Sikkerhet i byggingen av kampflybase på Ørland

Sikkerhet i byggingen av kampflybase på Ørland

– Fra første stund la vi opp til å ta sikkerheten med største alvor. Det er en selvfølge når du arbeider med noe av det siste forsvarsmaterialet som amerikanerne utvikler, innleder, Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbygg kampflybase.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Både sivil og militær virksomhet har behov for kompetanse om hvordan beskyttelse og sikring av eiendommer, bygg og anlegg gjennomføres.

Sivile anleggsområder er utsatt for mange typer kriminalitet, blant annet innbrudd, tyveri, ran og vandalisme. Problemet er økende og flere ser etter løsninger for å stoppe utviklingen. I militære prosjekter er i tillegg både spionasje, sabotasje, og terrorhandlinger en potensiell sikkerhetstrussel. Beskyttelse av anleggsområdet må derfor være et sentralt tema for ledelsen gjennom hele prosjektet.

Forsvarsbygg kampflybase står for planlegging og bygging av hovedbase på Ørland og fremskutt base på Evenes i forbindelse med Forsvarets nye kampfly F-35. Den nye nasjonale kampflybasen skal i hovedsak etableres på dagens arealer for Ørland hovedflystasjon. I arbeidet har Forsvarsbygg tenkt sikkerhet tidlig i prosessen.

[img id="1"]

Flere sikkerhetstiltak

For å oppnå en helhetlig tilnærming til sikkerheten har Forsvarsbygg regelmessig tatt opp dette temaet med alle gruppene som er involvert i prosjektet.

– Vi har bygget opp en sikkerhetsgruppe i egen prosjektorganisasjon i tillegg til den eksisterende i Forsvarsbygg med sikkerhetssjef som leder, fortsetter han.

– For graderte delprosjekter har vi ekstra sikkerhetsopplegg. Vi har blant annet prosjekteringskontoret for innleide konsulenter i våre lokaler for raskt å få nødvendig graderingsnivå og god sikkerhetskultur, fortsetter han.

– Alle planer og dokumenter som skal sendes ut på de graderte prosjektene blir gjennomgått av vår sikkerhetsgruppe og anbudsregning blir oppbevart på vårt graderte nett i våre lokaler, sier Dobloug.

Lag på lag med sikkerhet

Sikring av militære anleggsområder byr på mange utfordringer. Fysisk sikring, IT-sikkerhet, og en god sikkerhetskultur har vært viktige ingredienser i prosjektet.

[img id="2"]

– Det å få det riktige sikkerhetsnivået tilpasset den reelle situasjonen er en stor utfordring. Vi har løst det ved å etablere et anleggsområde som en «leir» i leiren, altså innenfor leirgjerdet i den vanlige militære vakta. I tillegg har vi selve byggeplassene for de graderte byggene innenfor et nytt gjerde med nye vakter, forteller han.

Den menneskelige faktoren

Fysisk sikring er ikke alltid tilstrekkelig for å sørge for at uvedkommende ikke får tilgang til området. Den menneskelige faktoren er derfor tatt hensyn til når man har jobbet med sikkerheten i prosjektet.

– Vi legger vekt på god sikkerhetskultur fra første stund. Dette følges opp i sikkerhetsklareringer, autorisasjonssamtaler og med regelmessig oppfølging.

For å sikre IT-infrastrukturen har Forsvarsbygg jobbet tett med andre fagmiljøer.

– Vi har hatt et klart fokus på IT-sikkerhet og har jobbet målrettet i tett samarbeid med andre etater og miljøer om utvikling og kontroll av sikringsmetoder, avslutter han.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen