideres innen 2022. NVE har foreslått å prioritere 103 av disse, og anslår at kravene om minstevannføring i disse anleggene kan føre til et krafttap på 2,3–3,6 TWh/år.

– Ny teknologi, slik som CleanPowers turbin, kan bidra til å redusere tapene uten miljømessige konsekvenser, og muliggjør dermed samspillet mellom naturvern og verdiskaping, sier Ingrid Slungaard Myklebust i Enova.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen