Selskapets mann

Selskapets mann

Ståle Rød tiltrådte som toppsjef i Skanskas nordiske divisjon i november 2013, og har tilbrakt hele sin yrkeskarriere i selskapet. Den ferske direktøren mener den solide bakgrunnen fra Skanska er en av hans største styrker.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Jeg har fått satt meg i stolen. For selv om jeg har vært i Skanska i relativt mange år så har det tatt litt tid å bli kjent og gjøre meg kjent med de delene av vår virksomhet som jeg ikke hadde vært så mye bort i. Nå mener jeg at jeg har en god plattform å arbeide ut fra. Vi er et stort og velrenommert selskap i Norge og er igjen en del av en langt større struktur. Det er krevende, men også svært givende, å være del av ledelsen i et selskap som innehar så stor nasjonal og internasjonal kompetanse. Jeg har en mengde dyktige folk å støtte meg på som det er en glede å jobbe med hver dag.

Felles ansvar for utviklingen

– Hva tilfører det Skanska i Norge at dere er en del av et konsern med 55 tusen ansatte på verdensbasis?

– Det er klart det gir fordeler å være en del av et slikt selskap. Uansett hvilke utfordringer man har på nasjonalt nivå så finnes det folk i Skanskasystemet som har vært ute for de samme problemstillingene. Slik kan vi gjenbruke, om du vil, kompetanse og erfaring
på tvers av forretningsenhetene til beste for selskapet. Det er en fantastisk mulighet vi har. Vi har et internt selskapsmantra som sier vi er ”One Skanska”, og i det legger vi at Ved å utnytte den samlede kompetansen på tvers av virksomheten, skaper vi større konkurransekraft enn om hver enhet står alene.

Ståle Rød har også høstet internasjonal erfaring i Skanska, en mulighet han satte pris på der han tok med seg familien til Spania i tre år. Det var en stor utfordring å være en del av et internasjonalt prosjekt, sier han, men også en anledning for personlig vekst og en erfaring han anbefaler varmt videre. Både for å kunne oppleve andre kulturer, men også fra et faglig ståsted der andre løsninger i bygg og anlegg var det normgivende.

Modningsprosess

Rød har, inntil han begynte som leder, hatt praktisk orienterte prosjektstillinger i Skanska, men han opplevde ikke overgangen til lederfunksjonen som noe vanskelig.

– Det er en modningsprosess, sier han, og du har helt rett i at jeg er en praktisk og operasjonell leder. Det er en bakgrunn jeg har tatt med meg inn på direktørnivå, og nå som leder av Skanska Norge. Sammenholdt med den erfaringen andre medlemmer av ledelsen sitter på får vi en kombinasjon jeg vet er god for Skanska Norge. Vi trenger folk med forskjellig bakgrunn på alle nivåer og det er samspillet som skaper resultatene for oss.

Troverdighet

– Tror du din operasjonelle erfaring gir deg en større troverdighet på grunnplanet i selskapet?

– Ja, det tror jeg ubetinget. I forhold til kjernevirksomheten vår som er prosjektbasert både som utvikler og entreprenør.så er det selvsagt en fordel å ha en bakgrunn nettopp fra prosjekter. Det skaper troverdighet ute i organisasjonen. For å bli en funksjonell leder i Skanska så må du være et helt menneske. Du må ha erfart litt av alt, såvel fra strategiarbeid som fra operasjonelt arbeid.

Ståle Rød føler seg fremdeles i høy grad som en av gutta og jentene, om enn kontrasten til dagens arbeidsantrekk som daglig leder kanskje gjør det vanskelig å se fra tid til annen. Han har lagt sin del av armeringer og vært med på nok støping til at det er blitt en uløselig del av ham. Han begynte i selskapet den gangen det het Selmer, og føler seg heldig som har fått utvikle seg i det samme selskapet. Nye muligheter har kommet underveis, og har gjort Skanska til et sted Rød har trivdes og utviklet seg faglig hele veien. Rød ble rekruttert internt, og det er en tradisjon i Skanska.

Oppdrar egne ledere

– Vi oppdrar våre egne ledere. Og det handler om at vi er opptatt av å bygge en tydelig bedriftskultur i Skanska, og den kan det ta tid å bli kjent og komfortabel med. Og i det bildet er det lavere risiko å hente nye ledere internt. Dersom vi har egnede og gode interne kandidater er det derfor de som blir foretrukket. Likevel, noen ganger velger vi å gå ut, for å se hva markedet kan tilby og for å hente inn friske tilskudd. Vi gjør begge deler, men ser som sagt først etter talenter i egne rekker.

Ståle Rød vil gjerne være en leder som formidler de verdiene som ligger i bunnen for virksomheten i Skanska, også i sin (relativt) ferske funksjon der langsiktig strategisk arbeid har tatt mye av plassen til det prosjektarbeidet han ledet tidligere. Han ønsker å målbære Skanskas budskap til bygg- og anleggsnæringen. Rollen er annerledes, og Rød er glad for en dyktig stab å støtte seg på og han ser en av sine hovedoppgaver som å sørge for at medarbeiderne også arbeider mot de samme målene definert i selskapsstrategien.

– Vi har flere ben å stå på. Det handler om anlegg, bygg og bolig i tillegg til en del spesialistvirksomheter vi eier og som er samlet i en egen del av selskapet - som blant annet Utleiekompaniet (UCO ). Alle disse avdelingene har vært delaktige i veksten de siste årene, kanskje særlig anleggsvirksomheten, men også boligselskapet har hatt en god og positiv utvikling i et tøft boligmarked. . Det er en spennende del av selskapet der vi leverer direkte til forbruker, mens mye av den øvrige aktiviteten vår er vesensforskjellig der det handler om ”business-to-business”.

Jeg nevner OBOS’ kjøp av Block-Watne for Skanskalederen, og lurer på om han ser muligheten for at OBOS ønsker å arbeide seg inn på hans
enemerker. Rød smiler avvæpnende og beskriver forholdet til OBOS som godt. Skanska bygger mye for OBOS, og mens Rød anerkjenner konkurransesituasjonen så lever de to selskapene godt med hverandre og utfyller roller der det arbeides sammen.

Gjør deg selv overflødig

– Hvilke tanker har du om ledelse som fag?

– Det er helt grunnleggende at du som leder er bevisst på de verdiene som ligger til grunn for virksomheten. Deler du ikke selskapets verdisyn får du også vanskeligheter med å fremstå som troverdig i din lederjobb. Troverdighet er et nøkkelord i det å skulle lede. Det andre er å være tydelig når du uttrykker mål og ambisjoner, og ikke minst når du stiller krav til den enkelte medarbeider. Alle har krav på å vite hvilke forventninger som blir stilt til dem. Så er det jo slik at det er ingen som kan gjøre dette alene.

Alt henger sammen og selskapets resultat er alltid sprunget ut av en kollektiv innsats. Derfor er det viktig at du som leder forstår at du i tillegg til egenutvikling også har et ansvar for å utvikle de du har rundt deg. Derfor er noe av det viktigste du gjør som leder å utvikle den som skal etterfølge deg. På et tidspunkt er din tid forbi, og da bør det ikke komme som en overraskelse hvem som skal følge etter deg. Den dagen kommer da du er overflødig, og da bør du ha gjort deg selv erstattelig.

[img id="1"]

Lederutvikling

Ståle Rød beskriver sin nye stilling som en kjempemulighet for videre lederutvikling. Han er opptatt av å gjøre en god jobb i sin nåværende funksjon, men har samtidig ambisjonen om å kunne se den lederrollen han til en hver tid innehar som en fase. Hovedperspektivet må hele tiden være på utvikling, mener han.

–Blir ledere godt nok ivaretatt?

– Vi har nok et potensiale såvel for å ta vare på som for å utvikle ledere her i Norge, medgir Rød. Samtidig skal vi huske at det er uhyre krevende å lede på toppnivå, og det krever vel større bredde i kunnskapene i dag enn det gjorde for noen år siden. Det er en kompleks oppgave og du skal bekle mange roller. Der har vi kanskje ikke vært flinke nok som selskap til å utvikle folkene våre inn i oppgavene. Derfor er vi i Skanska bevisste på fremover å utvikle våre ledere slik at de behersker bredden i det å være leder.

Ståle Rød er også valgt til styreleder i Powerhousealliansen, en sammenslutning han er hjertens enig i er fruktbar på bakgrunn av den rådende utviklingen i byggenæringen. Det handler om at noen aktører har funnet sammen i et ønske om å bidra til en bærekraftig utvikling av bygge- og anleggsvirksomheten.

Der setter man seg ambisiøse mål og legger egen prestisje til side, sier Rød, og blir enige om hvordan selskapenes samlede kompetanse best kan utnyttes. Målet er nå at de visjonene som er streket opp i alliansen skal kunne deles med henblikk på en sunn samfunnsutvikling, vel så mye politisk som noe annet.

Powerhouse Kjørbo

– Den største utfordringen i dagens bransje er transformeringen av den eksisterende bygningsmassen til et bærekraftig nivå. Det er der vi må lykkes. De aller fleste tenker på bærekraft og plusshus som en komplisert prosess som gir mørke og tette hus der det er vanskelig å trives. Alliansens pilotprosjekt er nettopp ferdigstilt på Kjørbo utenfor Oslo, og dette er ikke vanskelig.De løsningene som er brukt er eksisterende kommersielle løsninger, og det er alliansens evne som gruppe til å sette sammen løsningene som har skapt det svært vellykkede resultatet. Sammen er vi sterkere, og det er den enkle forklaringen på Powerhouse, Kjørbo smiler Rød.

Prosjektet på Kjørbo er BREEM klassifisert i høyeste klasse, og Rød er klar på at det har vært vel verdt det. Han peker særlig på effekt og livsløpsperspektiv og betegner det som vel anvendte utviklingsmidler.

Like klar er han på at Kjørbo nå er historie, nå har man bevist at man kan få det til, og nå går veien videre. I forhold til de varslede nye standardene så peker Ståle Rød på at de fleste av deres prosjekter i dag strekker seg lenger enn dagens standard og lenger enn de kravene som vil komme i nye forskrifter. Og det er også der han ønsker å holde selskapet han leder. I forkant av utviklingen. Så får det heller være, smiler han med et lite hjertesukk, at vi der vi går lenger enn myndighetene er nødt til å ta prosessen med å søke dispensasjon fra forskriftene de gir oss - forstå det den som kan.

TUNNEL/23. januar 2019

Verdens lengste og dypeste tunnel

– Dette blir verdens lengste og dypeste tunnel, og det tar nok en tid før denne rekorden blir slått også. Foreløpig er den budsjettert til 16,8 milliarder kroner, og den vil redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med hele 40 minutter. Det er et formidabelt prosjekt vi snakker om. Les hele saken

Til toppen