Sikrere tunneler gjennom kompetanseheving

Sikrere tunneler gjennom kompetanseheving

Hvert år er det 1300 uønskte kjøretøystopp, 25 branner og 15 tilløp til brann i de 1130 norske veitunnelene. Samtidig fordrer nedgangen i oljeindustrien store omstillinger i næringslivet i Rogaland. Løsningen på begge problemene kan bli næringsklyngen Norwegian Tunnel Safety Cluster.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

NTSC – Norwegian Tunnel Safety Cluster – har etablert prosjektkontor ved SASIRO (Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland), og aktiviteten er i full gang. Helen Roth fra Rogaland fylkeskommune er en av to prosjektledere, og sier tunnelsikringsklyngen skal bli noe mer enn et diskusjonsforum.

– Vi er i god gang med en handlingsplan for 2017 og vi skal ha stor aktivitet. Dette er veldig viktig for oss, sier Roth.

– At Rogaland fylkeskommune er aktivt på banen er kjempeviktig. En tung, offentlig aktør som går foran gir et positivt signal, også for private bedrifter. Det viser at det er langsiktighet i arbeidet, sier Thor-Inge Thrana, direktør Sør-Vest i Multiconsult og medlem av klyngens interimsstyre.

[factbox id="1"]

Sikkerhetsarbeidet må oppgraderes

Norwegian Tunnel Safety Cluster fikk i juni status som Arena-klynge i klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. Formålet er å utvikle en innovativ og bærekraftig klynge for å kommersialisere eksisterende og nye løsninger for bedre tunnelsikkerhet på det nasjonale og internasjonale markedet.

Regjeringen ser på Arena-programmene som viktige tiltak for næringsutvikling og verdiskaping, noe som trengs i en region med nedgang i olje og gass.

– Her er det mye teknologisk kompetanse, det gjelder å se på hvilke muligheter det er til å bruke denne i andre bransjer, sier Roth.

Et annet moment er de store veiprosjektene Ryfast, som får en 14,3 km lang undersjøisk tunnel, og Rogfast, som skal krysse Boknafjorden med verdens lengste undersjøiske tunnel (26,6 km). Norge er blant landene i verden med flest tunneler, men sikkerheten er av variabel karakter. Riksrevisjonen har undersøkt de 41 mest utsatte norske tunnelene, og kritiserer beredskapen. Mange mangler dokumentasjon for sikkerhet og for halvparten av tunnelene har det ikke vært holdt brannøvelse de fire siste årene.

– Vi bygger verdens lengste undersjøiske bil-tunnel – og en enda lenger er under planlegging. Jeg håper klyngeprosjektet kan være et bidrag til å løfte kompetansen, slik at det blir enda sikrere å ferdes i tunnelene, sier Henry Ove Berg, brannsjef, Rogaland brann- og redningsetat.

Internasjonalt kompetansesenter

Rogaland brann- og redningsetat driver treningssenteret SASIRO ved Sandnes. Nå skal dette utvikles til å bli et kompetansesenter av internasjonalt format for tunnelsikkerhet.

– Ved en ulykke i en tunnel må politi og ambulanse vente med å gå inn til vi har vært inne og sikret tunnelen. Det er mange oppgaver som krever trening for at vi skal kunne gjennomføre dem på en ansvarlig måte, mener brannsjefen.

– Vi trenger langt bedre opplæring for brann-og redningsmannskap i landet. Nå er vi i gang med å bygge opp kompetanse slik at vi blir i stand til å undervise kolleger fra andre steder i landet. Og jeg ønsker en skikkelig testtunnel, slik at vi kan kjøre øvelser under mest mulig reelle forhold, blant annet med så høy temperatur som det vil bli ved en tunnelbrann, sier Berg.

– Også trafikanter må få opplæring i tunnelkjøring, og i hvordan de skal forholde seg ved ulykker. Hvordan de best skal berge seg selv og hvordan de kan hjelpe andre, sier Roth.

[img id="1"]

Må lære å dele

Det er mye tunnel-kompetanse i Norge, men den sitter spredt. I klyngen kan flere aktører jobbe sammen for økt sikkerhet i tunneler.

– Man er ikke vant til å dele kompetanse, men sammen kan vi skaffe oss bedre kunnskap om rådgivning i en tidlig fase, drift av tunneler samt operativt redningsarbeid, sier Thrana.

Flere gründerbedrifter er med i klyngen, og de sitter på spennende teknologi. Noen er små, men et klyngesamarbeid vil gjøre at man konkurrere om større kontrakter.

– Når folk kommer sammen kan det skape innovasjoner. Mye er på gang, men noen løsninger må videreutvikles før de kan kommersialiseres. Vi skal levere i tunnel-markedet, sier Roth.

På store tunnel-prosjekter kan en tung aktør ta ansvaret for et anbud, og ta med seg kompetente underleverandører.

– Entreprisene for Rogfast går ut på anbud neste år. Jeg håper dette prosjektet får nyte godt av klyngens aktiviteter, sier hun.

Omstilling gir muligheter

Rogaland har opplevd en solid nedtur, hele regionen merker nedturen i oljebransjen. I regionen finnes mange bedrifter som har bred teknisk kompetanse fra olje- og gass-sektoren. Deres kompetanse vedrørende sikkerhetsarbeid kan klyngen dra nytte av.

– Norge bør kunne fremvise tunnelkompetanse i verdensmålestokk, allerede i dag deltar norske bedrifter på tunnelprosjekter ute i verden, sier Thrana.

– Med midlene vil vi kunne legge enda bedre til rette for, utløse og forsterke utviklingsaktiviteter i tunnelklyngen. Dette vil bidra til ny kunnskap og kompetanseheving på feltet tunnelsikkerhet og gi tryggere tunneler for oss alle sammen, sier han.

Aktivitetene rettes inn mot samferdsel som vei, jernbane og t-bane, men også gruvedrift, vannkraft og datahaller er områder der økt kompetanse på tunnelsikring kan komme til nytte.

– Stavanger er i ferd med å bli en smart by – og teknologien kan brukes til å lage smarte tunneler. Det er viktig å vite hvor mange lastebiler og personbiler som ferdes gjennom tunnelen. Intelligent trafikkstyring kan for eksempel regulere tungtrafikken som slippes gjennom tunnelene, sier Roth.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen