Sentral lokalisering av stasjoner styrker jernbanens konkurransekraft

Sentral lokalisering av stasjoner styrker jernbanens konkurransekraft

Sentral lokalisering av stasjoner i InterCity-området vil styrke jernbanens konkurransekraft versus privatbilen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I en ny rapport har forskere diskutert om og hvordan stasjonslokalisering påvirker mulighetene for å nå følgende mål:

  • Økt konkurransekraft for jernbanen versus privatbilen på reiser mellom byer i InterCity-systemet, inkludert reiser til og fra Osloområdet.
  • Bedre sammenknytting av InterCity-byene og bidra til regional utvikling.
  • Mer klimavennlige og attraktive byer og byregioner i InterCity-området.

Hovedkonklusjonen er at sentral lokalisering av stasjoner kan bidra til at målene nås, mens ikke-sentral lokalisering av stasjoner kan gjøre det vanskeligere.

‘Ikke-sentral lokalisering’ betyr en stasjon utenfor etablerte tettstedsområder. Forskerne har ikke vurdert ulike lokaliseringer innenfor bebygd by.

Jernbanens konkurransekraft

Reisetid er en viktig konkurransefaktor, og hele reisen teller. Dette inkluderer reisen mellom startpunkt og stasjon, reisen fra stasjon til endepunkt, samt reisen med tog mellom stasjonene. På relativt korte reiser, som reiser mellom byene i InterCity-området (inkludert Osloområdet), vil reisetiden til og fra stasjon være viktig.

Sentral lokalisering av stasjonene gir kortest, raskest og enklest reise til og fra stasjon i begge ender av reisen. Man kan derfor forvente sentral lokalisering av stasjoner bidrar til å styrke jernbanens konkurransekraft versus bilens på reiser mellom byene i InterCity-området, mens ikke-sentralt lokaliserte stasjoner har motsatt effekt.

Binde byene i østlandsområdet bedre sammen

De samme mekanismene bidrar også til at sentralt lokaliserte stasjoner vil binde byene i InterCity-området bedre sammen, og dermed til å øke attraktiviteten og konkurransekraften for regionen. Sentralt lokaliserte stasjoner i byene gir rask og enkel adkomst til og fra stasjoner i begge ender av reisen for mange av de reisende, og bidrar til å binde byene sammen.

Ikke-sentralt lokaliserte stasjoner medfører at de fleste må kjøre bil eller reise kollektivt stasjonene i begge ender av reisen, og bidrar i mindre grad til å binde byene sammen.

Støtte opp under målsettinger om mer klimavennlige og attraktive byer

Forskerne diskuterte videre om og hvordan lokalisering av stasjoner påvirker muligheter for å nå mål knyttet til nullvekst eller reduksjon i biltrafikken, bedre folkehelse, mer levende sentrum og til at byene blir mer attraktive for regionalt orienterte virksomheter og arbeidstakere.

Sentral lokalisering av stasjoner bidrar til å ‘trekke byen sammen’, og dette bidrar til at målene nevnt over nås. Ikke-sentral lokalisering av stasjoner bidrar til å ‘trekke byen utover’, som reduserer mulighetene for å nå målene.

Forskerne har videre reflektert rundt hvordan nye teknologier og tjenester kan påvirke dette. Vurderingen er at dette kan redusere, men ikke fjerne ulempene ved ikke-sentral lokalisering av stasjoner når det gjelder jernbanens konkurransekraft versus bilen på reiser mellom byene i InterCity-området og å binde byene bedre sammen.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Jernbanedirektoratet.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen