Setningene under Oslo S avtar

Setningene under Oslo S avtar

Grunnen under deler av Oslo S beveger seg mindre enn tidligere. De setninger utbyggingen av Barcode-rekken førte med seg, er nå i ferd med å stabilisere seg og gå tilbake mot mer normalt nivå.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Grunnen under deler av Oslo S beveger seg mindre enn tidligere. De setninger utbyggingen av Barcode-rekken førte med seg, er nå i ferd med å stabilisere seg og gå tilbake mot mer normalt nivå. Nye utbygginger i området ser man ennå lite virkning av.

Det viser den siste rapporten fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) som nå foreligger. Den baserer seg på data fra både måleutstyr rundt Oslo S, og data fra satellittovervåking av området. NGI skal på oppdrag av Jernbaneverket følge opp setninger og poretrykk fram til 2024. Statens vegvesen er med og betaler for overvåkingen.

Lettelse

- Det er en lettelse å se at setningsutviklingen under deler av Oslo S nå går tilbake mot normalen. Imidlertid er det viktig fortsatt å følge nøye med grunnforholdene ved stasjonen ettersom det fortsatt er en del naturlige setninger og stor byggeaktivitet i området, sier banesjef Guttorm Moss i Oslo.

Mot normalt

I NGIs rapport heter det at under våren og sommeren 2015 ser man en avtagende effekt av utbyggingen i Barcode-området. Poretrykkene ved berg har stort sett reetablert seg eller er i ferd med å gjøre det, og setningshastigheten rundt Oslo S har gått ned til et nivå som nærmer seg det som man forventer av «naturlige» krypsetninger, det vil si setninger som følge av gamle oppfyllinger.

Liten effekt

NGI fastslår også at man foreløpig ser liten effekt av andre byggegroper som er startet opp i senere tid. Det gjelder blant annet byggingen av Deichmanske bibliotek.

Database

NGI baserer rapporten på data som er stilt til rådighet av prosjekteiere og utbyggere i Bjørvika, samt målinger som gjøres i forbindelse med overvåkingsprosjektet. Disse dataene er lagt inn og systematisert i en egen database. NGI vil nå vedlikeholde og utvikle databasen videre etterhvert som nye byggeprosjekter starter opp i området som overvåkes.

Ny innsikt

- Det nylig avsluttede FoU-programmet "BegrensSkade" som er initiert av NGI og gjennomført med bred deltagelse fra byggherrer, rådgivere og entreprenørbransjen, har gitt ny innsikt med hensyn til hvordan ulike fundamenteringsarbeider kan påvirke omgivelsene. Tas denne nye kunnskapen i bruk i de byggeprosjekter som nå er på gang mellom Oslo S og sjøkanten, er det gode muligheter for at setninger omkring Oslo S vil holde seg på normalt nivå, sier Kjell Karlsrud, teknisk direktør i NGI.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen